Аллергия на месячные

�������� �� �������� � ������

����� �� ���� �������� ��� ��������

�������� �������� �� ���� ����������� �� �����������, �� �������� ����� �������������� ����������� ���������. ����� �������� � ������������ �������� � ������ ������ ��������� ������������ ������ �� ���������, � �� ����������� ����������� ����� ���������� ��������� �� ����. ����� ������� ���� �������������, ��� ������� �������� ����������� ��������� �� ������ �������������� �����, �� ��� �� ������ �����.

����� ������������ �������� �������� ������� ���������� ���������, � ����� � �������� ������� ���������� ������ �������� ������ ������������ ������������� �������.

�� ����� �������� ����������� �������� �� �������� ������������ ���� � �����, ��� ������� � ������ ����������� ����� ����� ���������� ������� ��������.

����� �� ���������� �������� �� �������� ��������� ������������ ������� � ���� ������. � ����� � ������������ �������������� ����� ����� ��������� �� ������� ������, ��������, ������ �������, �������� ������, ������� � ������ ��������. ������������ ������ � ��������������� �������� ���������� ������ ��� ���������, ������ ��� ��� ������� ���������� �������, ������ ������� ��� ��� ����� ������������� ����������������.

�������� �������� ����� �������� ����� �� ����� � �������, �������, ���������� ������� ����� �������� ���� �� � ������� �������� � ������������ ���������� ������.

����� ����� ����� � �����-����������� ��� ���������� ���������������� ������������, � ��������� �������� ����� ���������� �������� ��������.

������ ����������� � ����������� �������� �������� �� �������� �������� ����� ��������� �������������� �����.

����� �� ���� �������� �������� ����� ������������?

��� ��������� �������� �� ������ ������, �� � ��������� ����� ��� ������ ��������. �������� �������, ������� ��������� ����� ������, ��� ��� ����� �������� ������ � ������� ������.

������� � ������������

����� ������ ������������ ��������� ����� �������� ��������, ����� ���:

�� ������ �� ��� �������� ������� ����� ������ ��������, ������� ������� ��������� ����� ����������� � ��������� � ������� ��������������� ����������, ������� ������������� ����� ��������� ��� ��� ������ ����������������� ����������.

�������� � �����������

������ ������� ��������, ��� ����� ������ ������������ ���������� ������������� ����, ������� ����� �������� ������ ������������ ����� ��� ��������� �������� �� 35 ����.

������ ����� ������������� �����������, ��� �������� �������, ��������� ���������, ���� ����� ������. � ������� ��������� ������, ������ ��� ���������? ����� ���������� �������� �� ��������?

�������� �������� ����� ���� ������� ���, ��� �������� ��������, ������� ����������� � ��������� � ������ �����������, ���� ���������� �� ���������� ������, � ��� ����� � ��������������. � ��� ��������� �����������, ��� ������ ��� ��������� ������� �� ��������� � ���������.

������� � ������������� �����

 • ������;
 • ��������;
 • ����������� ���������� ������;
 • ����������� ��������� �����.

�� ����������� ������������, ���� �������� ��� ��������, ������ �����. ����������� � ����������������� ������������, ������� ������� ��� ��������� ����������� �������� � ������������ ��������� ���������. ������ �������!

����� �� ���� �������� �� ���

����� �� ���� �������� �� ���?

� ��� ����� �������� � ����������� ������������� ������� �� ���, ��� � ���� ������� ���������, � ���� ���������� �����. ��� � �������� ���������� � ����� ������ � ���������������� ���.

��� ������ ��������?

������ ������ �� ���� ����:

���������: http://mednews03.blogspot.ru//10/blog-post_17.html, http://yagotova.ru/medicina/tabletki/vliyayut-li-antibiotiki-na-mesyachnye.html, http://www.medmoon.ru/bolezni/allergija_na_chaj.html

������������ ���� ���!

��������� ������

�������� ����������� ����� �������� � �������

����������� �������� �������� � �����.

�������� �������� ��� ������� ��������� � ����

������������, ������! ������ �������� ����� � �����.

������� ������ ��� �������� �������

������� ������ ����� �� ����� �������� �����.

����� �� ���� �������� ��� ��������

�������� �������� �� ���� ����������� �� �����������, �� �������� ����� �������������� ����������� ���������. ����� �������� � ������������ �������� � ������ ������ ��������� ������������ ������ �� ���������, � �� ����������� ����������� ����� ���������� ��������� �� ����. ����� ������� ���� �������������, ��� ������� �������� ����������� ��������� �� ������ �������������� �����, �� ��� �� ������ �����.

����� ������������ �������� �������� ������� ���������� ���������, � ����� � �������� ������� ���������� ������ �������� ������ ������������ ������������� �������.

�� ����� �������� ����������� �������� �� �������� ������������ ���� � �����, ��� ������� � ������ ����������� ����� ����� ���������� ������� ��������.

����� �� ���������� �������� �� �������� ��������� ������������ ������� � ���� ������. � ����� � ������������ �������������� ����� ����� ��������� �� ������� ������, ��������, ������ �������, �������� ������, ������� � ������ ��������. ������������ ������ � ��������������� �������� ���������� ������ ��� ���������, ������ ��� ��� ������� ���������� �������, ������ ������� ��� ��� ����� ������������� ����������������.

�������� �������� ����� �������� ����� �� ����� � �������, �������, ���������� ������� ����� �������� ���� �� � ������� �������� � ������������ ���������� ������.

����� ����� ����� � �����-����������� ��� ���������� ���������������� ������������, � ��������� �������� ����� ���������� �������� ��������.

������ ����������� � ����������� �������� �������� �� �������� �������� ����� ��������� �������������� �����.

����� �� ���� �������� �������� ����� ������������?

��� ��������� �������� �� ������ ������, �� � ��������� ����� ��� ������ ��������. �������� �������, ������� ��������� ����� ������, ��� ��� ����� �������� ������ � ������� ������.

������� � ������������

����� ������ ������������ ��������� ����� �������� ��������, ����� ���:

�� ������ �� ��� �������� ������� ����� ������ ��������, ������� ������� ��������� ����� ����������� � ��������� � ������� ��������������� ����������, ������� ������������� ����� ��������� ��� ��� ������ ����������������� ����������.

�������� � �����������

������ ������� ��������, ��� ����� ������ ������������ ���������� ������������� ����, ������� ����� �������� ������ ������������ ����� ��� ��������� �������� �� 35 ����.

������ ����� ������������� �����������, ��� �������� �������, ��������� ���������, ���� ����� ������. � ������� ��������� ������, ������ ��� ���������? ����� ���������� �������� �� ��������?

�������� �������� ����� ���� ������� ���, ��� �������� ��������, ������� ����������� � ��������� � ������ �����������, ���� ���������� �� ���������� ������, � ��� ����� � ��������������. � ��� ��������� �����������, ��� ������ ��� ��������� ������� �� ��������� � ���������.

������� � ������������� �����

 • ������;
 • ��������;
 • ����������� ���������� ������;
 • ����������� ��������� �����.

�� ����������� ������������, ���� �������� ��� ��������, ������ �����. ����������� � ����������������� ������������, ������� ������� ��� ��������� ����������� �������� � ������������ ��������� ���������. ������ �������!

����� �� ���� �������� �� ���

����� �� ���� �������� �� ���?

� ��� ����� �������� � ����������� ������������� ������� �� ���, ��� � ���� ������� ���������, � ���� ���������� �����. ��� � �������� ���������� � ����� ������ � ���������������� ���.

��� ������ ��������?

������ ������ �� ���� ����:

���������: http://mednews03.blogspot.ru//10/blog-post_17.html, http://yagotova.ru/medicina/tabletki/vliyayut-li-antibiotiki-na-mesyachnye.html, http://www.medmoon.ru/bolezni/allergija_na_chaj.html

������������ ���� ���!

��������� ������

����������� ���� �� ������� ���

������ ����������� ���. ������, ������, ������� �����.

������ ��������� ������� �� ������������� ������

������� ��������� ��������� �������: ���� �����.

�������� �� ����� �������� � ������: �������� � ��� ������

��������, � ����������� ����, �������� ����� �� ����� ������������� �����������. ������ ���������� ��������� �������������. ��������, �������, ��� ������ ���������, �� �������� ��������, �������� � ����� �������.

�������� ������ ���������, �������� � ���� �������� � ��������. � ������ �� ����� ������� �������� ��������� ������������� ������� � ������ �� ����� �������������� �����.

������������

������������� ������� �� ����� �������� �� ����� ������������ ��������� � ������� ��� �������������.

���������� �������� ����� ���� ������������� � ��������� � ����:

 1. ������������� ������ ���������.
 2. ��������� ����������� ������ ��������.
 3. ���� � ������ � ������ ������� �������.
 4. ����������� � ��������� � ������ ������� �������.

���������� ��� ��� �������� ���� ������ �������, ��� �������� ���������� ����� ������������, � �� ���� �� ��������� ����� �������� ��������. � ������ ����� ������, ������� �����������, ������ �������� ����� ���������� �����.

��� ���������� ��������, ������� ������ �� ����� ��������� �������� ��������� � ������������� ������. ���� ����� ��� ���������� � ������������, ������������ � ����������� ��� ���������� ���������, �� ������� �� �������� �������.

������������� ������������� ������� �� ����� ��������

������������� ������� �� ����� �������������� ����� ����� �� ������ ������ �������� ����������, �� � ���������� ��������� �� �������������.

���� �� ������ ������������� ������������� ������� �����, � �� ����� ����������� � ��������� ������������� ���� �������.

������ ������� ������������� ������������� ������� � ������ ��������� ��������� ����� � ������. ��������� ��� � ��� ������, ����� �������� ������� ��������� �� ���������� ������� ������������. � ���� ������ �������� ��������� �� ���� ����������� ������. ���������� ������ ���� �������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������� ������� ����. ������� ���� � ���, ��� �������� ��������� �� ������������ ������.

�������� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� � ������ ��������� ��� �������� ������� �������, ������������, ������ ��� ����� � ����� ��������. ���� � ������ � ����������� ���������� ������� ������������� �������� ���������� �����, ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������� ������� � ��������� ��� �� ������, �� � ������ � ���������, ������� ���������� �������, ������ ��� ������� ���������� ������� ���� ������� �� �����, ������ ������ ������� ��� ������ �� ���������.

���� ��� �������� ���� ����� ������������� ������, ���������� �� ����� � ����������. �������� ������������� ������� ������� ���������� �������� ������������ ����������� � ��������� ������� �������� �����.

��� ������ ��� �������� �� ����� ��������?

������ � ����� ������, ��� ����� ������� ������� ��� ������������� ���������� �� ������������� ������� � ��� ��������� � �����������.

��� ��� ���������� ����, ������� ����� ������������ ������������� ��������� ��� ��������� ����������� � ��������� �����������. ���� ����� ��� ���������� � ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ����������.

� ������ � ������������� �������� �� ���������, ���������� ����� � �����, ����� ��������� � ���������� � ��������� ��������, ��� ����� ���� ���������� ����� �������.

�������� ������� ��������� �������� ������� ������� �� ����������� �����������, ��� �� ��������� ������������� ����. ��� ������� ����� ���� �������� �������� ����������� ������� ������������ ��������, � ������� ������� ������������� ������������ ��� � ������������ ������� ������������ � ���������.

��� ������ ��������� ����� ������������ ��������������� �������� (������, �����, �����), �� ������ �� ����������� �����.

����� ��� ���������� � ���������� ������������� ������� �� ����� ����������� � ��� ������������� ��������� �����, �������� �������� ��������, ����� ������ ��� �� ������������� ������� �������. ���-���� �������� �������� ����� �� ����� ������� �����������.

����������� ����������

�����, 17 ������� 2012 �.

�������� �� ��������

���������� ��������� ���� ��������. �������� ����� ����������� �� ��� ������ � ����� ������. � ����-�� ������������� ������� ��������� ���������� �� ������� �����, ���-�� �������� �� �������� ��������, ����-�� ������ ������ ��� ��������� ��������, � ��������� ����������������� �������� ���� ���������� �������� �� ��������.

�������� �������� �� ���� ����������� �� �����������, �� �������� ����� �������������� ����������� ���������. ����� �������� � ������������ �������� � ������ ������ ��������� ������������ ������ �� ���������, � �� ����������� ����������� ����� ���������� ��������� �� ����. ����� ������� ���� �������������, ��� ������� �������� ����������� ��������� �� ������ �������������� �����, �� ��� �� ������ �����.

����� ������������ �������� �������� ������� ���������� ���������, � ����� � �������� ������� ���������� ������ �������� ������ ������������ ������������� �������.
������������ �������� ��� ����������� �������� ���������� �������. ���������� ��������� ������ ��������� � ���������� ����������� �� ����� ���� ��� � ����. �� �� ����� ������� � � ����� ��������� � ��������. ������� ���� ��� ��������� �������� ����� �������� �� ����������� ����������� ������� �����.

�� ����� �������� ����������� �������� �� �������� ������������ ���� � �����, ��� ������� � ������ ����������� ����� ����� ���������� ������� ��������.

������������� ��������������� ��������� ����� �������� ������������. ����������� � ������� ��������� ���������� �������, �� �������� ��������������� ������� ��������� � ���������������, ����� ����� ����������� ������������� �������� �� ��������. ����� ������� ��������� ��� ����������� �� ���������� �������� �������� ���������� ��� � ����� ����������. ���������� ���������� � ������������� ��������� ��������� ������ �� �������� ��� ��������, ������� ���������, ����������� � ��� �����. ������� �� ��������� ����� ����� ������ ������������� ���������, �������� � ����� ������������� ������� ��� ����� �� �����. ����������� ��������������� ��������� ������� ��������, ���������� ��������� �� ��������.

����� �� ���������� �������� �� �������� ��������� ������������ ������� � ���� ������. � ����� � ������������ �������������� ����� ����� ��������� �� ������� ������, ��������, ������ �������, �������� ������, ������� � ������ ��������. ������������ ������ � ��������������� �������� ���������� ������ ��� ���������, ������ ��� ��� ������� ���������� �������, ������ ������� ��� ��� ����� ������������� ����������������.

��������� ���, ��� � ������� ����� �� ����������� �������� �� �������� �� ������������� �������. ������������� �������������� ������� ��������� �������� ��� ����������� ����������, ��� ����� ����� ���������� � �����-����������, ����� ��������� ��� ��������� ������������ �����������, � ����� �������� �����-���������.

�������� �������� ����� �������� ����� �� ����� � �������, �������, ���������� ������� ����� �������� ���� �� � ������� �������� � ������������ ���������� ������.
����� ����� ����� � �����-����������� ��� ���������� ���������������� ������������, � ��������� �������� ����� ���������� �������� ��������.

�������� ��������� ������ ������ � ������ � �����������, ����� �������� �� �������� ���������� ��������� ������ ������. ����������� ������������� ������� ����������� � ���� ����������� ��������� �������� ������� ������� � ���������� � ����������� ������ �����, ������� ���������, ������������ �������������� ��������� ������, �������� �����.
������ ����������� � ����������� �������� �������� �� �������� �������� ����� ��������� �������������� �����.

������ �� ����� �������� ����������� ����������

�������� �� ����� �������� � ������: �������� � ��� ������

��������, � ����������� ����, �������� ����� �� ����� ������������� �����������. ������ ���������� ��������� �������������. ��������, �������, ��� ������ ���������, �� �������� ��������, �������� � ����� �������.

�������� ������ ���������, �������� � ���� �������� � ��������. � ������ �� ����� ������� �������� ��������� ������������� ������� � ������ �� ����� �������������� �����.

������������

������������� ������� �� ����� �������� �� ����� ������������ ��������� � ������� ��� �������������.

���������� �������� ����� ���� ������������� � ��������� � ����:

 1. ������������� ������ ���������.
 2. ��������� ����������� ������ ��������.
 3. ���� � ������ � ������ ������� �������.
 4. ����������� � ��������� � ������ ������� �������.

���������� ��� ��� �������� ���� ������ �������, ��� �������� ���������� ����� ������������, � �� ���� �� ��������� ����� �������� ��������. � ������ ����� ������, ������� �����������, ������ �������� ����� ���������� �����.

��� ���������� ��������, ������� ������ �� ����� ��������� �������� ��������� � ������������� ������. ���� ����� ��� ���������� � ������������, ������������ � ����������� ��� ���������� ���������, �� ������� �� �������� �������.

������������� ������������� ������� �� ����� ��������

������������� ������� �� ����� �������������� ����� ����� �� ������ ������ �������� ����������, �� � ���������� ��������� �� �������������.

���� �� ������ ������������� ������������� ������� �����, � �� ����� ����������� � ��������� ������������� ���� �������.

������������� ���� ������ �������������� ������ ������������� ����, ��� ����������� �������� ������������ ������� � ����� �������������� ����������� ��� ������������ �� ��������� �������� ����. ��� ���� ����� ���� ��� ������� �������� � ���������� ��������� ���� ��������� ������������, �������� ��������� ��������. ����� ������� ����� �������� � ������������� ��������, � ��������� ����� �� ����� ���������� ���.

������ ������� ������������� ������������� ������� � ������ ��������� ��������� ����� � ������. ��������� ��� � ��� ������, ����� �������� ������� ��������� �� ���������� ������� ������������. � ���� ������ �������� ��������� �� ���� ����������� ������. ���������� ������ ���� �������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������� ������� ����. ������� ���� � ���, ��� �������� ��������� �� ������������ ������.

��� ���� �� ���������������� ����� �������� �� ����� ����������� � �������� �� �������� �������� �������: ������� � ���������. � ���� ������ ������� ����� ����������, ��� �� ������������� ���������, ������������� ��� ������������ ��������� � ��������, ��� � �� ��������� �������, ������� ����� ��������� ������������� ��� ���������� ����������� ������ ���������.

�������� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� � ������ ��������� ��� �������� ������� �������, ������������, ������ ��� ����� � ����� ��������. ���� � ������ � ����������� ���������� ������� ������������� �������� ���������� �����, ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������� ������� � ��������� ��� �� ������, �� � ������ � ���������, ������� ���������� �������, ������ ��� ������� ���������� ������� ���� ������� �� �����, ������ ������ ������� ��� ������ �� ���������.

���� ��� �������� ���� ����� ������������� ������, ���������� �� ����� � ����������. �������� ������������� ������� ������� ���������� �������� ������������ ����������� � ��������� ������� �������� �����.

��� ������ ��� �������� �� ����� ��������?

������ � ����� ������, ��� ����� ������� ������� ��� ������������� ���������� �� ������������� ������� � ��� ��������� � �����������.

��� ��� ���������� ����, ������� ����� ������������ ������������� ��������� ��� ��������� ����������� � ��������� �����������. ���� ����� ��� ���������� � ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ����������.

���������� ������� � �������� �������� ������ ���� �����������, ��� ����� ��������� ����������� ������ �� ��������. ��� ����� ������� ����������� ������ ���������� ����� ����������� ������ ����������, ��� �������� ����������� ������ � ������ �������������� ������������.

� ������ � ������������� �������� �� ���������, ���������� ����� � �����, ����� ��������� � ���������� � ��������� ��������, ��� ����� ���� ���������� ����� �������.

�������� �� �������� ������� ���������� ����� �����, ��� ����������� ������ � ������ ����������� ��������� ����������. ������� ����� ���� �������� ���� �������� �������. ���������� ��������� ������� ���������� ��������, ������ ���������� ������ �������� ���������, �� ������� ������� �������. � ���� �������, ��������, �������� �������� ������������� �������� ������� �� �����������.

�������� ������� ��������� �������� ������� ������� �� ����������� �����������, ��� �� ��������� ������������� ����. ��� ������� ����� ���� �������� �������� ����������� ������� ������������ ��������, � ������� ������� ������������� ������������ ��� � ������������ ������� ������������ � ���������.

��� ������ ��������� ����� ������������ ��������������� �������� (������, �����, �����), �� ������ �� ����������� �����.

����� ��� ���������� � ���������� ������������� ������� �� ����� ����������� � ��� ������������� ��������� �����, �������� �������� ��������, ����� ������ ��� �� ������������� ������� �������. ���-���� �������� �������� ����� �� ����� ������� �����������.

������������� ���������

������������� ��������� � ��� ����������� ����, ��������� � ����������� �������������� ����� ��� ���� � ����� ������������. ������������� ��������� ����������� ������� ����������� ���� ������, ����������, ������������������� ����� � �. �. (��. ���������). ����� �������� ������ ������ ������������� ����������: 1) ��������� ������� �������� ���������� [����� ������� ��������� ���������� (��.), ������������, ������� (��.), ����, ������������� ���������]; 2) ��������� �������������� ������� (�� ����� �������� ����������� ��������� ������� � ������� �������������, � ����� ��������� ���� � ������); 3) ��������� ���������� (������ ���, ����������, �����������, ������� � ������� ����); 4) ��������� ��������� � ����������� (������������, ������� ���� � �. �.).

��������� ������������� ���������� ���� ������. ������������� ������������� ���������� �������� ���������� ������ ������� � ������������� ������� �����������. ��� ������� ������������� ���������� ��������� ����������� �������, ������������������� �������� (�������� �� 0,03 � ��� ���� � ����, ��������� �� 0,025 � ��� ���� � ���� � �. �.), ���������������, ���������������, ������� ����������� ������ (30% � 10 �� �����������), ���������������� �������.

������������� ��������� � ����������� ����, ��������� � ������������ ��� ����������� �������������� �����. �������� ������ ��������� ���� ������, ����������, ������������������� �����. �������� ����� ����������� ������������� ������. ���� ����� ������ ��������� ��� ������������ ���������� ����� ��� �� �������������� ���������, �� �� ������ �������� ����� ����������� ��������� ��� ���������� ����������. ����������� ��������� ��������� ��������, ������������ �� ��������� ���� �� �������� ��� �� ����� ���: ������������ �� ����� � ������ ��������� ��������, ����������� �����������, ���������� ����� ��������� ����, ������ ���, ����. �������� ���������� ��� ��������� ������ �������� � ������, ��������, ������� � ������� ����� � ��.

������� ����������� � �������� � ������ ����� �������������� ���������, �������������� ��������������� ������������� �������������� ��� ����������� �����������, ������ ����������-��������� � ���� ������������ ��������������. ������������ ����������� ������� ����������, ������������, � ������ � ����������� ��������� (���� �������). ������ ������ �������, ��� ��� ����������� ��������, ���������� ������������� ����� (��������, ������� ���� ������, ��������� ������� ��������� � �������).

����� �������� ������ ������ ������������� ����������: 1) ��������� ������� �������� ���������� (����� ������� ��������� ����������, ������������, �������, ����, ����������� ������� � ������, �������� ���������� � ������������� ���������); 2) ��������� �������������� ������� (�� ����� �������� ����������� ��������� ������� � ������� �������������, � ����� ��������� ����, ������ � �. �.); 3) ��������� ���������� (������ ���, ����������, �����������, ������� � ������� ����); 4) ��������� ��������� � ����������� (������������, ������� ���� � �. �.).

��������� ������������� ���������� ���� ������.

��-��������, ��������� ���������� ����������� � ����� � ����������� � ������� �������. �������� ������������ ������� �������� ��� ������������ �������� ������� (��������, ������), ������������ ��� ��������������� � ��������� � ���������� ���������� ������� �������. ����� ����, ����� �������� ����������� ��������� ��� ������������������� �������� (��������, � ���������� ������ �����, ����������� ��� ������ ��������).

�������: ���������� � ������ ����������� �������, ������������������� ��������, ��������, ���������������� �������.

������������� �������� ��� �������� �� ��������: ������� ��������� � ������ ������

������� ������ ����� ��������, ������� ���� �� ��� � ����� �� ����������� � �����-���� ����������� ��������. ��� ��������� ����� 21 ����: ���������� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ���, ���������������� ��� � ���� ������ ������ ����� ��������. ����� ��������, ��� �������������� ������ ������� ���� ������������� �������� �������� � �� ����� ����������� � ��������� ��� ��������� ������� ���. � ��� �������? ������ �� �������� �� ��������?

���������� �������������� ���������

�������� � ���������� ���������������� � ������-���� ��������, ������������ ���������������� ��� ������������ �������� ���������� ������ �� ���������. ����������� � ���� ������ ��������� ���������� ���������, �����, ���������, ������� � ������������ ������ ����, � ����� ���������������� ����� � ������ ������. ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������, ���� � ������� 5 � 10 ����� �� ������� ����������������� ������.

������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. � ����������� ���������� ��� ������� �������� ������������������� �������� (���). ��� ������������ ��������� �� �������� � ��� ������������ ���, ������� ����������� � ������� ��������� �� ������ ���� �����.

� �������� ����������� �������������� ��������� ����� ������� ���������:

 • ��������� ���������� ��������� �� ����. ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������, � ����� ���������������� ���������� �� ����� ����. �������� ����� ����� ����� ����������� ���� � ����� ������ �����, ��� ����� ������ �� ����������.
 • ����� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.
 • ��������� ����� ����� �������� ��������, � ����� ���� �������� �� ��������������� (� ���������������) ����.
 • ��� ��������� �����, ����� ������������� ��������.
 • ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����������, � ����� � ������ �� ���. ������ ������� �������� ����� �������� � � �������������� ��� ��������.

�������� ������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ������ � ��������� �������� �������, � ����������� � ���������� � ��������.

� ������ � ����������� ���������� ����, �����������, ��� � ������� �������� ���� � �� ������������. ���� ��� �������� ������� ������� ���, �����������, ������. ���������� ������ ��������� ������� ���� � ������ �����������, ��� ��� ������ � ��� ��� ���������� ������������ ��������������� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����� 28 � 30 ���� �� ���� ������������� ��������� ��� ��������.

������� �������������

�������� �� ����� �������� � �������� ��� � ������ ����������� ����, ��� � ����� ������ ���. ������� ������������� �������������� ��������� � ������� ���������� ���������������� �� �������� ������ ������� ��������� ��������. �� ��������� � ����, � ������� �� ������� ����������, ���������� ������ �������������, �� ������� �������� �������� ������� �������� �������������� ���������.

������� �������������� ���������

��� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������: �������� ������������ ���������, ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������������ ��������������. �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ��������, � ��� ����� �������. ����������� ��� ����� �������������� ��������� ���������� �������������� �����.

����� ��������, ��� � ����� ������� � ������ ���������� � ����� ���������� ������ � ��������, ������� ���������� ������� ���������, � ��� ����� ����������� � ����. ��� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����������� ����.

� ����������� ���������� ������ ��������� ��������� � ���������������������� �������� ��������� � ������������, � ��� ����� ������������. ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������������� ��������. ��������� ����������� ������������, ������� ������������ ���. �� �������� ����� ����� ���������: ��� �������� ������������ ������������� � �������� ������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ���������� ���������� �������.

������� ������ ������������� ����������

��� ��������� ���������� ��������� � ������� ������� �������, ��������� � ����������� ������� �������� �������, ����������� �� ���� ���������� ��������. ��� ���������� ��� ������� �������� ������. ���� �� ����������� � ���������: ��� ��������� �������� ��������� � ���������� ���������� ������� ��������� � ������ ���� ����������� ������� ������, � ��� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������ �������� �������, � ���������, ��������� � ��������. � ���������� ���� ��������, ���������� ��� � ������, ��� ������� �������. �������� ����� �������� ���������� ��������. ��� ������� � ���, ��� ����������� �������, �� ������� ��������� �������� �������.

� ������, ����� ���������� �������� ����������� �� ���������, ��������� ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� �������� �������� ����������� �� ������������� ��������, �������� ���-�� �������������� ������, ������������ ���� �������� ����-�� ����������� (������ � �.�.).

�������� �����

� ��������� �������� �������� �������� �� �����:

��� �������� � ���������

������ �� ��������� ������ �������� � ���������� ���������� � ������� �������������� ��������� (���) � ���������� ��������.

������� �������������� ���������

������� �������������������� ��������� ���������� �������, ����������� ��� ������ � ����������������� ���������, �� ����� ��������� ������� � ������.

���, ���������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������, ���� �� ������ �����������������. ��� ���� ����� ������ ��������������� ���������� ����������������� ����������� ����. ��������, ���� � ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� ������� �� ��������� �����. ��������, ����������� ��� ��� � ���-������ ������. ����� ��������� ������������ ���������� �������� �������� ��-�� ��������.

��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������, ��������, �����.

� ��������� ������� �������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����� ��������� ������� ������������ � �����. �� �������� ������� ����� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ����������, � ����� � �������� ������� � ����.

����� �������� �������� �� ����� �������� ����� ����� ������� ��������, ������� ���������� � ���������� ��������� ������������� ��������, �������� ���, ��� ����������� ��� ������� ������������. �������� ��, ������� ���������� �������� � ���������, �������� ������������� ���������. ��������������, ����� ��������� �� ����������, ����� ��� �������, �������� ������������� �������� � �.�.

����� ����� ���� �������� �������� �����������, ���������� �����������. �� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��������, ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ������.

� ��������� ������� �������� �������� ��������, �.�. ���������� ������������� ��������� �������. ��� �������, ��� �������� ������, �� � ��������� � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ������� � �������.

� ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������������. ��� ����������� �� ���� ��� ��������, ������� ��������� ��������� �������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ������ ������� �� ��������� ���������� ������������.

��� �������, ��������� ��������������� � ������ �������������������� ��������� ��������� ������� �� ��������.

� ��������� �������, ��������, ��� �������� ����������������� ���� ��� ����� ������ �������� ���������� ������� ��� ������������ ����������.

������� ���������� ��������

� ������ � ������ ���������� ��������� �������� � ������������� �������: ��� ���������� �������� �������, ��� ������ ����� �������� ������������� ������. ����� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������������� ���������. � ��� ���������:

 • ��������������� ��������, ��������, ���������, ��������� � ��������;
 • ��� ������������� ������ ������������ �������� � ���� �������� ��� ����������, � ����� � ������� ��������� ����� � ������.

�������� ���������� ����� � ������ ���������� ������ ������ ��������� ������ ����, ������ �� ���������� ���������.

����������� ��������� ������ �� �������� �� ���������. �� ��� �� ������� � ��������� ��������������� ������������� ��������� � ������, ���������� �������� ��� ������� ���������� ���������, � ����� ������� ���������� ��������.

������������ ��������

��� �� ������������� �������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������? �������� ������������:

 • ������� ����� �������� ����� �����. ���, �������, �� ������� �� ���� ��������. �� ������� ����� �������������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���������� � ������������ �������. � ����� �������� ��������� ��� ������� �������� � ������������� ������ ��� ����������, � ���������� ��� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ��� ��������� ����� ��������.
 • ����������� ��� ����������� ���������������� ���������� ������� �����. ������������ �������� ��������, ���������� �� ����� �������� ���������, ��������� ���������� ������ ��������. ����� ��� ������� ����������� � ������������ �������, �������� �������� �� �������� � ��������������� ���������������.
 • � ������ ���������� �������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������. ��������, ��������� ��� ������ �������������� � ������������� ������������. ����� �����, ����� ������� ���� ��� �������� �� ����������� ������ ���������, ��������� ��� ��������. � ������ �������� ������� ��������� �����������������. � ��� ������������� ���������� �������� �� ����� �� ������������� ����� ���������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� �������������.
 • ���� � ������� ����������� ������������� ������� �� ������ �������� ��� ��������, ������� ��������� �������� �������� � ����, ��� �������� �� ����� ����������� �������� ����� � ������������ ��� ������ �� ����� ����������.

����� �� �������� ������� ��������? �������������� ���. �� ������ ������������ ��� � ���������� ������������ ��������� � ��� ��� ��������������� � �������� ����������. �������� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �������������� ����� ��� ���� ����������� ������������ �������� �������. ���������� � ��������� ����������� ������������ �� ������ �������������� ���������. � ����� ������ ����������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ���� � ������ ���� ����������� ��������.

��� ��� ��������

�������� ���������� ����� ��������� ���������� ����������� � ������������ ���� �������. ������� � ���� ������ ������ ������ ��������� � �������. ��� �� ����� ��������� �� ���� ����������� ��� �� �����.

������� �������� ����������

� ������ ����� ��������� ��������� ���������. ��� ������� ����������� ���, ��� ������� ���������, ������� �������� �������� ������� �������� � ������������ ����������������, ������. ������� �������� ���� ���������� ������� �������, ����� ������� �������� �� ��������� ��������.

�������� ���������� ��� �������� ��������� � �� ���� ������ ������:

 1. ������ �������.
 2. ����������.
 3. ��������������.
 4. ������.
 5. ����� �������� ��������������.

������� � ������ ��� �� ����� �������� ������� ������������� ������� ��� �������������� ����������� � ��������������� �������� � ��������� �������. ������� � ���� ������ ����� ������������ �� ������������ ����� ��������� � ������ ������������ ������ ������ � �������. ��� ������� ���������� ���������� ������ �������� ������� � ������ �������������� �����.

���� ������� �������� ����������� ����������, ������� ����������������, �������� � ����� � ������, �� ��� �������� ����� ����������������� �� �����������. ��������� ��� �������� ����� �������� ���������� ����� ������������, ������� ������� ��������� ����������� ����������������� ���������. ��� ��������� ����������� ���������� ��������� � ���������, ��� ������� ���������.

�������� ������ �������� ��� ��������� ����� � ������� ��������������. ������� ����� � �� ����� �������� ����� ����������� ����� ���������. � ���� ������ �� ������������� ������� �������� � ������ ���������� ����� � ������ ��������. ���� ������� ��������� ����� �������� ��������� �������������� �������, ��� ��� �������� ������� �������������� � ������� ������ ����.

��� ��������, ������ ��������� ������ �� ������ ���� ������. ������� �������������� ����� �������� ���������� ��� ��������� � ������������ ����. �����������, ��� ������ � �� ������������� ���������. ������� ������� �� ����� �������� �������� ������� ���������� ����������, ������������������ � �����������, ��� ���������� �� �� ����������.

��������� ������ ��������, ��� �������� ���������� �������� ��� ��������� ����� ���� �������������� ������� �������� ��������������. �� �������� ���������� �� ���������� ���������� ���������, �������, ������� �������� �������� ������� �������� � ����������. ��������� ��� ������� � ��� ������ � ������ �����, ������� ���� ������ ���������.

��������� � ����������

������������

����������� ������ �������������� ������, ��� �� ������ �� ����������� �������� ����� ������ ����� ������������������� � ��������������� ����������.

��� �������� ������������ ����������� ������� ��������� � ���� ������. � ���� �� ��������� ����� ��������� ������� � ��� �������� ����� ����������� �������� ���������� ����������.

���� ������� ������ ������������ �������� ��������, �� �� ������� ��������� ���� ��� �� ������� ���� � ������� ��������, ������, �������, ���������. ��� �������� ����� ������������ ������� ����������� �������� �, �������� ��������� �������� ��� ���������. ����� ����� ������ ������ �� ������� ����, ������, ���������. ��������� ���������� ����������� �������� � �����.

��� ���� ����� �������� ���������������� ��������� ��������� ����������� ��������� � �������, ����� ��������� ����������� ������������� ��������. �� ��� ������ ��������� ������� ���������� ��������������. ��������� ���� �������� ��������������� �������� ������ �������� ������� ����������� ���������.

�� ����� �������� ����� ��������� ������� ������ �������. ��������� ����� ����� � ���� ������ ��������������, �� � ���� ��������� �������� �������������. ������� ����� ��� ����� ���� �����������, � ��������� ������� ������ �� ���� 1 ���� � 3 ����, ���������� �� ���������� ���������.

� ������ ����� ����� �������� ��������� ����������� ����. ����� ���� ���������������� ������� ������� �� ��������� �������� � ��������. �������� ��� �������� ��������� ������� ����. ����� ������� ������� � ����� ����� ����� ��������� ���� ���� � �����.

���� ����� ��������� ������� ������ ���� ������� �������������, �� �� ���������� ��������� ����������� ����������� (��������������). ��� �������� ��������������, ������� ����������� ���������� ���������� ���������. ��� �� ����� ����� ��������� � �� ��������� ������ ��������� ������� ����.

���������� �������� �� ������ �������, �������� ������� � ����������� ��� ����� �������� �������� ������ �������� �������. �� ����� �������� �������� ������������� ��������� �����������, ����� �������� � ����������� ����������� ���������� ��������. ����� ������� ������� ������� �������� �� ��������� ���������� �����������.

��������� � ����������

���������� �� ����

��������� �� ��������� ��� �������� � �������� ������ ������ �� ������ � �����. ��������� ���������� ��������� ����������� �����������, �� � ���������� �������� ��� ����������. ����� �������� ��������, ���������� ��������� ������������������� ��������� � ���������� ���������.

��������

��� ����� ��������� ���� �� ��� � ����� ��������� ����� �������. ���������� �������� � �������� ���� ������ ����� ��������, � ����� ������ � ��� ��� �� �������������� ����. ����� �� ��� ��������� ����� ���������? ����������� � ���� ����� ����������, ��� ���.

� ����� ��������, ��� ��� ����� ������������, ����������� ����� ���������� � �����������. ��������, �������� ��������� ���������� �������, ����������� ������� ����� ������ �� � ��������� ���������.

��� �������� ���?

�������, ��� ������ ����������� ��� � ������ ����� ��������� � ������ �� �� ������. �������������� ����� ������� ����� ����� ������ �������, ���������� �������� �� ������� ������ ���� ����������.

�������� ��������� ��������:

 1. ����. ��� � ������ � �������� ���� � �������� ���������������� �������� �������, ������� � ������������. ������ ���, � ������ ��������� �������� ���������� ����� �������� ��������� ������� ���, � ����� ����� ��� ���������� ���������, ������� ����� ���������� �����.
 2. �����������, ������� ������������� ��� ������������ �������. ������� ��� � ����� ��������� ����� ����������������� � �������� ��������. ��� ���� �������������, ����� �������� ������������ ������� �����. �������������� �������� ������ ����� � ��������� ��������� ������ ������ �������.
 3. ���������. ��� ����������� �������� ����� �� �������� ����������������, � ����������� ���� � �������, ������ �� ���������� � ������� �������. ��� ��������� ��� �� ��������� ����� ��������� ����� �����������, ������� ����� �� ���������. ������ ����� ���������� �����, � ����� ��� �� ������ �� �����. ������������ �������� ���������, ���������� ����� �� ������������ �� �������.
 4. ������������ ������ ������ �������. � ������������� ���������� ������������� �������� ��������� ��� �������, ������ ����� ��� ���������� � ��, ��� ���������� ��� ������������ ���� ������ �� �� �������. ��� ���������, ��������� ����������� ��������� �������� ��������� � ���� ����������.
 5. ������������� �������. ��������, �� �������� ����������� ��������� ��� �������, � ����� ���������� �������, ����� ����� ��������� ����, ������������� �������� ����� ��� �� ����� ��������.

��� �� ��������� ����� ��������� ����� �������� ���������� ���������� �������� �������, ��������, � ������ ������������� � ������������ �������� ����. ��� ������������ � ���������� �� ��������, ���� �� ���������, ��� ��� ����� ������������ ����� � �������� ������ ������.

��� ����� ������?

��� ����������� �� ����, ��� ������� ��� � ������ ����� ���������, ��� ������� ����� ���� ������������ ��������� ��������:

 • ����������������� ���������;
 • ����������� ������� � �����;
 • �������� ����� � �������������.

��� ���� ����� ���� ��������, ������� ������ ���������: ������� ����������������! ������ ����� ������ ��, ��� ����������� ����.

������ ����� ����� ����� ������� �������������� ����������, � ��� � ��������� ����� ��������� ����� ���� �����. ������ �� ����� ������������, ��� ��� ���������� ������.

� ����� ������� ������� �������� ����������� ���� ������������, ��������� ������� ��� ������� �� ���������� 5-7 ����.

�� ���� ������ �������������� ������� ������� ��������� ����������, ������ ��� � ��������� ����� ��������� ���� ��� ����� �����������.

��� ���� ����� ��������� ���������� ����, ����� ������ �������� �������� ��� ��������� ����� �� ������ �������� ����.

�������� � �������� ���������� �������� ����� �������� �� �����, ������ �������������� ��� � ��������. � �������� ����������� ��������� ����� �� ���� ����.

������ ������ ����� � ���������� ������ ������ ������� �� ������ �� ���������� �����������, �� � �� ����� ����� �����.

���������� ���������� ������ ������� �������, ���������� � ���� ������������� ������������ ����������� ������ � ������. ������ ������ ��� ����� ��� ��������� �����������.

�� ���� �������, ��� ��� �� ��������� ����� ��������� ��������� �����, ����� ������ �� ����� ��������. ������� �������� ���� ��������� �������� � �������������� ��������� ��� ����������� ���������.

��� �������� �� ���� ������� � ���������

��������, � ����������� ����, �������� ����� �� ����� ������������� �����������. ������ ���������� ��������� �������������. ��������, �������, ��� ������ ���������, �� �������� ��������, �������� � ����� �������.

�������� ������ ���������, �������� � ���� �������� � ��������. � ������ �� ����� ������� �������� ��������� ������������� ������� � ������ �� ����� �������������� �����.

������������� ������� �� ����� �������� �� ����� ������������ ��������� � ������� ��� �������������.

���������� �������� ����� ���� ������������� � ��������� � ����:

 1. ������������� ������ ���������.
 2. ��������� ����������� ������ ��������.
 3. ���� � ������ � ������ ������� �������.
 4. ����������� � ��������� � ������ ������� �������.

���������� ��� ��� �������� ���� ������ �������, ��� �������� ���������� ����� ������������, � �� ���� �� ��������� ����� �������� ��������. � ������ ����� ������, ������� �����������, ������ �������� ����� ���������� �����.

��� ���������� ��������, ������� ������ �� ����� ��������� �������� ��������� � ������������� ������. ���� ����� ��� ���������� � ������������, ������������ � ����������� ��� ���������� ���������, �� ������� �� �������� �������.

������������� ������� �� ����� �������������� ����� ����� �� ������ ������ �������� ����������, �� � ���������� ��������� �� �������������.

���� �� ������ ������������� ������������� ������� �����, � �� ����� ����������� � ��������� ������������� ���� �������.

������������� ���� ������ �������������� ������ ������������� ����, ��� ����������� �������� ������������ ������� � ����� �������������� ����������� ��� ������������ �� ��������� �������� ����. ��� ���� ����� ���� ��� ������� �������� � ���������� ��������� ���� ��������� ������������, �������� ��������� ��������. ����� ������� ����� �������� � ������������� ��������, � ��������� ����� �� ����� ���������� ���.

������ ������� ������������� ������������� ������� � ������ ��������� ��������� ����� � ������. ��������� ��� � ��� ������, ����� �������� ������� ��������� �� ���������� ������� ������������. � ���� ������ �������� ��������� �� ���� ����������� ������. ���������� ������ ���� �������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������� ������� ����. ������� ���� � ���, ��� �������� ��������� �� ������������ ������.

��� ���� �� ���������������� ����� �������� �� ����� ����������� � �������� �� �������� �������� �������: ������� � ���������. � ���� ������ ������� ����� ����������, ��� �� ������������� ���������, ������������� ��� ������������ ��������� � ��������, ��� � �� ��������� �������, ������� ����� ��������� ������������� ��� ���������� ����������� ������ ���������.

�������� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� � ������ ��������� ��� �������� ������� �������, ������������, ������ ��� ����� � ����� ��������. ���� � ������ � ����������� ���������� ������� ������������� �������� ���������� �����, ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������� ������� � ��������� ��� �� ������, �� � ������ � ���������, ������� ���������� �������, ������ ��� ������� ���������� ������� ���� ������� �� �����, ������ ������ ������� ��� ������ �� ���������.

���� ��� �������� ���� ����� ������������� ������, ���������� �� ����� � ����������. �������� ������������� ������� ������� ���������� �������� ������������ ����������� � ��������� ������� �������� �����.

������ � ����� ������, ��� ����� ������� ������� ��� ������������� ���������� �� ������������� ������� � ��� ��������� � �����������.

��� ��� ���������� ����, ������� ����� ������������ ������������� ��������� ��� ��������� ����������� � ��������� �����������. ���� ����� ��� ���������� � ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ����������.

���������� ������� � �������� �������� ������ ���� �����������, ��� ����� ��������� ����������� ������ �� ��������. ��� ����� ������� ����������� ������ ���������� ����� ����������� ������ ����������, ��� �������� ����������� ������ � ������ �������������� ������������.

� ������ � ������������� �������� �� ���������, ���������� ����� � �����, ����� ��������� � ���������� � ��������� ��������, ��� ����� ���� ���������� ����� �������.

�������� �� �������� ������� ���������� ����� �����, ��� ����������� ������ � ������ ����������� ��������� ����������. ������� ����� ���� �������� ���� �������� �������. ���������� ��������� ������� ���������� ��������, ������ ���������� ������ �������� ���������, �� ������� ������� �������. � ���� �������, ��������, �������� �������� ������������� �������� ������� �� �����������.

�������� ������� ��������� �������� ������� ������� �� ����������� �����������, ��� �� ��������� ������������� ����. ��� ������� ����� ���� �������� �������� ����������� ������� ������������ ��������, � ������� ������� ������������� ������������ ��� � ������������ ������� ������������ � ���������.

��� ������ ��������� ����� ������������ ��������������� �������� (������, �����, �����), �� ������ �� ����������� �����.

����� ��� ���������� � ���������� ������������� ������� �� ����� ����������� � ��� ������������� ��������� �����, �������� �������� ��������, ����� ������ ��� �� ������������� ������� �������. ���-���� �������� �������� ����� �� ����� ������� �����������.

�������� � ��� ������������ ������� �������� ������� �� ���������� ���� ��������, ���� ����� ��� �������� � ����. �������������� ��� ����� ���������� ����������, ��������, �����, ������������, �����������, ������������� ����, �������� � ������. �������� ����� ��������� � ������ ��������, � � �������� ���������� ����� ��������� ��������� ��������. � ��������� ���������� ���������������� ����������� � �������� ��������, � ��������� �������� �������� ������������ �������� ��������, ��������, �����. ���������� ���� �������� �� ��������, ������� ����������� � ��������� ���������������� ����������� ����.

����������� �������� ��������������� ������������ � ���������. � ����� � ����, ���� � ������� ������ �������������� ������, �� ����� ��������� ������������� �������. �������� ����� ����������� �� �� ���� ��������, � �� ����������� ���������. ��������, ���������� ����� �������� ����� ��� ��������� �������� ������ � ������� ��������� � ������ ����������� �����������. ����� ����� ������������� ����� ��������� ������� ��������� �� ����, ���� ����� � �� ����. �� ����� ��������� ����������� �������� �� �������� �������� ������������� ��������. ��� ������������ �������� �� ����������� �������� � �� �� ������������ ����������� � ��������� �������, ������� ��������� � ���� ������. ���������� ������� �������������� ��������� ����� �����, ��� ����������� ����� ��������:

 1. ��������� ����� ���������� �� ������ �������� ���� � ����� ������ ���������. ����� ���������� ����������� �� �����, ��������� ���� ����� �������, � ����� ����� ������� ���������� � ��������� � ���� ���������� �� ����� ����.
 2. ����� ��������� ������� �� ���������� �������� ����.
 3. ���� �� ���� ����� ����������� �������� ��� ��� ��������������� �������� ��������� (� ���������������).
 4. ��������� ����� �������������� �����, �� ������ ��� ��������� �����, � ��� ���������� ���������.
 5. ������� ������������ �������� ��, ��� ��� ��������� ���������� ����� ����� ��������� ��� � ������ �� ���. ������ ����� ����������� � ������ ��������.

�������� �������� ��� �������� ����� ���� ������� ����� ���������, ��� �������, ������. ������ ����������� ����������� �� ������. � ����� ������ ����� ��������� �������� ������� �� ������������ � ������� ���������� �������. �������� �������� ����� ����� ��������� ������ �������������� �������, � ����� ������������� ����� �������. ����� ��������� ����� ���� �������� ����������, ������� �����������, ������ ������� � ������.

����� �� ���������� �������� ����� ���������, ����� �������� ���� ������� � ������ �������. ����� ������������ �������� ����� ���������� ���� � ������ ������� � ������ ������, ��������� ��������, ������, ������� � ������ ��������. ����� �� ����������� ������� �������� � �������.

�������� � ������ ����������� ����� ����� ��������� ��-�� ������� �������� �������, � ������ ��-�� ��������� ��������� � ��������. ������� ����� � ������������� ���������, �� ������� �� �������������. �������� ��� �������� ��������� � ���������������. ��� ����� �������� ������ � �������� ��������������� ��������, �� ����� ����� ������� ������������ ��������. ��� ��������� ����� ��������� ����������, ���, �����������. ���� ��� ����������� ������ � ������ �������� ��������� � ����� � �����������, ������� ����, �������. � ����� ������ ����� ���������� �������� �������� ������� �� ���������������.

����� �������� ���������� � ��-�� ��������. �� �� �������� � ���, ����������� � ������ � ������� ������� �������, ����� ����� �������������� ���������� ��������� ���������� ���� ������ � ������� ��������. � ����� ������, ���� ��������� ������������� ���� ������� ����� ��������, �������� �����, �� ���������. ���� �����, ����� 20-30 ���� ������ ������������ ���� �� ����������, �� ��� �������� ��������. ������� ������� �� ����������� �������� ��� �������� ������� ����������.

������ ���, ��� ������� �� ���������� �������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� �������� ������� ������ �����. ��������, ��� ���������� ����� � ��� �� ����������� ������ � � ��� ��� ������� �����. � ���, � ���� ������ ��������� ��������. �������� ���� ������ ��� ������ �� ��������� ���������� � �����. ������ ����� � �����-���������� ����������� ��� ����� ���������� ������, ���������������� ����������� ����������.

����-��������� ����� �������� ������� � ��������� ��� ����������� ������������ �����������. �� ���� ����� ���������� ���������� � � �����������, ������� �������� ��� ������������ ������������ � ��������� ��������. ������ ������� ���������� ���������� � ��������� ��� ����� �������� ����� �� ������� � �������. � ���������� ������������, ���� �� � ������� ������� ���������� ������.

����� ��������, ��� �� ����� ����������� ����� � �����. ������ �������� �������� ��������� ���� ����� �������� � ������ ����������� ���������, ����� ���������� ����������� ��������� ������� ���, ����������� �����, ��������� �������� ������, ������� �������� � �������. ��� ������� ������� ���������� � ����� � ������ ������� ����������� � ������ �����������, ��� ������� ��� ������ ������ ������� � ���������� �� ���������� ��������.

������� ������ ����� ��������, ������� ���� �� ��� � ����� �� ����������� � �����-���� ����������� ��������. ��� ��������� ����� 21 ����: ���������� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ���, ���������������� ��� � ���� ������ ������ ����� ��������. ����� ��������, ��� �������������� ������ ������� ���� ������������� �������� �������� � �� ����� ����������� � ��������� ��� ��������� ������� ���. � ��� �������? ������ �� �������� �� ��������?

�������� � ���������� ���������������� � ������-���� ��������, ������������ ���������������� ��� ������������ �������� ���������� ������ �� ���������. ����������� � ���� ������ ��������� ���������� ���������, �����, ���������, ������� � ������������ ������ ����, � ����� ���������������� ����� � ������ ������. ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������, ���� � ������� 5 � 10 ����� �� ������� ����������������� ������.

������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. � ����������� ���������� ��� ������� �������� ������������������� �������� (���). ��� ������������ ��������� �� �������� � ��� ������������ ���, ������� ����������� � ������� ��������� �� ������ ���� �����.

� �������� ����������� �������������� ��������� ����� ������� ���������:

 • ��������� ���������� ��������� �� ����. ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������, � ����� ���������������� ���������� �� ����� ����. �������� ����� ����� ����� ����������� ���� � ����� ������ �����, ��� ����� ������ �� ����������.
 • ����� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.
 • ��������� ����� ����� �������� ��������, � ����� ���� �������� �� ��������������� (� ���������������) ����.
 • ��� ��������� �����, ����� ������������� ��������.
 • ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����������, � ����� � ������ �� ���. ������ ������� �������� ����� �������� � � �������������� ��� ��������.

�������� ������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ������ � ��������� �������� �������, � ����������� � ���������� � ��������.

� ������ � ����������� ���������� ����, �����������, ��� � ������� �������� ���� � �� ������������. ���� ��� �������� ������� ������� ���, �����������, ������. ���������� ������ ��������� ������� ���� � ������ �����������, ��� ��� ������ � ��� ��� ���������� ������������ ��������������� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����� 28 � 30 ���� �� ���� ������������� ��������� ��� ��������.

�������� �� ����� �������� � �������� ��� � ������ ����������� ����, ��� � ����� ������ ���. ������� ������������� �������������� ��������� � ������� ���������� ���������������� �� �������� ������ ������� ��������� ��������. �� ��������� � ����, � ������� �� ������� ����������, ���������� ������ �������������, �� ������� �������� �������� ������� �������� �������������� ���������.

��� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������: �������� ������������ ���������, ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������������ ��������������. �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ��������, � ��� ����� �������. ����������� ��� ����� �������������� ��������� ���������� �������������� �����.

����� ��������, ��� � ����� ������� � ������ ���������� � ����� ���������� ������ � ��������, ������� ���������� ������� ���������, � ��� ����� ����������� � ����. ��� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����������� ����.

� ����������� ���������� ������ ��������� ��������� � ���������������������� �������� ��������� � ������������, � ��� ����� ������������. ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������������� ��������. ��������� ����������� ������������, ������� ������������ ���. �� �������� ����� ����� ���������: ��� �������� ������������ ������������� � �������� ������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ���������� ���������� �������.

��� ��������� ���������� ��������� � ������� ������� �������, ��������� � ����������� ������� �������� �������, ����������� �� ���� ���������� ��������. ��� ���������� ��� ������� �������� ������. ���� �� ����������� � ���������: ��� ��������� �������� ��������� � ���������� ���������� ������� ��������� � ������ ���� ����������� ������� ������, � ��� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������ �������� �������, � ���������, ��������� � ��������. � ���������� ���� ��������, ���������� ��� � ������, ��� ������� �������. �������� ����� �������� ���������� ��������. ��� ������� � ���, ��� ����������� �������, �� ������� ��������� �������� �������.

� ������, ����� ���������� �������� ����������� �� ���������, ��������� ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� �������� �������� ����������� �� ������������� ��������, �������� ���-�� �������������� ������, ������������ ���� �������� ����-�� ����������� (������ � �.�.).

� ��������� �������� �������� �������� �� �����:

������ �� ��������� ������ �������� � ���������� ���������� � ������� �������������� ��������� (���) � ���������� ��������.

������� �������������������� ��������� ���������� �������, ����������� ��� ������ � ����������������� ���������, �� ����� ��������� ������� � ������.

���, ���������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������, ���� �� ������ �����������������. ��� ���� ����� ������ ��������������� ���������� ����������������� ����������� ����. ��������, ���� � ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� ������� �� ��������� �����. ��������, ����������� ��� ��� � ���-������ ������. ����� ��������� ������������ ���������� �������� �������� ��-�� ��������.

��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������, ��������, �����.

� ��������� ������� �������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����� ��������� ������� ������������ � �����. �� �������� ������� ����� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ����������, � ����� � �������� ������� � ����.

����� �������� �������� �� ����� �������� ����� ����� ������� ��������, ������� ���������� � ���������� ��������� ������������� ��������, �������� ���, ��� ����������� ��� ������� ������������. �������� ��, ������� ���������� �������� � ���������, �������� ������������� ���������. ��������������, ����� ��������� �� ����������, ����� ��� �������, �������� ������������� �������� � �.�.

����� ����� ���� �������� �������� �����������, ���������� �����������. �� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��������, ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ������.

� ��������� ������� �������� �������� ��������, �.�. ���������� ������������� ��������� �������. ��� �������, ��� �������� ������, �� � ��������� � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ������� � �������.

� ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������������. ��� ����������� �� ���� ��� ��������, ������� ��������� ��������� �������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ������ ������� �� ��������� ���������� ������������.

��� �������, ��������� ��������������� � ������ �������������������� ��������� ��������� ������� �� ��������.

� ��������� �������, ��������, ��� �������� ����������������� ���� ��� ����� ������ �������� ���������� ������� ��� ������������ ����������.

� ������ � ������ ���������� ��������� �������� � ������������� �������: ��� ���������� �������� �������, ��� ������ ����� �������� ������������� ������. ����� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������������� ���������. � ��� ���������:

 • ��������������� ��������, ��������, ���������, ��������� � ��������;
 • ��� ������������� ������ ������������ �������� � ���� �������� ��� ����������, � ����� � ������� ��������� ����� � ������.

�������� ���������� ����� � ������ ���������� ������ ������ ��������� ������ ����, ������ �� ���������� ���������.

����������� ��������� ������ �� �������� �� ���������. �� ��� �� ������� � ��������� ��������������� ������������� ��������� � ������, ���������� �������� ��� ������� ���������� ���������, � ����� ������� ���������� ��������.

��� �� ������������� �������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������? �������� ������������:

 • ������� ����� �������� ����� �����. ���, �������, �� ������� �� ���� ��������. �� ������� ����� �������������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���������� � ������������ �������. � ����� �������� ��������� ��� ������� �������� � ������������� ������ ��� ����������, � ���������� ��� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ��� ��������� ����� ��������.
 • ����������� ��� ����������� ���������������� ���������� ������� �����. ������������ �������� ��������, ���������� �� ����� �������� ���������, ��������� ���������� ������ ��������. ����� ��� ������� ����������� � ������������ �������, �������� �������� �� �������� � ��������������� ���������������.
 • � ������ ���������� �������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������. ��������, ��������� ��� ������ �������������� � ������������� ������������. ����� �����, ����� ������� ���� ��� �������� �� ����������� ������ ���������, ��������� ��� ��������. � ������ �������� ������� ��������� �����������������. � ��� ������������� ���������� �������� �� ����� �� ������������� ����� ���������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� �������������.
 • ���� � ������� ����������� ������������� ������� �� ������ �������� ��� ��������, ������� ��������� �������� �������� � ����, ��� �������� �� ����� ����������� �������� ����� � ������������ ��� ������ �� ����� ����������.

����� �� �������� ������� ��������? �������������� ���. �� ������ ������������ ��� � ���������� ������������ ��������� � ��� ��� ��������������� � �������� ����������. �������� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �������������� ����� ��� ���� ����������� ������������ �������� �������. ���������� � ��������� ����������� ������������ �� ������ �������������� ���������. � ����� ������ ����������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ���� � ������ ���� ����������� ��������.

�������� �� ���� � ������ �����������, ������������ ������ ������������ ������������ �� ����, �� ������� ������� ��������������, �� ������ �������������� ��������� ���������������������.

� ����������� �������� ������ ��������� �� ����, ��� �������������� �������, ����������� �� ������������. ����� ������������ ������� ��� �������������� �������� ������� ����������� ���������� �� ���� ���� ��� ������������� ������������� ������������. ������� ���� ���������� �������������� �������������� ����������.

������� ��������������� ������������ �������. �� ��������� ������, �� ���������� ����������� ��� ������. �������� � ��������� �����������, ��������� ����������� ��������� ������������, ����� � ������� ����������� ����� ���������. ���������� �� ���� ���� � ���� �������� ���������� ������������ ���������� ���������.

�������� ��������� ���� ��������� ��������� � ��������:

������ � �����, ����� ��� ����������;

������ � ��������� ��������;

��������� ����� ���� ��� ��������� ��������.

�������� ��������������� � ���� ������� ����� ������������, � ����������� �������� ����� ����������� �� ���������:

I ��� ������������ (�����������) . �������� (�) ��� ��������� ��������� � �������� �������� �������� ������� � ���� ��������� ������� (��). ��� ���������������� (����������������) ������. �� �������� �������������� ��������� (���������� ����������������). ��� ��������� ��������� � � �������� ��� ����������� � �������������������� ��. � ���������� ���������� ������� ������ ���������, ���������� � ������ ������� � ���������� ����������. ��� ������ ��������-���������� ������. �� ����������� �� ������ ������� (�������������� ����� ����) � ���������� (��������� ���������). ��� ��������� ��������� ������ ������ � ���� ������������ � �������� �� ��� �����������. ������� ����������� � ������� 10-15 �����. ��� ��� ���������� ������������������� ������ (������ ����������� ������������). �������� ����������� � ���� ����������, ����� ������, ����������� ���������� �� ����;

II ��� ������������ (�������) . ����������� ��� ��������������� ����� ����� (������������� ������������������ ���������). � ���������� ��������������� ��������� �������������;

III ��� ������������ (�������� ��������) . �������� ����������� ����������� � ������� ���������� ������������� �������� ���������� (���) ��� �������������� (�� �����-���� �������) �� ���������� (�����������) ���������� � ������ ���������������������� ������� (���). ����������� �� ������������ �����, ��� ������� � ������� � ������, ������� � ��� ����������� ���������. ����� ��� ������������ ���������� ��� ���������� � ����������������� ������� �������� (������������ ������� ����� �� �����, ����������� �� ���������� � ���� �������), ���������������� ��������� (��������� �� ���� ���, ��� � ��������), ������������ ������� (� ��� �����, ���� �� ���� ����);

IV ��� ������������ (����������� ���������������������) . �������� ����������� � �������� ������������������ ���������� (�-������) ����� ����������� �� ��� ��������� (��). � ���������� �������������� ���������� ��� ������������������� ����������. ��� ��������� ��������� � �������� �� ���������� ��������� ����������� �-������ ��������� ������������. ������� �� ��������� �������� �� ����������� ��������. ����� ����������� ������� ����������� ���� ����� 6-48 �����.

�� �������� ��������� ������������ �������� ����������� � ������� �������� �� ���� ���� � ����, ���������� ��� ����� ��������. ��������, ������������ �������� ��������, ��������� ���������������� ������ ����� ����������.

���� ��� ��������� �� ���� (���������) � ��� ������������ �������������� ��������� ����, ������� ���������� �� �������� �������� ������ � ������� �����. ������ ���� ����� ��� ���������������� ����� ������� �������� ��� ���������������� ����������� ����������� � ���������� ����������� �������. ���������������� �� ���� �������������� ������������ ��������� � ��������� �����.

��������� ���� ���� �� ���� ��� ���������:

������ (������). ���������� ����������� �������� �����, ������������� ��� �����. ��� ������������ ������ ���� �� �����. ��������� ������������� (�������������), �������� (����������) � ��������� (������������������) ������. � ����������� �� ������� � ��������� (�� 3 ��), ������������� (�� 7 ��), ���������� (�� 30 ��). ������ ������ ��������������, ����� ��������� ���������� ��� �������� ���������;

������� (�������) . �������� �������, ����������� �����, ������� ������ �������� ��� ���������� ���������� �������������� ���������� ����������. ��� ������������ �� ��������. � ������ ���������� ������� ������ �����. ��������� ������������� � �������� �������. ������������� �������� �������� ���������, �������� ������������� � �����;

������� (������) . �������� ������� ������ ������� ��� ������������ �����, ����������� ����������. ��������� ������� ������ �������������� ����� � �������. ��� �������, ������ ��������� �������� � ������� �����. ����������� �������� ���������� �������� � ��� ��� ������� �������� �� 4 �����. ������� � ��������� ������� ���������� ����������� ���� �����, ������� �������������� ��������� ������. ������������� ��� ������������� �����������, ������ �������, �������, ������������;

��������. ������� ��������� �� ����� 10 ��, ����������� ���������� ��� ����������� ����������. �������� ����������� ���������� ���������� ��� ��������� ��������� ������������� ��������. �������� ����� ���������� ��� ���������� � ����������� ���������, �������� ������� � ������ ���������.

��������� ���� ���� �� ���� ��� ���������:

����� � ������� �� ����, ������������ ��������� ������� � ��������� �������������� ����������. ������� ����������� ��� ��������� ����������� ����������������;

������� � ������������ ��������� ���������, ��������� ������� ��� ������ �����, ����� ���� ������ �������� � �� ������� (5 ��) �� ������ (1 ��). ��������� ����� �� ������������� ��������, ������� ��� ������;

������ � �������� ������ ���� (�� ������ ����� ����������), ��������� ������������� �������� ������� ��� ������. ������ ��������� �� ����� � ��������.

������ � ��� ������ ��� ����������� ������������� ���������� ����, ����������������� ��������� � ��������� �����, �������� ������ � �����. ������ �������������� ���������� � �������� ����. ��������� ���� ��� ������ � �������, ������ ��� �������, ��������� � ������� � �������. �� �������� ���� �� ��������� ���������� ����������� �������.

� ���������� �� ���� ������� ����� ������������� ���������� ��������, ������� �������������� ��������� ������������ ����. �������� ����������� ���������� � ����� ��������, ����� ������ � ���������� ������ (�������� � ����������). ��� ���������� ������������ ������� �������� ��������, ��������� ����������� �������������� ����������, ������� ���������������� �� �������� � ��������� ������ �������.

������� ������ ��������� ����� � ������������� ������� ������� �������� �� ����. ������������ ��������� ��� ��������� ����� �� ���� ������� �� ������ ��� ����������� ������� �������.

����������� ������ ����� ��������� ����� � �������������:

���������� ������� �����������;

���������� ���������� ��������, ������������� ��� ��������� �����������.

��������� ���� � ������������� ������������ ������� �������� � ������� �� ���� ���������������, ������������� � ������������� �������������� �������.

������� ����� �� ���� (�������) � ��� ������� ���� � ���������� ��������. ����� ��������� �� ����� ������ � ����� � �� �������������. ��������� ����� ��� �������� ������� � ��������� ����������� ���������� ���������� ���������� ��������� (���������). ����� ����� ������������� ��� ������������ ������������� �������, ���������� � ����������������� ������� �������� � ������ ������������.

���� ���� � ���� (���� ������) � ������� ������������� �������. ����������� ������ �� ������������ ���� ��������. ����������� �� ���� � ������� ���, � ������������� ������������, �� �����, �����, ��������� ��������� ������� ��� � �������. ��������� �������, ��� ��������� ��������������. ���� ������ ������ ������ �������. ������ ������� ������� (�������) ������� � ������ �����, ������ ������. ��� ���������� ������ ����� ��������� ��������� �����.

��������������� ������ ��������� � ����������� �������. �� ���� � ��� ���������� ���� ����� ���������������� ����� �� ���� ���������� �������.

���������� �������� ������ ������� ���������������������:

�������� ��������, ����������� ����������, ����������, ������������� � ���������� ��������;

��������� ������� �������������� ���������;

������� ������������, ������������ ���������, ������������ �������� ����������� � �����������, ������������ ����;

������� ����������� �����, ������� � ����� � ������������ �������������� � �������� ���������, ������� ����������� ��������� � ������������� ���������� ������������ � ����������� �����������;

�������������� ��������� �������. ������ � ��������� ����������� � ������������ ����� ����� ���� �������� ������.

���������������� �� ���� �������� ������� ���������� � ������������ ���������� � ��������. ���, ��������� � ����������� �� ���� � ������ ������� ��������� � ����������� ����������.

���� ������������ ������������� �����������, ������� ������ ��������� ����������, �� ������ ������� � ��������� �� ���� ����:

����������� �������� (I ��� ��������);

���������� (I ��� ��������);

���� ������ (I ��� ��������);

����������� (I, II, IV ��� ��������), ���������� ������������ ���� ������������� ���������.

�������� �������� �� ���� ����� ��������� ���������:

������� ������ � ������ ��������, ����, ��������, ���������������� �����, ������, ���� � ������ ������;

���������� ������ � ��� ������������ ������������, ��������� ����������, ���������� ���������� �������� ������� � �������������;

���������� ������� (�����, �����, ���������) � ���� ����������� ��������� ��������������.

��������� �������� � ��� ���������� ���������������� ��������� � ���������� (����������) ��������� �������� ���� ���� ��� ���. ����������� ���������� �������� ������� (�����������������) ����. ��������� ����� � ����� ��������, ���� ����������� � �����. ����������������� ������� � ������������ �������, ���������������� ������������ �������� ���������� ���������.

� ��������� ���������� ����������� �� �������������� ������������������� � ��������� ���������. ��������� ���������� �� �������� �������� ����. ��� �������� ������������� �������, ������� ����� ����������� � ������ ������� ����. �������� �� ����� �������� ��������� ���������� ����� ���������. ������ �������� � ��������� ��������� ��������� �� ���������� �������. �������� ���������� ��������� �������� �������� ���������� � ������� ���������� � ������������ �������� �������� ����.

����� � ������ ���������� ������� (�����, ���������������� ���������) �� �������� ����������� ���� �� ����, �� ��� ����������� �������������� �������� ��������� ���������� ���������� � ��������� ���������. ����� �������� ���������, ��� ��� ������������ �������� ������������ ����. ��������, ��������� � ������ ��������� �������� ������������ �� ������ ������, ������������� � �������������� ����� ���������� � �����. ��������� � ������ ���� � ���� ���������� �� ���� � ����. ������������� ��������� ��������� ��������� �������� � ������������ ����� �� ������ ������ �������� ������������ ������ ������.

�������� ����������������� � ������������� ����� ���� ������������, �������������� �������, ������� �������� � ���������. ��� ���������� ��������, ��������, ����������� ������������ ����������������, ������������� � ������ ����� ������������. �������� � ������������� ����������� ������������� �������� ��� �������.

������������� ��� ���������� ������ ����������� ����������, ���������� ���� ��� � ���. � ��������� ������� � ����������. � ���������� ���� ������� ��������� ������������, ����� �������� ���, �������� �������� ��������. ������ ����� ����� �������� ��������� ���������� ����������� � �����������, ����� ��� ������������ �����.

������� ������ ����������� �������� ����-�������� �����. ���� ���� �������, ������ �������������� ������� ���������, ��� �������� ���������� ���� ����������� ���������. ������ ���������������� �� ���� ���, ������ �� ��������. ��������������� ������� ����� � ���������. ����������� ���� ����� ����������� � ������ ������ � ������ ����� �������.

������ ����� ������� �������� ���. ������ ������� ����� �������� �������, ���������� �� ��������� �����:

��������� ��������� � ���������� ��� �����������;

��� �������������� ��� ���������� �������� � ������������� � ��������� ���������� �� ��������� (��������� ����������, � �������� ���������� � ���������������� ����������);

����� ������������� ����������, ����������� ��� � �������������� �������� ����������;

�� ���������� � ���� ��������, ������������ (��������������) �������� ������� ��������;

�������� ��� ���������, ��������������� ����������� ��������, �������������� �������� ���� � ������ ����������� � ����������� ������������ ���� � ������� � ������ ������������������;

������������� ������������� ������� �������� ��������, � ��� �����, ������������� ���� ��� �������� ������������������ � ���������� ���������� ������������.

�� ���������� ����� ������������� ����� ���������� � �������� ��������������� ������� �������. ������ ������� �� �������� ������������� ����� � ����� �������� ����. ����������������� �������� ���� ����������� ����, ��� � ��������������� ������������� �������. ������ � ��������� �������, ��� ������������� ���������, ���������� ����������� ��������� � �������������.

������� ������������� ���� �� �������� �� ���� ��������� ������������� �������, � ������: ������� �������, ������� �� �� ��������� � �������� �������� ���������� ��������. ��� ��������� ����������� ������� ��������, �������, ���������, ���� ��������, ����, ��������, ������, ���������, ������ ������. ����� ���������� ��������� � ���� ������� � �������, � ��������� ������� � � ���� ���������� �� ���������� ������� ���� ����.

����� ������: �������� ���� ���������� | ����-��������, ������������

�����������: ������ ���� ��. �. �. �������� �� ������������� ��������� ���� (2004 �.). ���������� � ���������� ��������������� ������-����������������� ������������, ������ �� ������������� ���������������� (2006 �.).

15 �������, ���������� ������ ����� � ���������� ������

7 ������� ������ � ������ ������������ ����!

�������� � ��� ���� �� ���������� ������� �������� 21 ����. ��� ������� ��������� ������ � ����, ��� ������ ����� �������� �� ����� �����������. ������ ����������� �������� � ��������� ������ ������� ��������. �������� �������� �������� � ����������� �� �������, �������.

����� ��������� ����� �� �������� ����� ��������� ��������� ����������� ���� ������������� ����������� ������������. �� ����� ���� �������� � ��� ������� ���������� �����. �������� ������� ������� ������������ ����� ���������� ������������� ���������. �������� ������������� ����� ��������� ������. ����� ������� ����� �����.

�������� �������� ����������� ����� ����� �������������� � ���������� � ���������� � ���� ����, ����, ������, ������ � ������, ���������. �������� �� ������������� ���������� ��������, ��� ���� ����� ��������� ��� ����� �� ������������ ���� � ������� ��������, �� ��������� ���������� �������� �����.

������ ������� �������� � ��� ��������� �� ���� ����������� ����, ������ ���������� ��� ����� ��� ������. �������� ��������� ��� ���� ���������� ������� ����, ��� � ����� ����. ������������� ���� ��������������� � ����������� ������� ������������ ������������� � ���������������� ���������������. ���������� ����� ������ �����, ��������� ������� ������.

��� ������� ������������ ������ ������� ���������� ��������� ������� �����, ��� �������� � ������� ��������. ���������� � ������� �������� ����� �������� �����������. ������� ���������� ����������� ���������� � ������ ������� �����, ������� ����������� ������� ����������������.

���������� �������� �������� �����, � ��������� �� ��� ���������� ������ �� �������� ������ �����������. ��� �� ����� ����������, ��� ��� ������ ��������, � �� ���-�� ���? ���� �� ������� �������� �������� ������� ����� ������� �������, ���������� �������� ��������������� ���.

���� ������� ��������� ���, �� ������������� ������������������� ������� �� �������� ���������. ��� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� ���������� ������������������� �������� ����������� ������ � ������ �������. ��������, ��� ������������ � ���� ����, ������� �������, ���� ����� ��������� �������, ������� ����� �� �����������. ��� ���� ��� ����� ������ �.

�������, ��� ����������� � �������������� ����������� �����/�� ����� ��������? �� �������� ��� 2-3, � �� � ���� �� � ���� �������� ���������� (������� �����) �� ����� (�����) � �������. � ���� ����� �� ��������, ��������� ������ ������������ �� ���, �� � � �������� �������� ������� �� ���� �� �� ���. ��� � �������� � ����� ��� ����� ���? ����������, ����� ��� �����.

����� ������ �������� �� ����� ����

��������. ���������� � ����� b17.ru

��������. ���������� � ����� b17.ru

��������, �����������. ���������� � ����� b17.ru

��������, ��������-�����������. ���������� � ����� b17.ru

��������, ������������ � Skype. ���������� � ����� b17.ru

��������. ���������� � ����� b17.ru

����-�������������. ���������� � ����� b17.ru

��������. ���������� � ����� b17.ru

��������, �������� �������� �����. ���������� � ����� b17.ru

��������. ���������� � ����� b17.ru

����� ��� � ��������� ����� �� �������

2, ��� � ���� ���� � ��� ����� ��� ������� ���� �����, � ��� ����� � ��� ��� �����������?

���� �����������, �� ����� � ����������, � ���� ��������, ������ ���� ����� ���� ���� ��������. (((

���� �����������, �� ����� � ����������, � ���� ��������, ������ ���� ����� ���� ���� ��������. (((

������ � �������� ��� ��� ������������ ���������, �.�. ������ �������� �������� �� � ��� � ���� ������ ���� ���������� �� ����� ��� �������������� ������������, �� ��� ����� ��������.

������, �������( � ����� ����� � ���? ������ ��� �������� �����������?

��������� ��� ���������. ������� � ����� ����������-�����������. � ���� ��� �� ���� ������ � ��������� ����� ��� �� ����� �������� +��������. ������ ��� ������ �������� ��� ��� 2 ����.

������, � ��� ������ � ��� ��������� ���������?

2, ��� � ���� ���� � ��� ����� ��� ������� ���� �����, � ��� ����� � ��� ��� �����������?

������, ��, � ������ ��� ��� ��. �� � ���� ��� ������� ��� ����� ��������� � ���������� � �����, ������ ��� ��������

������ ��� ����������� ������ �������� �� ����������� �����������

������� ����� ��� ��� ��� ����������

������� ����� ��� ��� ��� ����������

�������� ������� ����������� ���������� ����� ���������, � ������ ��������� �� ��������� � ������ ���������� ����, ������� ������������ �� ������� ��������� �������� �� ������ �����������

��������. �� � ���� ���� �� �� ����� ����� ����.. �� ����� ��� ������ �������� � � ����. ������� ���������� � ��������������� ����� ������ ������ � ������ : �� ������� ����� ��������� ����� (�������� ����) � � �������������� � 30-40 ���� �������� � ������ � �.�.. ����������� ���������, ������� ������ �� �������� ��������. ������, �� ������.

�� ���� � ��� ��� ����� �������,�� ���� ����������,��� ���-���� �������. �.�. ���� ��������� � ��� ��� ��� ������������,������ ������ ������, � ��� ������ ��������� ��������,��������. �������,�����, ������ �����, �����, � ��� ��� �� ��� ��� ���� �� ���. ��� ������ ��� � ���� �������� ������. � ��� ����� ��� ���� ����� � ��������. ��������� �������!

������ ���� � ���� ���� �� ����� ���� ����� ������ ������ �� 10 ���� ������ ������ �� 3 � �� ��������� �� �������� �� ����� . ������ ������� ������ ��� ���� � ���� ������� ������

� � ���� ��������� ������, ������� ������, �� �������� ��� � �� �����. � ������ ���� �������� ����� ������, �������� ����� ���������� ���� �� ���� �� ��� �� ���. ����� ��������� ���������� �����. ���� �������� ���� ����, ����� ��������, ����� ���� �������� ������� �� ����� ��� ��� ����.

������� � �� ����, ��� ���������� , �� � ���� �� ����� �� ���� �� ����� ������� � ������� ������� � �� ������ ����� ������������ �� ��� 3- 4 ���������� ����� ������� ������� �������, ��� ����� ����� ������� � �������� ��� ������������� �����-���.��� ������������ ��� ��� 10, ���� �������� ������, ������� � ��� ������������ ��� � �����. ��� ��������.

�� ���� � ��� ��� ����� �������,�� ���� ����������,��� ���-���� �������. �.�. ���� ��������� � ��� ��� ��� ������������,������ ������ ������, � ��� ������ ��������� ��������,��������. �������,�����, ������ �����, �����, � ��� ��� �� ��� ��� ���� �� ���. ��� ������ ��� � ���� �������� ������. � ��� ����� ��� ���� ����� � ��������. ��������� �������!

��������� ��� ���������. ������� � ����� ����������-�����������. � ���� ��� �� ���� ������ � ��������� ����� ��� �� ����� �������� +��������. ������ ��� ������ �������� ��� ��� 2 ����.

� ��� ������ ��������� � ��� ���������? � ���� �� ������ ����� ���������� �������� ��������. � �����, ��� ���������� � � ����� ������.

������ ��� ����������� ������ �������� �� ����������� �����������

� � ���� ���� ��� 10���.�������� �� ������ �� �������� � ���� �������� � ������ ��� ��� �������� ��������� ,� ������ ��� � ����������..�������� ��� �������� ������ �� ����� ������������..
����� ��������-� ����� ����� ��� � ������ �������� ������� ����� �� ������� � ��� ����� � ����� ���������..���� � � ����������� � � ������������ � ���������� �� ����� �������������� ��. � ������ ���. ,�� ����� �� ����� ��� �� ����.� ������� ���� ��������,���� ������� �������,��� � �����.���� ��� � ���� �� ����� ����������� � ����� ����� � ����,����� �����!

� � ���� ���� ��� 10���.�������� �� ������ �� �������� � ���� �������� � ������ ��� ��� �������� ��������� ,� ������ ��� � ����������..�������� ��� �������� ������ �� ����� ������������..
����� ��������-� ����� ����� ��� � ������ �������� ������� ����� �� ������� � ��� ����� � ����� ���������..���� � � ����������� � � ������������ � ���������� �� ����� �������������� ��. � ������ ���. ,�� ����� �� ����� ��� �� ����.� ������� ���� ��������,���� ������� �������,��� � �����.���� ��� � ���� �� ����� ����������� � ����� ����� � ����,����� �����!

������ ���� � ���� � ������ ������ ����� �� ����� ������ �������� ��� � ������ ���

� � ���� ���� ��� 10���.�������� �� ������ �� �������� � ���� �������� � ������ ��� ��� �������� ��������� ,� ������ ��� � ����������..�������� ��� �������� ������ �� ����� ������������..
����� ��������-� ����� ����� ��� � ������ �������� ������� ����� �� ������� � ��� ����� � ����� ���������..���� � � ����������� � � ������������ � ���������� �� ����� �������������� ��. � ������ ���. ,�� ����� �� ����� ��� �� ����.� ������� ���� ��������,���� ������� �������,��� � �����.���� ��� � ���� �� ����� ����������� � ����� ����� � ����,����� �����!

������� � �� ����, ��� ���������� , �� � ���� �� ����� �� ���� �� ����� ������� � ������� ������� � �� ������ ����� ������������ �� ��� 3- 4 ���������� ����� ������� ������� �������, ��� ����� ����� ������� � �������� ��� ������������� �����-���.��� ������������ ��� ��� 10, ���� �������� ������, ������� � ��� ������������ ��� � �����. ��� ��������.

� ���� ����� �� �������� ��������� � ���� ����, �������� �� ���� ������ �������� �� �������� � �� ����������� �������.
��������� ������ �� ����� ���� � ��� ��������, ������ ���� ������������, ��� � ����� �������. ����� � �������� ���� �������� ��������.
���������� ������� ���������� ���������������, �� ������� ���������� ������ �����������.
��� �� ���������� ��������, ��� �������� � ��������� ���� ����������� �������������� �������, ������� ����� ������������� ��� ����������.
�� ������� ����� �������� ���������, ���� �������� � ��� ������ � ����� � ��������� ����� ��������, � ���� ������� ���� �� 2,5 ������ � ����� ����� ���������.
����� �������� � ���������� ������, ����� ���� � ������� ����������� ���������� 3 ������, ����� ������� ������ � ���� ����, ������ � ���� ��� � ������� �������� ��� ���� �����, ����� ������� ���������� ��������� � � ����� ������ ���� �� ����. ��������� �������� 3 ������.
���������� ������� ����� ������ �������� �����������, ��� ����� ���� ��� �� �������������� �������������.
���� ������ ��������� �� ���.

���������, ������� ���� ��������, ��� ����� ��������:

�������� ��������� �������������
����� 5 ������

������������ ����� Woman.ru �������� � ���������, ��� �� ����� ������ ��������������� �� ��� ��������� �������� ��� ��������� �������������� �� � ������� ������� Woman.ru.
������������ ����� Woman.ru �����������, ��� ���������� �������������� �� ���������� �� �������� ����� ������� ��� (�������, �� �� ������������� ���������� �������), �� ������� ������ �� ����� � �����������.
������������ ����� Woman.ru, ��������� ���������, ��� ����� ������������� � �� ���������� �� ����� � �������� ���� �������� �� �� ���������� ������������� ��������� ����� Woman.ru.

������������� � ����������� �������� ���������� ����� woman.ru �������� ������ � �������� ������� �� ������.
������������� �������������� ��������� ������ � ����������� �������� ������������� �����.

���������� �������� ���������������� ������������� (����, �����, ������������ ������������, �������� ����� � �.�.)
�� ����� woman.ru ��������� ������ �����, ������� ��� ����������� ����� ��� ������ ����������.

Copyright (�) 2020-2020 ��� �ո��� ����� ���������

������� ������� �WOMAN.RU� (�������.��)

������������� � ����������� ��� �� ���77-65950, ������ ����������� ������� �� ������� � ����� �����,
�������������� ���������� � �������� ������������ (������������) 10 ���� 2020 ����. 16+

����������: �������� � ������������ ���������������� �ո��� ����� ���������

������ �� ����������� �� ����� www.baksheev.com.ua

� ���� �������� ����������� ������ ������ ��� ������ , ���� � ������� ����� ������������ ���������� ���������� �����, ������� �������� ���� ����� � ������� �������������� �����. ���������� �������� ����������� ��������, �� ������� �� ����������. ������ �� �� ���������� �� ����? ��� ������? � ���� ��������� ������� � ����� �� ��� �� �������������� �� ������ ���������� �����?�

������������� ������ � ����� ����������, � ������ ��������� ��������� ���� � ����������� �� �������������� ����� ���������� ������������� �������� ��� ������������.
Dermatosis menstrualis(menodermatosis)- ��������� ����, ��������� � �������������� �������������� ����� ��� ��������������� � ������������� �������������. �� ����� ��������� �� ������ ��� ����� ���� ��������� ����������� ( ����������� �����������, ������������ � ��������������� ������, �������� �����������), �� � ��� ��������� ����������� ������������. ������ ��������������� ����� ������������� ������ � ������� ������������� �������� ��� �������, �� ������ ������� ������������ F.Herba � M.Kaposi, �� ���� �� ���������� �������
������������� ��������� �������� ������������ �����������������, � ������� �������� ��� ����������, ������� ��������������� �� ����� ������������ ������������ ���������������� �������������� � ������������. ����� �������� ���� ���������� � ������������, ��������� ��������� �� ���� ����� ����������� ��������, ����� ������ ������������� �� ������������� � ������������ ����� ������������, �� �����, ��� ����� ��������� �����������, � ����� ����������� �� ���������� � ���������������� ������� , ��� �������� �� ������������� ������. ������� ����������������� ������� ����������� ���������������. � ���������� ���������� ��������� � ������������. ������� ���� ����� ������� � ������������� ���������� ����������� � ������������, ������� �� ������ ������������ ���������� ����� � ������������� ����. ��� ������������� ��������� �� ���� ���������� ����� ���������� ���. ����� ���� ����� ����� �������������� � ���������� ������������������ �����, ���������� � ��������� � ����������� ��� ����������� ������������. ������, ����� ���������, ����������� � ������� ������� � ������������� ������ � ��������� ��������� ������� �������������� ���������. ������ ���������� ������������ �������������� ��������� ����� ������������ � ��������, ������ �� ���������� � ������� �������������� ����������� �������������� ����� ����� �����. ���������� ��� ���� ���������� ��������� � �������� ����������, � ������� �� ��������� � ��������� �������.
���� ����� ������ ���������� � ������� � ������ ������� (������ ��� ������ ����������� ��� � ������� �������� ����������) , ������� ����� ������������ ����������� �������������� �����.

����������� �������. � ������ ������� �� ������ ���������� ����� ��������� ���� � ������������. ��������� ����� ���������� ��, �� ����� ����������� � ������� ����� ��������� �����������. ������������� ��������� ����� ����������� � ����� ������������ ���������������, ����������� ��� ��������� ������ �� ����, ����� � �������� ������� �� ��������� ���� �� ����������� ������ �����������.
������������� ����� ������� ���������� ����������� �������������� ������-������� ����� � ����� ������ ���������� �������. ������ ��� ������������ ���������� ����������� ������������� ������� � ������������ ��������� ��� ��������� �������, ��� ����������, ������������������ ���� ������, ��������������� ���� ��� ���� �������� ����������, �� ����� ��������� ����������� ��������� ��������.

��� ������� �������, ��� ��� �������� ����������� ��� ������������ ����� ��������� ���������� ��� ��������� ������� ����� ��������� ��� ���������� ����, �������, ������.
������ ����������� ����� ������ ���� �������������� �������, ����������� ������� �������� ������� �����������( ��������).
������ �����������, ��� ������� ����������� �������� ������������� �������� �������� �� �������� ����� �� ���������. �� ����� ����������� ��� ����� ����, ������ ����������� ��������� � ���� ������ �����, ��������, �������, ����������.
����� ������������ ����������� ���������� ��������� ���������� ������� ��������� �������������, ��� ��������� ����� ��������� ������ ��������� �� ������� ����������� ������������. � ������� ������������ ��������� ����� ����� ������ � � ����� ����������� �������� � �����. ��� �� �������� ����� ������ �������� ( ���������� �����������)��� ����� ������� ����������, ��� ����������, �������������� �������������� ��� ��������������� ������������, ������������. 80% ������ � ��������������� �������� ���������� � ���������� ������� ��������� � ���������, � �������� ����������� � ��� ����������� � �������� ��������������� �������� ��� �������������.

������ ������� ������ ���������� �� ������� ( ���� �� ��������� ������������� ������) � ������������� ������������� ������� ������� � ��������� �� ���� �������� ��� ��������� ������������ � ���, � ���� �� ��������� ������� �� ������������ � ����������� ��� ���������� � �������������.

��� �� ���������� � ��������� ������� ��� ������������� ���������?
������� � ���� ��������� � ���� ��� ������������� ���������� �� ����� �� ��������.
�������� ��, ��� ������ ���������� ����� ������������� ���������� ���, (�� ������ ��������� ������� ������� �������� ������������ ���������� ���������� 1-3 :10 000) ����� �� �������� ����� ��������� � ���������� ����. ��������� ������ ������������, ��� ���������� ������ ������������� ���������� ������ � ����������� �������� ��� ������ ���������� �������������� ������� ������������ ���� ������ ��������� ����� ������������� ��������( �������� �������� ������������, �������� ������ ���������������� � ��������� ������� �������������, ���������� ��������� �������� � ���� ��������� ������������ ����� ���������� �������� ���������� ��������, ������� ����������� � �.�.) ��� ��� ������� ��� ��� ���������� �������� ������� ����������� � ������������� ������ ���������������� ������ ��������� ��������� ����. ������ ������� ����������������� ������� ����������� ���������������.
��������� ��, ��� ��� �������������� ������ �� ����� ������� ��� ����������� �������� �� ������� ���������� ������ ( �� 200 �� 600 ��/ � ����). ����� �������� ������������ ��������� �� ������������, ������� �������, � ����� ����.
��������� ������ �������, ��� ��������� �������� ���������� ������ � ���� ������ ���������������� ���� � �������� ������������� �����.
�������� ������������� ���������� ���������� ������� ��������������� ��� ��������� ������������� ������� �� ������� ����������� ������� �������( ������������ �����������). � ������� ��������� ������������� ����� ���������� ���������� ������������ ��������-���������� � ������� �������( ������������, ������� ��������� � ������� ������, �����������������, ���������).
��������, ��� �������� ��������� �������������� ����� ����� ���� �� ������ ����������� ������������, �� � ��������� ������������ ������� �������.
�� � ��������� ����� �������� � ������� ����� � �������� ������������� ���������� ����� ������ ������������ ���������� ������������������ ��������. ������������� ���������, �������� � �������� �������������� ������ ������������������ ��������, ��������� � 2-4 ���� �����������, ��� �������, ���������� ���������� ������ ���������. ������� �������� �� ������ �������� ������������������� ����������� � ��������� ������� �������, �� � ���� ������������ ����������� ������� �������, ����������� � ������������.
�� ��������, ������������ ��������� ��������� ����� ������������ �������� �� ������� ���������, ��� ���������� ��������� ��� ���������� �������, ����������� ��� ������������ ����������� �� ����� �������������� �����. ��� ������ �������� �� ����� ����� �������������� ��� ������������ � ���������������� ��������������, ������������ � �������� ������ ��������� � ������������� �������� ����� �������� ������� � ����������������� � �������������� ������������������ ������.
�����������: ��� �����������, ������ �������� �������� �� ������� ���� ��� ���������� ����� ��������� � ������������ ������� ���������� � ����������� �������� ������ �������. ��� ����� � ������ ������� ���������� �������� ����������� ����������� , �������������� ����� � ��������� ������������ �� ����. �������, ��� ��� ����������� ������� �� ��������� ����� ��������, ��������� ����� ������ ������������ �������� � ����� ����� ������ ��������� � �����, �� ����������� �������� ����� ��������� �������������� �����. ����� ���� �������� � ������� ��� �� ���������� ������� �� ����� �����������, �� ������ �� ������ ����������� �������� � ������������ �� ����� �����������. �� ������ ����� ��� �� �������� ������� ������������������ �������� : ��������������� ������� ( �����������������, �������, ��������� ����������, ������ �������� ��� ����� ) � ���������� �������� ( ���������� �������� �����, ��������� �������� �����, ������� ������, �������, �������� ����). � �������� �������� �� ������� ��������� ���������� ���������������� ���� � ���������� ( ����� ����� �������������, ��������� �������� ���� � �����, acne vulgaris).
���� ��� ���������, � ����� �� ������� ������������ � ����������� ��� ������� ������������� �� ���� � �������� ����� ��������� ����������� � �� ���������� �������� � ��������� ��������, ��� � ������ ������� ����������� ����� ������������������ �������� � ���� �������������� ���������.
�������: ������� �������������� ��������� ������ �������������� �� ���� ��������� �������� ����� �������. �������� �������� ������ ����� ���������, ����������� ����������� �� ����������������� ������� � ����������� ��� ���������� ������������� ����.
������� ���������� � ������ ������� �������� ���������� ��������������� �������� �������������� ���������� ��������������� ���������� ( ����������� ������, �����������, ���������), �� ���������� ���������� ��� ����, ���������� ������� ����� ���������� ��� , ����������� �������� ��� �������� ������������� ����. ���� ��� ������� �������������� ��������� � ���������� ���������������� ���������� ������������ �����-35, ����� �������� ���������� ���������� ��������� �� ������ ���� ����� � ����� ������ ����� 42 ��� ������ +7 ���� �������. ��� ������������� ��������� ��� ���������� ��������������� ����� ������������ ����� ��� ����� � ������ 63 ��� ������ + 7 ���� �������.
� ��� ���� ������������ �������� �������������� ���������� ���, ����� ������������� ��������� ���� � ������ 24+4.
�� ���������� ������������ ������� � ������������ ����������- ������������� ��� ������ ����� �� ������� ���������� ������ ���� ������� � ������������ ��������� ����, ��������� ������������������ ������ ��������������� � ��������, �������� � �������� ������� � ����������� ���� �� ����� �� ����� ����������� �� ����� ����� ��� �������� ����������� �������.

��� ��� � 2020
��������! ����������, �������������� �� �����, ����� ������������� ��������������� �������� � �� �������� ������������� � ����������. ����������� ������������������� � ����� ������� ������!

�������� ����� ������������

�������� ����� ������������
������� , 35, ��������, ������

������: ������������, ������ ���������! ������� ������� �� ���� ������ �����! ���� ������ 13 ���. ��������� ����� � �� �� ��� ��� �� �������� ���������� ������� �������� �� ����.

����� �������� ��������� ����������, �� ����� ���������� ��������� ����� �����������.

�������� ���������� � ����������� � ����������� ������ ���������� ���������, ������� �������� ����� ����� ��������. �� ��� ���������� ���������� ��������, �� ���� ���������� �����. � ����� ������� ��������� ����. ���� ������ �������� ����� ������������ .

�������� � �� ���� � 12 ���, ������ ��������� ������� ���� ��� ������������ ����������, ����� �������� ����� ���� ��������� � �������� ������� ����� ���������, ������ ���� ��������, ������� �� ��������� ������.

������ ����� � ����� � ���� � ������ ����� ���� ���������� � ��� ���������� ������ � �����. ��������� �� ����������. ����� ������ 6 ���� ��������������. ���������� ��������� ���������.

������ 3 ���� ��� � �����, � ��� ��������� �������� ������� 2 ������. ��������� ������ ����� ����� ��� ������ �����, ���������� ������ ��� ��������. ���� ������� ��� ��� � ������� ����� ��� ��������, ��������� ����� ���������� � �������� ������.

�������� ����������, ��� ��� ��������� � ���� � ������� ����������.

9 ������� 2011, 12:23

�����: ������������, �������! ��� ������������ ������������� ���� � ������, ������� �� ��������������� ��������� � ��������� ���������� 6� (Magnesium muriaticum) � �� 5 ������ ��� ��� ��������� �����, � ������ 12� (Arnica montana) � �� 3 ������� �������, ���������.

������: ������������, ������ ���������! ��������� ���� ���������, ������� ���������: �������� ����� ������������ ������ ������ �� ���������, ������������� ���� � �����, �� �������� ���� �� 3 ������ � 1 ������ �������.

��������� �� ��������, �� ������ 3 ������, ����� ���. �������� ������������� ����������� ������������.

����� ��� ���������� �������� ������: ��� �������, �����, � �����-�� ������� ����������� � ����, �������� � �� ���������, � ��������� ���� �������������� �������������.

� ������� �������� ������������� (� 5 �� 12 ��� ��������� ���� ����� ����������, �� ��������� �����������). ��� ��� ���������? �������� ������ ��� ���� ������� � ���� ���������� ��������� ��������� �� ������ �����? ��� �� ����������� ���-�� ������?

��� �� ��������, ���� ����� ������� ������ ������������ �� �������, ��� � ����� �������� ������������ ��������� ����� ����������? ������� ���������� �� �����!

31 ����� 2011, 15:33

�����: ������������, �������! ������������ ��� � ����� �������� � ������� ��� ����� ���� ����������, � ������� ���� �� ���� ������������� � «�������» ��������������� ������������� ����.

������ ��������� ���������� ����� �������� � ���������� ��������� ������ �������� ������, ���� ���������� ������������������ �������� ����� ������ � ���������� ������� ���.

��� ��� ��������

�������� ���������� ����� ��������� ���������� ����������� � ������������ ���� �������. ������� � ���� ������ ������ ������ ��������� � �������. ��� �� ����� ��������� �� ���� ����������� ��� �� �����.

������� �������� ����������

� ������ ����� ��������� ��������� ���������. ��� ������� ����������� ���, ��� ������� ���������, ������� �������� �������� ������� �������� � ������������ ����������������, ������. ������� �������� ���� ���������� ������� �������, ����� ������� �������� �� ��������� ��������.

�������� ���������� ��� �������� ��������� � �� ���� ������ ������:

 1. ������ �������.
 2. ����������.
 3. ��������������.
 4. ������.
 5. ����� �������� ��������������.

������� � ������ ��� �� ����� �������� ������� ������������� ������� ��� �������������� ����������� � ��������������� �������� � ��������� �������. ������� � ���� ������ ����� ������������ �� ������������ ����� ��������� � ������ ������������ ������ ������ � �������. ��� ������� ���������� ���������� ������ �������� ������� � ������ �������������� �����.

���� ������� �������� ����������� ����������, ������� ����������������, �������� � ����� � ������, �� ��� �������� ����� ����������������� �� �����������. ��������� ��� �������� ����� �������� ���������� ����� ������������, ������� ������� ��������� ����������� ����������������� ���������. ��� ��������� ����������� ���������� ��������� � ���������, ��� ������� ���������.

�������� ������ �������� ��� ��������� ����� � ������� ��������������. ������� ����� � �� ����� �������� ����� ����������� ����� ���������. � ���� ������ �� ������������� ������� �������� � ������ ���������� ����� � ������ ��������. ���� ������� ��������� ����� �������� ��������� �������������� �������, ��� ��� �������� ������� �������������� � ������� ������ ����.

��� ��������, ������ ��������� ������ �� ������ ���� ������. ������� �������������� ����� �������� ���������� ��� ��������� � ������������ ����. �����������, ��� ������ � �� ������������� ���������. ������� ������� �� ����� �������� �������� ������� ���������� ����������, ������������������ � �����������, ��� ���������� �� �� ����������.

��������� ������ ��������, ��� �������� ���������� �������� ��� ��������� ����� ���� �������������� ������� �������� ��������������. �� �������� ���������� �� ���������� ���������� ���������, �������, ������� �������� �������� ������� �������� � ����������. ��������� ��� ������� � ��� ������ � ������ �����, ������� ���� ������ ���������.

��������� � ����������

������������

����������� ������ �������������� ������, ��� �� ������ �� ����������� �������� ����� ������ ����� ������������������� � ��������������� ����������.

��� �������� ������������ ����������� ������� ��������� � ���� ������. � ���� �� ��������� ����� ��������� ������� � ��� �������� ����� ����������� �������� ���������� ����������.

���� ������� ������ ������������ �������� ��������, �� �� ������� ��������� ���� ��� �� ������� ���� � ������� ��������, ������, �������, ���������. ��� �������� ����� ������������ ������� ����������� �������� �, �������� ��������� �������� ��� ���������. ����� ����� ������ ������ �� ������� ����, ������, ���������. ��������� ���������� ����������� �������� � �����.

��� ���� ����� �������� ���������������� ��������� ��������� ����������� ��������� � �������, ����� ��������� ����������� ������������� ��������. �� ��� ������ ��������� ������� ���������� ��������������. ��������� ���� �������� ��������������� �������� ������ �������� ������� ����������� ���������.

�� ����� �������� ����� ��������� ������� ������ �������. ��������� ����� ����� � ���� ������ ��������������, �� � ���� ��������� �������� �������������. ������� ����� ��� ����� ���� �����������, � ��������� ������� ������ �� ���� 1 ���� � 3 ����, ���������� �� ���������� ���������.

� ������ ����� ����� �������� ��������� ����������� ����. ����� ���� ���������������� ������� ������� �� ��������� �������� � ��������. �������� ��� �������� ��������� ������� ����. ����� ������� ������� � ����� ����� ����� ��������� ���� ���� � �����.

���� ����� ��������� ������� ������ ���� ������� �������������, �� �� ���������� ��������� ����������� ����������� (��������������). ��� �������� ��������������, ������� ����������� ���������� ���������� ���������. ��� �� ����� ����� ��������� � �� ��������� ������ ��������� ������� ����.

���������� �������� �� ������ �������, �������� ������� � ����������� ��� ����� �������� �������� ������ �������� �������. �� ����� �������� �������� ������������� ��������� �����������, ����� �������� � ����������� ����������� ���������� ��������. ����� ������� ������� ������� �������� �� ��������� ���������� �����������.

��������� � ����������

���������� �� ����

��������� �� ��������� ��� �������� � �������� ������ ������ �� ������ � �����. ��������� ���������� ��������� ����������� �����������, �� � ���������� �������� ��� ����������. ����� �������� ��������, ���������� ��������� ������������������� ��������� � ���������� ���������.

����� �� ���� �������� ��� ��������

������� ������ ����� ��������, ������� ���� �� ��� � ����� �� ����������� � �����-���� ����������� ��������. ��� ��������� ����� 21 ����: ���������� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ���, ���������������� ��� � ���� ������ ������ ����� ��������. ����� ��������, ��� �������������� ������ ������� ���� ������������� �������� �������� � �� ����� ����������� � ��������� ��� ��������� ������� ���. � ��� �������? ������ �� �������� �� ��������?

���������� �������������� ���������

�������� � ���������� ���������������� � ������-���� ��������, ������������ ���������������� ��� ������������ �������� ���������� ������ �� ���������. ����������� � ���� ������ ��������� ���������� ���������, �����, ���������, ������� � ������������ ������ ����, � ����� ���������������� ����� � ������ ������. ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������, ���� � ������� 5 � 10 ����� �� ������� ����������������� ������.

������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. � ����������� ���������� ��� ������� �������� ������������������� �������� (���). ��� ������������ ��������� �� �������� � ��� ������������ ���, ������� ����������� � ������� ��������� �� ������ ���� �����.

� �������� ����������� �������������� ��������� ����� ������� ���������:

 • ��������� ���������� ��������� �� ����. ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������, � ����� ���������������� ���������� �� ����� ����. �������� ����� ����� ����� ����������� ���� � ����� ������ �����, ��� ����� ������ �� ����������.
 • ����� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.
 • ��������� ����� ����� �������� ��������, � ����� ���� �������� �� ��������������� (� ���������������) ����.
 • ��� ��������� �����, ����� ������������� ��������.
 • ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����������, � ����� � ������ �� ���. ������ ������� �������� ����� �������� � � �������������� ��� ��������.

�������� ������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ������ � ��������� �������� �������, � ����������� � ���������� � ��������.

� �������� ��������� ����������� ������� ���������. �� ���� ������������� �������� ��������� ���������, ����� ��� ������ ��������� ���������� ��-�� �������� ���������� ���������� ��������. ��������, ��������� ��� � ���������� �� ��������� (���� ��� ��������). ������ � ���� ����� ���������� ������� ������� � ���������� ����.

� ������ � ����������� ���������� ����, �����������, ��� � ������� �������� ���� � �� ������������. ���� ��� �������� ������� ������� ���, �����������, ������. ���������� ������ ��������� ������� ���� � ������ �����������, ��� ��� ������ � ��� ��� ���������� ������������ ��������������� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����� 28 � 30 ���� �� ���� ������������� ��������� ��� ��������.

������� �������������

�������� �� ����� �������� � �������� ��� � ������ ����������� ����, ��� � ����� ������ ���. ������� ������������� �������������� ��������� � ������� ���������� ���������������� �� �������� ������ ������� ��������� ��������. �� ��������� � ����, � ������� �� ������� ����������, ���������� ������ �������������, �� ������� �������� �������� ������� �������� �������������� ���������.

������� �������������� ���������

��� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������: �������� ������������ ���������, ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������������ ��������������. �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ��������, � ��� ����� �������. ����������� ��� ����� �������������� ��������� ���������� �������������� �����.

����� ��������, ��� � ����� ������� � ������ ���������� � ����� ���������� ������ � ��������, ������� ���������� ������� ���������, � ��� ����� ����������� � ����. ��� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����������� ����.

��������� ������� ����� �����������, ����������� � ����������� ����� ������ ���� �����. ������ �� ���� �������������, ��������� ����� � ������ ������� ������������� �������� ����������� ������������������ ��������.

� ����������� ���������� ������ ��������� ��������� � ���������������������� �������� ��������� � ������������, � ��� ����� ������������. ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������������� ��������. ��������� ����������� ������������, ������� ������������ ���. �� �������� ����� ����� ���������: ��� �������� ������������ ������������� � �������� ������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ���������� ���������� �������.

������� ������ ������������� ����������

��� ��������� ���������� ��������� � ������� ������� �������, ��������� � ����������� ������� �������� �������, ����������� �� ���� ���������� ��������. ��� ���������� ��� ������� �������� ������. ���� �� ����������� � ���������: ��� ��������� �������� ��������� � ���������� ���������� ������� ��������� � ������ ���� ����������� ������� ������, � ��� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������ �������� �������, � ���������, ��������� � ��������. � ���������� ���� ��������, ���������� ��� � ������, ��� ������� �������. �������� ����� �������� ���������� ��������. ��� ������� � ���, ��� ����������� �������, �� ������� ��������� �������� �������.

� ������, ����� ���������� �������� ����������� �� ���������, ��������� ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� �������� �������� ����������� �� ������������� ��������, �������� ���-�� �������������� ������, ������������ ���� �������� ����-�� ����������� (������ � �.�.).

�������� �����

� ��������� �������� �������� �������� �� �����:

��� �������� � ���������

������ �� ��������� ������ �������� � ���������� ���������� � ������� �������������� ��������� (���) � ���������� ��������.

������� �������������� ���������

������� �������������������� ��������� ���������� �������, ����������� ��� ������ � ����������������� ���������, �� ����� ��������� ������� � ������.

���, ���������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������, ���� �� ������ �����������������. ��� ���� ����� ������ ��������������� ���������� ����������������� ����������� ����. ��������, ���� � ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� ������� �� ��������� �����. ��������, ����������� ��� ��� � ���-������ ������. ����� ��������� ������������ ���������� �������� �������� ��-�� ��������.

���� ����������� ���������� ����������������� �� ���� ���������, �� ������������ ������� ������ ���������, ��������� ������� ������� ������� ������� �������� � �����. ��������, ������-35�.

��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������, ��������, �����.

� ��������� ������� �������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����� ��������� ������� ������������ � �����. �� �������� ������� ����� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ����������, � ����� � �������� ������� � ����.

����� �������� �������� �� ����� �������� ����� ����� ������� ��������, ������� ���������� � ���������� ��������� ������������� ��������, �������� ���, ��� ����������� ��� ������� ������������. �������� ��, ������� ���������� �������� � ���������, �������� ������������� ���������. ��������������, ����� ��������� �� ����������, ����� ��� �������, �������� ������������� �������� � �.�.

����� ����� ���� �������� �������� �����������, ���������� �����������. �� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��������, ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ������.

� ��������� ������� �������� �������� ��������, �.�. ���������� ������������� ��������� �������. ��� �������, ��� �������� ������, �� � ��������� � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ������� � �������.

� ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������������. ��� ����������� �� ���� ��� ��������, ������� ��������� ��������� �������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ������ ������� �� ��������� ���������� ������������.

��� �������, ��������� ��������������� � ������ �������������������� ��������� ��������� ������� �� ��������.

� ��������� �������, ��������, ��� �������� ����������������� ���� ��� ����� ������ �������� ���������� ������� ��� ������������ ����������.

������� ���������� ��������

� ������ � ������ ���������� ��������� �������� � ������������� �������: ��� ���������� �������� �������, ��� ������ ����� �������� ������������� ������. ����� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������������� ���������. � ��� ���������:

 • ��������������� ��������, ��������, ���������, ��������� � ��������;
 • ��� ������������� ������ ������������ �������� � ���� �������� ��� ����������, � ����� � ������� ��������� ����� � ������.

�������� ���������� ����� � ������ ���������� ������ ������ ��������� ������ ����, ������ �� ���������� ���������.

����������� ��������� ������ �� �������� �� ���������. �� ��� �� ������� � ��������� ��������������� ������������� ��������� � ������, ���������� �������� ��� ������� ���������� ���������, � ����� ������� ���������� ��������.

������������ ��������

��� �� ������������� �������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������? �������� ������������:

 • ������� ����� �������� ����� �����. ���, �������, �� ������� �� ���� ��������. �� ������� ����� �������������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���������� � ������������ �������. � ����� �������� ��������� ��� ������� �������� � ������������� ������ ��� ����������, � ���������� ��� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ��� ��������� ����� ��������.
 • ����������� ��� ����������� ���������������� ���������� ������� �����. ������������ �������� ��������, ���������� �� ����� �������� ���������, ��������� ���������� ������ ��������. ����� ��� ������� ����������� � ������������ �������, �������� �������� �� �������� � ��������������� ���������������.
 • � ������ ���������� �������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������. ��������, ��������� ��� ������ �������������� � ������������� ������������. ����� �����, ����� ������� ���� ��� �������� �� ����������� ������ ���������, ��������� ��� ��������. � ������ �������� ������� ��������� �����������������. � ��� ������������� ���������� �������� �� ����� �� ������������� ����� ���������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� �������������.
 • ���� � ������� ����������� ������������� ������� �� ������ �������� ��� ��������, ������� ��������� �������� �������� � ����, ��� �������� �� ����� ����������� �������� ����� � ������������ ��� ������ �� ����� ����������.

����� �� �������� ������� ��������? �������������� ���. �� ������ ������������ ��� � ���������� ������������ ��������� � ��� ��� ��������������� � �������� ����������. �������� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �������������� ����� ��� ���� ����������� ������������ �������� �������. ���������� � ��������� ����������� ������������ �� ������ �������������� ���������. � ����� ������ ����������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ���� � ������ ���� ����������� ��������.

��������, � ����������� ����, �������� ����� �� ����� ������������� �����������. ������ ���������� ��������� �������������. ��������, �������, ��� ������ ���������, �� �������� ��������, �������� � ����� �������.

�������� ������ ���������, �������� � ���� �������� � ��������. � ������ �� ����� ������� �������� ��������� ������������� ������� � ������ �� ����� �������������� �����.

������������

������������� ������� �� ����� �������� �� ����� ������������ ��������� � ������� ��� �������������.

���������� �������� ����� ���� ������������� � ��������� � ����:

 1. ������������� ������ ���������.
 2. ��������� ����������� ������ ��������.
 3. ���� � ������ � ������ ������� �������.
 4. ����������� � ��������� � ������ ������� �������.

���������� ��� ��� �������� ���� ������ �������, ��� �������� ���������� ����� ������������, � �� ���� �� ��������� ����� �������� ��������. � ������ ����� ������, ������� �����������, ������ �������� ����� ���������� �����.

��� ���������� ��������, ������� ������ �� ����� ��������� �������� ��������� � ������������� ������. ���� ����� ��� ���������� � ������������, ������������ � ����������� ��� ���������� ���������, �� ������� �� �������� �������.

������������� ������������� ������� �� ����� ��������

������������� ������� �� ����� �������������� ����� ����� �� ������ ������ �������� ����������, �� � ���������� ��������� �� �������������.

���� �� ������ ������������� ������������� ������� �����, � �� ����� ����������� � ��������� ������������� ���� �������.

������������� ���� ������ �������������� ������ ������������� ����, ��� ����������� �������� ������������ ������� � ����� �������������� ����������� ��� ������������ �� ��������� �������� ����. ��� ���� ����� ���� ��� ������� �������� � ���������� ��������� ���� ��������� ������������, �������� ��������� ��������. ����� ������� ����� �������� � ������������� ��������, � ��������� ����� �� ����� ���������� ���.

������ ������ ������� ��������� ����� � ���������� ������� ���� �������������� �������. � ���� �� ����� ����������� ����� ���������� ���������� ��������������, ����������� ������������ ���������. ��� ������ �� ������������ � ������� �������, � ����� �������� ���������� ������ �������.

������ ������� ������������� ������������� ������� � ������ ��������� ��������� ����� � ������. ��������� ��� � ��� ������, ����� �������� ������� ��������� �� ���������� ������� ������������. � ���� ������ �������� ��������� �� ���� ����������� ������. ���������� ������ ���� �������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������� ������� ����. ������� ���� � ���, ��� �������� ��������� �� ������������ ������.

��� ���� �� ���������������� ����� �������� �� ����� ����������� � �������� �� �������� �������� �������: ������� � ���������. � ���� ������ ������� ����� ����������, ��� �� ������������� ���������, ������������� ��� ������������ ��������� � ��������, ��� � �� ��������� �������, ������� ����� ��������� ������������� ��� ���������� ����������� ������ ���������.

�������� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� � ������ ��������� ��� �������� ������� �������, ������������, ������ ��� ����� � ����� ��������. ���� � ������ � ����������� ���������� ������� ������������� �������� ���������� �����, ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������� ������� � ��������� ��� �� ������, �� � ������ � ���������, ������� ���������� �������, ������ ��� ������� ���������� ������� ���� ������� �� �����, ������ ������ ������� ��� ������ �� ���������.

���� ��� �������� ���� ����� ������������� ������, ���������� �� ����� � ����������. �������� ������������� ������� ������� ���������� �������� ������������ ����������� � ��������� ������� �������� �����.

��� ������ ��� �������� �� ����� ��������?

������ � ����� ������, ��� ����� ������� ������� ��� ������������� ���������� �� ������������� ������� � ��� ��������� � �����������.

��� ��� ���������� ����, ������� ����� ������������ ������������� ��������� ��� ��������� ����������� � ��������� �����������. ���� ����� ��� ���������� � ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ����������.

���������� ������� � �������� �������� ������ ���� �����������, ��� ����� ��������� ����������� ������ �� ��������. ��� ����� ������� ����������� ������ ���������� ����� ����������� ������ ����������, ��� �������� ����������� ������ � ������ �������������� ������������.

� ������ � ������������� �������� �� ���������, ���������� ����� � �����, ����� ��������� � ���������� � ��������� ��������, ��� ����� ���� ���������� ����� �������.

�������� �� �������� ������� ���������� ����� �����, ��� ����������� ������ � ������ ����������� ��������� ����������. ������� ����� ���� �������� ���� �������� �������. ���������� ��������� ������� ���������� ��������, ������ ���������� ������ �������� ���������, �� ������� ������� �������. � ���� �������, ��������, �������� �������� ������������� �������� ������� �� �����������.

�������� ������� ��������� �������� ������� ������� �� ����������� �����������, ��� �� ��������� ������������� ����. ��� ������� ����� ���� �������� �������� ����������� ������� ������������ ��������, � ������� ������� ������������� ������������ ��� � ������������ ������� ������������ � ���������.

����� ����� �� ��������� ���������� �� �������� ���������� ������������� ������ �����������, �� ������ 2-4 �������. ��� ���� ������� ���������� ������������ ���������, ���� ����� �������� �������������. � ���� ������ �� ���� ��� �������� �� ����������� � ������� ���������� ������ ������.

��� ������ ��������� ����� ������������ ��������������� �������� (������, �����, �����), �� ������ �� ����������� �����.

����� ��� ���������� � ���������� ������������� ������� �� ����� ����������� � ��� ������������� ��������� �����, �������� �������� ��������, ����� ������ ��� �� ������������� ������� �������. ���-���� �������� �������� ����� �� ����� ������� �����������.

����� ���� ��������� ����� ������������� ������� ���������� ���������� � ���������� ����������� ���������� ������������ ��������. ���� ����� ��������������� ����������� ���������, � ����� ������������ ���������� �����������, ������� ������� �������� ��������������. ��������� ���� �������� ����������� � ���, ��� �� ����� ������ �������� �� ������� � �������, ��� ����������� ���������� �������. �� ������ ������ ������, ��� ������������ ����� ������������ �������� � �������� � ������� ���� �������.

������� ������������ ��������

�� ������ �������, ������������ �������� ��������� � ������, ����� �������� ������ �������� ������������ ��������� ������ �������� � �������� �������, ��������������� ������ ��� ���������. � ��������, ��� ������� �������������� � ������������ ���� � ���������� �� ��������� �����, ����� ������� ���������� ������ ����������� �������� �������� ����������� �� ���� ���� � ���������� ������������ ��������.

��� �������, ������� ����������� ����������� � ������ ������������ ���������, � �������, � ������ ������ ������������ ����������, ��� ���������� ���������� ��������� (������ ���������� ��� �������������) ��� � ������ �������� � ������. �� ���� ���������� �������� ��������������� ����������� ����������, �� ������������� ���� � ������ ��������� ���������� ����� ������ ���������� �������� � ����� ������ �� �����������.

�������� ������������ ��������

���������� ���������� �� ������������������� ����������� ����, ����������� �� ���������� ������������ �������������, ��������� ������� ����������� ��������� � ������������ ���� � ������� ������� ������������� ���������������� ��������� (���). ���� ��������, ��� ��������� ������ ������� � ���������� ���� �����, ��� ��������� � ����� ������� ������������. ����� ����, ������ � ������ ���������� ���������� ��������� ������ ��������� �� ��������� ����: �� ���, ����, ��������� (�����������), � � ��������� ������� �� ����������� ��������� ��������. � �� �� �����, ������� ��� � ������ ������������ ����������� �� ����.

��� ���������� ������������ ��������

��� ��������� ����������� ����������� �������� ������������ ���������������� ������������� ����������. ������, ������������ ����������� ��������������� �������� �������� ���������� ��������� ����� ����� ������������� �������. �������������� � ���, ��� �������� ��������� ���������� ������ �� ���� ������������� ������� ����� ��� ������ ������� ����� � ������������ ������ ��������������� ���������������.

������� ������������ ��������

��������� � ���� �����, ������� ������� ���� ��� ������������ ���������, ������� �������� ������������������ �����������, ������� ����� ���� ������������ ������ ������� ������� ���������� ����������. ������������� � ���� ����� ��������� � ����������� ���������� ��������, ������� ������, ��� ��� � ���� ���������� ����� �������������� �������� ��� � ������������ ��� �������������� �����.

��� ������� ������������ �������� ���� ����� ��������� ������������ ����. ����� ����, ���������� ��� ����������� ������������ �������, ���������� � ������ � ���� �������. ��������� ������� � ��������� �������� ��������������� ���������. �� ��������� ������� � ��� ������ ��������� (�, �, D) ������� �������� ��������� ���������. ����� ������� �������� �������� � ������ � ������ ����� �������� ������ �������� ��� � ����� �� ������� � ������.

��� ����� ������ �� ��������������, ������������ ��������, �������� � ������� ������� ����������� � ������ ������ � ��������� �����������, � �������, ������, ����� ������� ��������, ���� �������������� � ������������ ��������� � �������� ��������. �������� ����!

���������� ����������� ��� ��������

������� � ������������� �������

1 �����

����� �� �����

��� ������, ���� � ���� �������, �� ������ ������?

���� �� �� ����� ������ ���������� ����� ������� �� ���� ������ , ��� �� ���� �������� ������� ���������� �� ��������������, ���������� ������ �������������� ������ ����� �� ���� �� ��������, ���� �� ����� �� ���� ��������� �������. �� ����� ������ ������ ����� ������ , � ����� ��������� ����� ���� ����� �� ���� �������. ��� ���������. ����� ������ �������� ������ ���������� � ������� �������� �� ���� �������� ��� ����� �������� ������ �� ����� . �� ����� ����� ����������, ���� �� �������������� ��� ����� ������� � ���������� ����� .

��������� 03online.com ������������ ��������������� � ������ ��������� � ������� �� �����. ����� �� ��������� ������ �� �������� ������������ ������������ � ����� �������. � ��������� ������ �� ����� ����� �������� ������������ �� 48 ������������: ����������� , �������������-������������� , ���������� , ���������������� , ���������� , �������� , ���������� , ��������� , ����������� , �������� ���������� , �������� ��������� , �������� ������� , �������� ������� , �������� ������������� , ��������� , ���������� , ������������� , ���������� , ����������� , �������� , ���� , ��������� , ������������ ������ , ��������� , ������������� , ������������ , ��������� , �������� , ����������� , ��������-������������ , ������������ , �������� , ������������� ������� , ���������� , ��������� , ��������� , ������������ , ����������� , ������������ , ���������-��������� , ����������� , ������� , ���������� , ������������� , ��������� , ������� , ������������� .

�� �������� �� 97.13% ��������.

�������� �� ��

���� ��� �����������

������ ���������� ��������� ����� ��������?

��������� ������� ������� � ���� ���������, ��������������� � ��������� ��� �������������� �����, ������� �� ����������� ��������� �� ������ ������� �������, �� � ��� ������, �������� ����� ������.

���� ����� ���� ���������� � ���� ������, ������� ������� ������� ����, ��� ������� ���������. ����������� ��������� ��� ������� ����������� ������� ��������, ���������� ��������� ������� ����� �������������� �����������, � ������ ������������ ������� (������������ �������) ����� ������������� �������, ��� ����������� ��������� ��������.

���� � ������ ��������� ����� �������������� ��������� ������������ ������� ������, ��������, ������� ������� �� �������� ������� �������� ���������. � ��������� � ��������� ����, �������� ��������� ����� � �������� �����������, ������ �������� ����������, ����������� �����.

�� ���� �������� �������, ��������� ��������� � ������� ������ ����� �������������� ����� ��������� �� ����� ��������� ��������������� ��������, ������������ ����, ������� �����, ����������� ��� ������������� ������ ������� ���. ������� ��������� ����� �������� ��������� ���������, ������������ � ������� ��������� �� ������ �����, ������� �������� �� ��������� ���.

������ ���������� ������ ����� �������������� ���� ������������� �������, � ���������� ����������, ������ ��������, ���������� �� ���������� ����, ������ ��������� ����������� ������� ������.

��������� �������������� ������� ���������� ��������� �� ��������� ������������� ���������, �������, ����� ������ ��������� �������� ���������� �������� � � ������ �������� ������ ����������� ������������ ��� ������������ ������� �������� �����. �� ������ ����� ��� �� ����������� �� ���������� �������� ���������� ������������ ���������, �� ������ ����� ���������� ��������� ������ ��������, � ������ ������������.

����������� ��������� ��������� �������� ������� � ��� ����� ���������� ������������ ������� ���������� ��������� ����� �� ����������� � ������� �������� ����� ����. ��� ������������� ������� �������� (����������) ���������� ������������� �������� ������� ��������������, ����� �� ��������� �������� � ����������� ����� ������ ���� �� ����.

�������������� ������� ���������� � �������� �������������� ����� ������ ������ (�����������) ��������� ��������������� � ������������� �������� � ���������� ����������. ��� ��������� ����������� ��������� ������ � ������ ��������, �� � ���� �� ������ ����������� �� ������ ���������� ������������� ������� � ������� ��������. � ��������� � ������� ���������������� ���������, ���� ����� ���������� ����� ��������������� ���������� �� ������ ������������� ���������.

������������ �����������, ������� ������� ������������ ���������� ��������� ��������������� �������. ��� ����� �������� ��������� ������ � ������� ������ �������� �������, ������� ������� ������������� ����������� ��� ������������ ����� ��� �� ������ �������������� �����.

�� ������ ������������ ����������� ����� ���������� �� ������ �������� ������� �������� ���������. �������� �������� ������� ����� �������������� ������ �������, ����� �������, ������������� ����� � ������ �������.

���������� ��� ��������� ��������, ������� ����� ������� ����������� ������� ��� ����������� ���� �� ��������� �������������� �����:

 • ������������� ���� �� �����, ��������� ������ �������.
 • ������������ ������������� �������.
 • ��� ����������� ��������� � ��������������� � ����������� ��������.

  ����� �������� ���������������� ��������� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������������ ������������� � ������� ����������� �������� �������� (������� ������������) � ������������� ��������.

  ����������� ����������� ��������� �� ��������� ���������, ��� ������� �� ������ ������, � �������, �������, ������� ������ �������� ������� ���� �����������, ����� ���������� �� ��������� ������������� �������� �������, ��� ������������ ������������ ����������� ������� ������. ��� �� ������� ��������� ����� �������������� ��� ������������, ������������ ��� ������� ��������� ����������� � �������������� ���������.

  ��������� ��� �������� ��������� ������������� ������������ �������, ����� ������� �������������� �����, ������ ��������� ������ � ���������� ��������� ������� ��������, ����������� ����������� ������� ������.

  ������� ������������� ������� � �� ������ ������� ����� ��������� ���������� �� ������� ���������. ���������� ����, ������� �������� ��� ��������, ������� ���������� �� ��������� ����, ����������� ���� � ��������� ����� ������� ������ ������������ �����. ���������� ��������� ��������, ������� �������� ��������� ����, ��������� ���� ����������� ������� ������. ����� ���������� ����� ���������� � ���� ���������� ������ ���������, ��������� �� ������ ��������������� ����� � �������.

  �������� ����� ��������� ��� �����������, ��������� � ��������� ��������� ����, � ����� �������������� ����������� ���������.

  ����������� ������� ����� ���������� �� ������������� ��������, ���������� �� ���������� ������� � ��� ������. ����������� ����� ������� ��������� �� ����� �������������� ����� �������� ���������� � ���������� � ����� ������� ������ ��������� �������. ������� ������ �������� ��������, ������ � �����, ���������� � ���� �������� � ������������ �������.

 • ��� � ����� �� ����.
 • ��������, ���� � ����.
 • ���, ���������� �������.
 • �������, �����, ��������, ������.
 • ������, ��������, ��������.

  ������, ����������� ����� ����, �������� ���� ������������ ����, �� ��� ���� �����, �������������� �� ������������� ���������, ���������� ��������������� ���������� � ����������� ����������� ������������ �������.

  ������������� � �������� ������� �����

  ����������� �������� �� ����� �� ����� �� ������ ��������������� �� ����������� �������. ������������� ����� ���������� ��� �������� ���������, ���������� � ������ ��������� �� ����� �� ����� ������������� ����������, ������ �� ���������� �� ������ ����������� ��� ������ ��������. ��� �� �������� ������������ ������� �� ����� �� ������� � ������ ������� ������, ������� ��������������� �� ������� � ������ ���������� � �������� ��������, �� ������������ �������������� �� �������� ��������.

  ����� ����� �������� ����� �� ����� � �������� �������� ���������, ��������� �� ���������� ����������, �������� ��������, ���������, ������� ����� �� ����� �������������� ����� ������� � ��������� ���� � ������������� ������ ��������, ��� � �������� ���������� ����� �������� �������� ��������� ����. � ������ ����������, ����������� �������� ������ �� ������ ��������� � ������� �� ����� �� ����� �������� � �������� ������������� �� ������ ���������� ����������, ������� �� ���������� �� ����������� �������.

  ������� ������ ����� ��������

  ��������� �������� ����� � ������ ������� �������� � ����, ��� ����� 40 % ������ ��������� ������������ � ��������� ��������� ������, ��� ������ ���� � ����� ������������� ������. � ��������� ���� ���������������� ���� � ����������� ����� �������� �������� ������ ��������, �� �� ����� ����������� ����������� ��������� ����������� �������, ��������� �� ��������������� � �������� �������.

  ���������� ���������� ������� ��������� ���� � ������ ����� ����������� ���� �������. �������� �� ����� �������, � ����������� �� �����������, ������������� ��������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������� ���������.

  ������ ����������� ������� �������� ������� ��������� ���� �� ����� ������������� ������. � ����������� �� ��������, ������� �������������� ����������, ����������� �������� �������� ������� �������:

 • ����� �������������� ��������� ����� �������������� ������� �������, �������������� � ���������� �������, ��� ��� ��������. � ���� ������ ������� �������� ������������, ������� �������� ���������, ��������� ������� ���������, �� ��� � ������ �������������� �����������. ������ ����������� ������� �� �������������� ������������, �� � ����� ��� ������� �� 6 �� 12 �������, ��� ������� ���������� ��������� ������������ ������� ��������.
 • ���� � ������ ��������������� ������� � ������� ���. ����� ������� � ����������� ��������� �������������, �������� ������� ��������� ��������� �� ����������� ��������, ���������, �������� � �������������, ������������� ����������� �������������� ���������.
 • ����������� ������������� �������. ����������� ������� ������������ ����������� ����� ��� �������� ����� ��������� ����� ��������, �������� �������� �������������� � ���������������������� ����������.
 • ��������. �������� ������� �������������� �������� � �������� ��������������� ���������� ���������� �������� ����, � ����� ������ ��. ����� �������� ������������ ��� ������ ��� ����������� ��������, ������������ ��������� ����� ��������.
 • ���������-�����. �������� ������������ �����������, ��������������� �������-��������� ������ � ����������������� ������������ � ������ ������� �����������. ������� ������ ��������� ������� �� ���������� ������� ������, � ����������� ������� ��������, ������� ������� �������������� ��������.

  ��������� �����������, ��������������� ��� ������� ������ �����������, ���� ������� ������ ����������, ���� ������ ����� ����������� ��������� ��� ������� ������� ���������.

  �� �������� �������, � ������� ������� ����� ��������� �������� ��������� ������ ����������� ����������� ��������� ���������:

  • �������� ��������� ��� ���������.
  • ����� �� ������� �������, ������, �������� ����� �� ����� ������.
  • ����� ����� ������� ������ � ���� ������. �� 200 �� ���� 10 ������ �����, ����� ������� ��� ���� � ����.
  • ������� ��������. �������� ������������ � ��������� � �����������, � ������� ��������� ��� ���� ��� �������.
  • �������� � �������������� ����� ����, ��� ������� ����.

  ���������������� ����

  ����������� ���������� ��������, ��� �������� � ���������� ������ �� ����� �������� ����� ������������, ��� ������������ ���������� �� ��������. ��� ����� ���������� ��� ����������� ����������������� ���������, ���������� ������� ����������� ����������� ��������.

 • ����������� ���� � ����������� �� ���� �����������, ������� ���������, �������, ������ �������, ��������, ������� �������. ������������� ��������� ���� ����� ��������� ������ �� ������ ������� �����������.
 • �������� ����� �����, ����������� ��������� � ���������, �������� ������� � ���� �������������� ����������.
 • ������������ ��������� �������, ����������� ������ �������� �������, ������� ����� � ������.
 • ����������� ��������� � ������ ������������� � ������ �������, ��������������� ��� ����� �� �����.
 • ������������ �������� ���, ��� �������������� ��������.
 • �� �������� ����������� ������ � ���� ������������ ������.

  ���� ��� �������������

  ��������� ���� ��� ������������� � ��������, ����� ���� ��������� ���������� ������� ������ � ������ ��� ������� ����� ������ ����������� � ������������� ��������. ���������� �������� ���������� ������������� �������� ����� ����������� ��������� ��������� � ���������� ��������������� �������.

  ������������, ������� ������ ���������� � ������� ��������� ���������, ����� ����� ����� ��������, ��� ����������, �����, ��������� �� ��������� �������� ����, � �������, �� �����.

  ������� ��������� ��� �������������

  ���� �� ����, �� �����, ����� � ������ ������ ���������� �������������, ����� ���������, ���������� ��������� ��������:

 • ����������� ������ ��������� ������������.
 • ������������� ����� ������������� � ������� ���������-��������� ������.
 • ���������� ������ � �������������� �����������, ��������, ���� � �������� �������� ������.
 • ������������� �������, ������� �������� ������������ �������, �������, �������. ����� �������� ���� ����� ������� ���������� � ������� ������������� ��������� � ������������ ���������.
 • ������� � �������� ��������.

  ��������� ���� ��� �������������

  ��� �� ����� ���������� ���� �� ���� ��� �������������? � ������� ��������� � ���������� ���������� ���������� �������� ��������������, �������� �������������� ���������� ��������� �������� ���������, ��� ��������� ������� �� ������������� ���� � ���������� �� ��� �������� �������. ��� ��������� ��������, ����������� ���������� ���������� ������ ��������, ����������� � ��������, � ����������� ��������������� ����������� �� ������ ��������. ���, ��� ������� ������������ ��������� ����������� ���������� ��������, ���������� ��������� ����, �� ���� ���������� ���������, ���� ������ �� ��� ������ ����� ���������� �������� �� ��������� ��������� ������ �������.

  ��� ������������� ������� ���������� ��������� ������������ ������� � ������� �����. ���� �������� ��������, ���������� ������, ���������� ���������� ����, � ����� ���� ���������� ������ � ����������. ����� ������ ��� �� ����� �������� � ����������� ����������, � ������� �������� ����������� ��� ������ ����, � ����������� � �������� ������ ������: �����, �����������, ����������. ����� �������, ��� ������������� ���������� ���� �� ���� � �� �����. ������ ������� �������� ������ � �������������, � �� ����� ������ ���������� �� �������� ���������� ��������, �, ����� �������, ���������� �������������� �������, ������������� � ���� ����. ���������� ������ ���������� �������������, � ���������� ���������� � �����.

  ��������� �� ���� ��� �������������

  ������������� ������� ��� �������������, ������������� ����� �� ����, ��������������� ����� ������ �������, �� ���� ��� ������ ��������� ����� ����� ���� ��������� ����������. ����� ����, ������ � ����, ���������� ��������� ������ ��������� ������������� ������� � ���, ���� ������, ������������, ��������� ������������� ��������.

  ����� ���������� ������ �������� ��������������� �������� ��� �������������, ������ ��������� ������, ��������������� ����������� � ������� ������� �������. ����� ����, ��������� ���� �� ���� ��� ������������� ����� �������������� ������������ ����, �� ���� ���������� �����������.

  ����� ��������, ��� ���� ����� ��������� �� ������ �� ����, �� � �� ������� ������ �����. ������������� ����� ���� �������� ��� � ������ � ������ �������, � ��� ���������� ������� ����� ����������� � ����������� ������ �����.

  ������� ���������� ������������� �� ����

  ������� ���������� ��� ������������� � ������ ������� ������ ���� ���������� �� ���������� ������� ������������� ������� � �����, �� ���� ���������� �������� ���� �����������. ��� �������� ������ �� ����, ����������� ����� ����������� � �����������, ������� ���� ����������� �������� ���������� ��������� �������������� � ����� ������ � ����������� ����������������. ����� ������ ������ ����� �������, ����� ����� �������, ��� ���������� ������ �������� ��������� � ����� �� ����.

  ������ � ����, �� ����� �������� � ���������� ������������������ ����������, ������� ����������� �� ������ ��������� �, �������������, �� ������� ��������� ���� � ����� ��� �������������. �� ����� ������ � ������� ��������� ����� � ������, ������� ���� � �� ������ ��������� ���������� � ���������� ����, �� ������� ��������� ���� �� ��������� �� �����.

  �����: ������ ��� ���������� ������ ����� ���������? 8

  ������ ������� ��������, ��� � ������ �������� �������� (��� ���� �� ���� ���� �� �� ��������) �� ���� ����� �������� ���������� ���������. ��� ��� � ������ �������� � �� ����� ��������� ������. ����� ����� ��������� ���������� ����� � �� 80% ������� � ������ ������� � ���� ��������� �� ����������.

  �������� � ���� �����, �� �������� � ���� ��� �������������. ���� ���� ����� ����� ����� ������ ��������������� ���������, ���� �������� ���, ������� ������� ������������� ����������� ����� ������. ������, �������� ������ ����� � ����� � � �������� ������ �� ���������.

  ������ ��������� ���������� � ���� ������?

  ������� �������� ����� �� ������������, ��������� ������������� �����. ����������� �� ����� ����� ������ � ������ ���� �������� � ����� ������ ���� �����. �� ��� ����� � ��������� ������� �� ������ �����������, ��������� �, ��������, ��������������� ����������. ���������� ������� ������ ���������, � ���������, � ������������ �������. ������ ��� � ������ �� ���������� ���������.

  ���� ������� ���� ������� �� ��������� ����:

  � ���������� ���� ����������� ����������� ���������� ��������� (�������, ������� ���������� ������ ������� �����) � ���������� ���������� ������������. �����������, ��������, �������� ��������� ������� ����, � ��������� �� ���������� ���� ����� ����� � ��� � ���� ����� ����� ���������.

  �������� ������ �������

  �������� �� ��, ��� ��������� ������ ����� ��������� ��������� ������������� ������������ �������� ���������, ��������� ������� ����� ������������� ������������� ��������� ���������:

 • ������������ ������;
 • ����� ������������ ����������;
 • ������;
 • ����������� ���;
 • ������ ������������� ������� � ���������� ��������� ���� �������;
 • ������������ ���������;
 • ������������ ������.
 • ����� �������� ������ �������� ����������� �������� � ��� ����� �� ���� �������� ���������, �� ������ � �������� ����� �������� �������� �������� ��������, ��� ������ �� ����� ��������� ����� ���������.

  �� ����, ������, ������ ����� ����� ��������� ����������, ������. ��� � ���������� ����������, � ������������ �������, � ������� ����������, � ���������� ����� �� �����. ������ �������: ������, ��� ������� �����-���� �� ���� ������ ���������, ���� ����� ���������� ����� ������ ����� ���������? ���� � ���� ������ ��� ������ ���������� ���������, ���������� �� ���� �����.

  � ��� ����� ����� ����� ��������� ��� �������. ����� �� �������-��� ������ �� ������ �������� �������� �������� ������������� ��� ������������ ����� ���������, ������ ������� �� ������ �������� ����� ����� ��������� �� �� ����, ������ � �����. ��� ����� ���� � ��� ������, ����, �� ��������� � ������� �������, ����� ������� �� �����������.

  ��� ������������ �� ���������?

  ��������� �� ���� � ��� �� ��������, ������� ����� ������������, ��� ��������. � ��������� ��������� ������ ����� ��������� ����� ������� ������. � �� ������ �������, �� � ������������� ���� ��������� ����� �������. ������� ��� �� ������ � ���� ��������� ������� ������.

  ������� ������ � ������������ �������. � ��� ������ ������������� ���� ��������������, �� � ����������� ����������:

  ��������� ���������� � ����� ������ ������������. ���������� �������, �����, ������ ����� � ������, ���������� �������� � �������� ����� ���� ������� ������������ �������� � �����. ����� ���� ������� �� ������ ���������� �� ������ ����� ���������, �� � ������� ����� ������������. ���������� � ���� ����� ������, � ����� � ���� �� ������� ������, ������ ���� ����� �������� ��� ������.

  ���������� ���� ����� �� ������� ��������. �������� ����������� �� ���� ���� ������� � ������ ������������ ����� ��������� ��������. ����������� ������� � � ����� �� ������ �����. ��� ���� ������������ ��� ����� ��������� (������ ���� � ������ ����� ����������) � ����� �� �������� �������� ���� ������: ��� ������ � ������� �� ����� ��������? ��������, ������� ����� ����������, ������ ������ ����� ��������� � ���� ���, � � ��� ����.

  ����� ����������� ������

  ��� ����������������� ���� ���������� � ����������� �������. �� ������ ��������� �� � ��������� �����, � ����� ���� � ��������� ���������� ���������� � ����������. ��������� �� ����� ����� ��� �����, � �������� �� ����������� ����, ����� ���������� �� ������ �������. ����� �������� ����, � �� � ���:

 • �������������� � ����������� ����������� ������: ��� ������������ �������� �����, � ���� �� �������� ������ ��������� � ���������� ������ ����� ���������;
 • ����� �������� �������������� � ��� �� ������ ������������ ������������, �� � ���������� ������ ��������, � ��������� � ������������.

  ��� �������� ���� ��������������� ������, ������ ������ �������� �� ���� ��-�� �������������� �����������, � ������ ������� ����������� ������ ����������. ����� �� �� ��� ���� ���� ���������� ���� ��� �������� � ������ ������ ���.

  ��� ������, ���� ������������ �� �������?

  �������� � ������� ����� ��������� ��������� �������, �������� ���������� �� � ��� �� �������. ��-������, ����� ������ �������� ���� ������ �����, � ����� ���� ������� ���� ����� ���������� �������� ��� �������. ��-������, ����� �� �������� ��� ������, � ����� ���� �������� �����, ������� � �����������. �-�������, ����� ������� �������� � � ����� ���������� � �������� ��������� ����� ���������.

  �� � �-��������� � �� ����������� ���� ��� ������ ���������� �����. ��� �����, ��� ������ ��������, ��� ����� ������������ ����� ����� ���������. ���� �� �� �������� �������, ��� ������� ������� ��������� �������� ���� � ��� � ��������� �������� ������ ����� ����� �����, ��� ���� ���. ����� ����� ���� ���������, ���� ��� � ������ �� ������ �����.

  ���� ���� ���� ���� ����� ��������� �������� �� ������ �����, � ������ �� ������, � ����� ���� �� ������ �����������, �������� ����������� ������� � �������� ��� �������������. ����������� ��� ����� ����� ���� ��� ���������� ��������: ���������, ��������� ���� � �����. ������� ������� �� ���� � ��������� ������� ������ ��������� ��������� (��������� ������������� ��������� ������� ���������� � ��� ��������� ������������ �����������), ����� ��������� ����, � ����� ����� � ������ ���� �����. ��� ����� �������� ��������� ���� � ����� �������, �� ���� ��� ����� ������� ��������.

  ����� �� ����� �������� � ��� �� ��������, � ����������� �������� ����. ����� ����� �������� ����� ��������� ����. �� ���� ��� � �����, ����� � ������������ �� ���������. ��� ����� ����� ������� �������� ���������� ����� � � ��� � ���������� ����� ���� ����� ���������� ������.

  ���� ��� ������������ ������������

  ��� ����� ������������ ������������ ������ ����?

  ��� ������������ ������������ ���� ����������� ������ ��������, �������� ��������� ����������� ���� ��� ��� ����. � ��������� ������� ������� ��������� ���� �� ���� � ��������� �������������� ������������.

  ��������� �� ���� ����� ���� ��� ��������� ������������ ������������:

  ���� �������� ���������� � �������, ������� ����� ���� ���������. �������� ������ �������� � �� �������� ��������� ����������� ������� �������������� ���������� � ���� ��� �����.

  ������ ����������� ���� ��� �������� ���� (��������)?

  �������� ���� (��������) � ���� �� �������� ������ ������� ��������, ������ ������� ���� ��� �� ���������� ��������. ������������� (�������) ������ �������� ���� ������ �� 11 �� 21 ���. � ����� ��� � ��������� ����� ���������� ����������� ���� ��� ��������� �������� ����. ������ ������� ������� � ���� �� ���� � ��������� ���������. ��������� ������� ������� �������� ������ ���������� �������� �� �������, � ������ ������� ����� ��������� ����� ���������� �������, ���������� ���������� ���������� ���������.

  ������� ��������, ��������, � �� �� ����� ���������� �������. ��������� �������������� �����, �������� � �������������� ������, ����� ��� ���������� ����������� ���, ������� ��� � ���������, � ������������ 3�5 ����. ������� �������� �������� �� ������� ���������� ��������� �������. ��������� �������� ����� ���� �������� � ��������� ����� ���� �����, ���� ������� ���������� ������ � ���� ��������. ��� ��������� ����������� ���� ������� ����� ���� �����������.

  � ���� ������ ����� ��������� �����������. ����, ����� ����, ���� � ������ ��������, ����� ��� ����� ������� ����������� ���� ��� ���������� ���� �������, ���������� ��������������� ������� �� ���������� �����.

  ��������� �������� �������� � �������, � ��� ������� ����� ��� ������� �������� ����:

  � �������� ������� � ��������� � ���� ���������, ����������� ��������� ���������;

  � �������� ���������� ������� � ��� � �������������� ������;

  � � ������ ������������� ��������� ���������� ���������� ������������.

  ������ ����������� ���� ��� ������������ �������?

  ������������ ������� � �������� ��������� ������� ��������, ���������� �������. ����������� ������ ����� � ������. ������� ���������� ��������� ������� ����� �� ������ ���� � ������, ������� ���������� ��������� � ������ �����.

  �� ����� ��������� ����� ������������, ��� ������� ������� �����?

  � ������� ���������� �������� ������ ����, �������� � �������� ������ ���� ����� �������� �������. ����������� ���������� ����� �������� �������. ������ �������� ���� ����� ��, ��� ������� �������� (������, �������, ������������, ������������� ����). ����� ���������� ����������� ���� �� 40 ��. �� ������ ���� ������� �� ���������� ����������� ��� ����� ������� ����� �����, ������������ ����������� ���� (����� ��������� � �������� � �������).

  ��������� ������� ���� �������� ������ ��� ����������� �����. ��� �������� ����������� ����� ������������ �����������, ��������� ��������� ����������� �������� ����������, � ����� ������ ������� ����� ����.

  ������������ ���� � ������� ����� �������, ����:

  � ����� ���������, ����������� ��� �������� ��������� �����������, ��������� ������� ����������, ����������� ���� ���������� �� 40 ��;

  � ���������� ���� (������� �����), ������� ���������� � ����, ����� ���������� ����� ����, �� ������� ���������� ����� ������, ���, ����� ���� ���������������� �� ������� ��������, ����, ����.

  ������ ����������� ���������� ��������?

  �������� � ����� ��������� ������� �����, ��� ����. �� ������ ������� ��� �������������� ���������� ������������. ������ ������������� ���������� ����������� ����. �������������, ��������� � ���������� ������� ���� ���������� ������� �� �����, ����� �� ���� � ���� ����. ����������� ������� � ���������� � �������������� ������������� ������ � ���������� ����������. �� ����� ��� ����������� �����, ���������, ���������� (������). ������ ����� ����������� ��� � ��������� � ������� ��������. ������������� (�������) ������ ������ 2�3 ������.

  ������ ����������� ��������� ��� ���������?

  ��������� (���������� �������� ��������) ����������� � ����������� �� ���������������, ������� �� �������. ��������� ��� ��������� � ����� ������� �������� � ������� ������, ����������� ��� � �������� �� ������ ������ ������. �� ��������, ��� �������, ���������� ��������������, ���������� ��������������. ���� �������� � ����� ����� ������ � ������ ������, �� ���� ����� ����� ��������������� ������, ��� ���������������, ����� ���������� ��������-������� ���� ��� �����.

  ������ ����������� ��������� ��� ������������� ���������?

  ������������� ��������� � ������ ������� �������� ������. ���� ����� ������ ���� �� 5 �� 15 ���. ������� ������ ����������� ����� ��������, ��������� ������������� (����� ����� ������). �������� ��������� ������� ������������, ��� ������� �������� ������� ������� ����������� ����� ���������. ��� �������� � ��������� ����������� ����, ������������� � ����������� ��������. ����� ������������ ������, ���������� ������� ���������, ������ ��������, ����������� ������������ ������� ���� �� ��������, ����� � �����.

  ����� ���� ����������� ��� ����������?

  ���������� ���������� �������� � ����� � �����, ��������� ����������� ����. ��� ������� ����� ����� ����������� ���������, � ��������� ������� � ��������, ������ �������. ����� ���������� ������������� ���� �� ���������� ����������� �����, ����������, � ������ ������������ ������� ���� (���, ��������, ������, �����), �� ��� � ������� ����� ��������.

  ���� ���������� ��� ����������

  ���������� (���������� ����) � ����������������� ����������� � ���� ����, ������� ������������� ��������. �������� ����������� ������� �������� ��-�� ����, ��� ����, ������������� ��� ���� ����������� ����� ������ �� ���� �� �������. ���� ����� ���������� ���� ���������� ��� �������� �� ���-����, �� ������ ����� ���� ��������� ������-�� �����������.

  ���������� ��� ���� ����������: ����������� � ������.

  ������� ������������� ����������

  �� ����� � ���������� ������ ����������, ��� ������ � ������ ������ ��������� ������� ������������� ����������.

 • �������� �� ���������.
 • ������� �� �������� �������.
 • ����������� ����� ���������.
 • ���������� �������� (������, ������).
 • ��������� ����������������� �����.
 • ������� �� ������ ������.
 • ��������� ������ ���������� ������� ( ���������-�������� �����, �����, ������)
 • ����������� ����� ��� ������.
 • ��������������� �������.
 • ������.
 • ���������������� �����������.
 • ��������� ������������� ���� (�� ����� ������������, �����������).
 • ����������� �������.

  �������� ���������� ���������� ���� ������� ���������

  �������� ��� ����������� ����������

  • ���� � ���, ��� � ��� ������ ����� ����������.
  • �������� ����.
  • ���������.
  • ����� ��������.

  ��� ��������������� �����������?

  ���������� ���������� ����� ���������� ��� ������� ����. �������� ��������� � ���������� ��������� ��������, ��� ����������������� ���� ����� ��������� ������� ���� �� ����.

  ������� ������� ������������� ����������� ���������� ������, ����� ������� ����� ����� ���������������� ���������� ���� ������ �������. ���������� �� ����������� ��� ������� ��� ����������, ��� � ����������-���������.

  ��� ������������� ���������� �� �����������, ���������� ���������� � ������������������������ ����� �����������-����������. �� �������� ������ ������� ��� ���������������� ���� � ��������� ���������� �������. ����� ����� ������� �������� �������, ��������� �� ����� ������������� �����������.

  ��� ���������������� ����������� ���������� ��������������� ������������, �������� ������� �������� ����, �� ������� ���������� ����������. ��� ������� ������ ����������� ���������� ������� ���� � �����, �������� ���������������� ������������ ���������.

  ���� ������� ���������� ��������, �� ������� �������� ���� �� ��������-���������. � ���� ������ ���� ��������� ����������� �����, ��� ������� ��� �������� �� ����� ���������� �� ��������, �����������, ���������� �������, ���� � ������ ����������������� ���������.

  ��� ������ ���������� �� ������ ���������� ���� ������ ��������� ���������� ��������������� ���������� (���������, ��������, ��������� � ��.). ���� ���������� ����� ������� ����� ����������, �� �������� �������� � �������������� �������������������� (�����������), ������������� �������� (�������������� �����, ���������, �����������), ����������� �������. ������� � ������� ������� ������ ���������� �������. ��� ������� ������ ���������� ���������� ���� ����� ��������� ��������� �� �������� ����� � �������.

  ��� ����������� ���������� ����� ����� �������� �������� �����������, ���������� ��������� ���������������� ���� ��� ����, ����� ���� �� ���������� �����. ���������� �� ����������� ����������, �� ��������� ���������� �������� ������ �������.

  �������� �������� ���������� ���� �������� �� ������� ����������. ����� �������, ��� �� ��������� ������� ��������������. ��� ������� �������������� ��������, ������� �� ������ �����������, ������� ����� �������� �� ����� ������� ������.

  ���� ����� ��� ���������� �� ���������� ���� � �������� �������� ���������� �����, ������� �������� ���������������������� � ������������������������ ����������. ��� �������� ������ ���� ����������������.

  ������� �������������� ��������

  �������� �� ������ ������� �������� ������� ��� � ��������� ��������������������� ��������. ��� ����� ����� ������ �������� ������� 2 �������� ����� ����� � ���������� ����� 15 �����.

  �����, �������������� �� ������� ���������� ������ � ������� �������, �������� ����� �������� � �����.

  ���� ������� ������� � ��� � ���������, ���� �� ������� ��������� ������� ������ �� �������� �������.

  ����������� ���� ������������ �������, ������ � ��� ��������.

  ������� � ������ ����������� ������ ���������, ����� ����� � ������ ������. ���������� ���� ������ �������� ������� �������. ����� ��������� � �������� 1 ������ ����� ������ ������� ����. ��� �������� ������� �������� � ������� ��������� ������� �������. ��� ����� ��� ������� ���������� ����.

  ��� �������� �������� ���������� ����?

  ����������� ����������

  ��� � ����� ������ ������ �����������, ���������� ���� ���������� ���������� ������������� �� ���. ����� ������� �������� ��������, ����� ������������� ��� ���������� ����������� � �� ��������� ������� � ����������� �����.

  ���� ��� �����������

  ��� 27 ���,���� 172,��� 65 ��.����������� �������� � 12 ���,�� ������������ ���� ���������� 28 ����,����� 30-32 ���.����������� ����������� � ������ ���,������ � ������� 5-7 ����.������������ ����,���� � ������� 2009 �, ������ ���������.������� ������ �� 7 �������, �������� �� ����� �� ����,����� �������� ����� 8 ������� ����� �����.������ ���� 30-35 ����,�������� ����������� ����� ��� � �� ������������,���� ���-����������� � ���� �������� � ������������ ����������,�� �� ������ ����.������ � ��������.

  �� ����� ������� ������� � �������� �� ����,����� ����� �������� ����� 2-3 ������ ����� ���������� ���� �� ������ � ���������� ������� ��� � ������� �� ���������� �������� �����.���� ����������,�������� ����, ����� 2 � ����� ������ ��������,�� ������� �� �����,�� ������.�� ������ ����������� � �� �� ��������� � ����,����� ������ �����������,���� ����� ���������� ������ �� 2 ���� �����.��������� 3-4 ������ ����� ������ ���������� �� ���� ���� �� ������ �����������.���� � ����������,��� � �����,������� �� ������� �������� � ������ � �����,���� ��������� ������.��� ���� ������ ���� �� ������,���� ����������� ��,������������ ��������.

  ��������� ����������� �������,���������,�������,�� ������ ������,��� ����� ��� � ����� �� ����������(

  �������� ����� �����,����� ����� ������� ��,� ����� � ���. � �������� ���� ���� ���������� ���� �� �������� ���� ����� ������,��� �������� ���� ���� �����������,�����-������ ������������� �������.������ ��� ����� ����,�� �������� ����-��� ��� ���� ������� �������� .���� �������� ���� ����,���� �����������.

  ����� �� ���� �������� �� �������� � ���������

  �������� � ��� ������������ ������� �������� ������� �� ���������� ���� ��������, ���� ����� ��� �������� � ����. �������������� ��� ����� ���������� ����������, ��������, �����, ������������, �����������, ������������� ����, �������� � ������. �������� ����� ��������� � ������ ��������, � � �������� ���������� ����� ��������� ��������� ��������. � ��������� ���������� ���������������� ����������� � �������� ��������, � ��������� �������� �������� ������������ �������� ��������, ��������, �����. ���������� ���� �������� �� ��������, ������� ����������� � ��������� ���������������� ����������� ����.

  ����������� �������� ��������������� ������������ � ���������. � ����� � ����, ���� � ������� ������ �������������� ������, �� ����� ��������� ������������� �������. �������� ����� ����������� �� �� ���� ��������, � �� ����������� ���������. ��������, ���������� ����� �������� ����� ��� ��������� �������� ������ � ������� ��������� � ������ ����������� �����������. ����� ����� ������������� ����� ��������� ������� ��������� �� ����, ���� ����� � �� ����. �� ����� ��������� ����������� �������� �� �������� �������� ������������� ��������. ��� ������������ �������� �� ����������� �������� � �� �� ������������ ����������� � ��������� �������, ������� ��������� � ���� ������. ���������� ������� �������������� ��������� ����� �����, ��� ����������� ����� ��������:

  1. ��������� ����� ���������� �� ������ �������� ���� � ����� ������ ���������. ����� ���������� ����������� �� �����, ��������� ���� ����� �������, � ����� ����� ������� ���������� � ��������� � ���� ���������� �� ����� ����.
  2. ����� ��������� ������� �� ���������� �������� ����.
  3. ���� �� ���� ����� ����������� �������� ��� ��� ��������������� �������� ��������� (� ���������������).
  4. ��������� ����� �������������� �����, �� ������ ��� ��������� �����, � ��� ���������� ���������.
  5. ������� ������������ �������� ��, ��� ��� ��������� ���������� ����� ����� ��������� ��� � ������ �� ���. ������ ����� ����������� � ������ ��������.

  �������� �������� ��� �������� ����� ���� ������� ����� ���������, ��� �������, ������. ������ ����������� ����������� �� ������. � ����� ������ ����� ��������� �������� ������� �� ������������ � ������� ���������� �������. �������� �������� ����� ����� ��������� ������ �������������� �������, � ����� ������������� ����� �������. ����� ��������� ����� ���� �������� ����������, ������� �����������, ������ ������� � ������.

  ����� �� ���������� �������� ����� ���������, ����� �������� ���� ������� � ������ �������. ����� ������������ �������� ����� ���������� ���� � ������ ������� � ������ ������, ��������� ��������, ������, ������� � ������ ��������. ����� �� ����������� ������� �������� � �������.

  �������� �� �������� �������� �������

  �������� � ������ ����������� ����� ����� ��������� ��-�� ������� �������� �������, � ������ ��-�� ��������� ��������� � ��������. ������� ����� � ������������� ���������, �� ������� �� �������������. �������� ��� �������� ��������� � ���������������. ��� ����� �������� ������ � �������� ��������������� ��������, �� ����� ����� ������� ������������ ��������. ��� ��������� ����� ��������� ����������, ���, �����������. ���� ��� ����������� ������ � ������ �������� ��������� � ����� � �����������, ������� ����, �������. � ����� ������ ����� ���������� �������� �������� ������� �� ���������������.

  ����� �������� ���������� � ��-�� ��������. �� �� �������� � ���, ����������� � ������ � ������� ������� �������, ����� ����� �������������� ���������� ��������� ���������� ���� ������ � ������� ��������. � ����� ������, ���� ��������� ������������� ���� ������� ����� ��������, �������� �����, �� ���������. ���� �����, ����� 20-30 ���� ������ ������������ ���� �� ����������, �� ��� �������� ��������. ������� ������� �� ����������� �������� ��� �������� ������� ����������.

  ������ ���, ��� ������� �� ���������� �������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� �������� ������� ������ �����. ��������, ��� ���������� ����� � ��� �� ����������� ������ � � ��� ��� ������� �����. � ���, � ���� ������ ��������� ��������. �������� ���� ������ ��� ������ �� ��������� ���������� � �����. ������ ����� � �����-���������� ����������� ��� ����� ���������� ������, ���������������� ����������� ����������.

  ����-��������� ����� �������� ������� � ��������� ��� ����������� ������������ �����������. �� ���� ����� ���������� ���������� � � �����������, ������� �������� ��� ������������ ������������ � ��������� ��������. ������ ������� ���������� ���������� � ��������� ��� ����� �������� ����� �� ������� � �������. � ���������� ������������, ���� �� � ������� ������� ���������� ������.

  ����� ��������, ��� �� ����� ����������� ����� � �����. ������ �������� �������� ��������� ���� ����� �������� � ������ ����������� ���������, ����� ���������� ����������� ��������� ������� ���, ����������� �����, ��������� �������� ������, ������� �������� � �������. ��� ������� ������� ���������� � ����� � ������ ������� ����������� � ������ �����������, ��� ������� ��� ������ ������ ������� � ���������� �� ���������� ��������.

  ��� ��������� �� �������� ������ �� ��������

  ������� ������ ����� ��������, ������� ���� �� ��� � ����� �� ����������� � �����-���� ����������� ��������. ��� ��������� ����� 21 ����: ���������� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ���, ���������������� ��� � ���� ������ ������ ����� ��������. ����� ��������, ��� �������������� ������ ������� ���� ������������� �������� �������� � �� ����� ����������� � ��������� ��� ��������� ������� ���. � ��� �������? ������ �� �������� �� ��������?

  �������� � ���������� ���������������� � ������-���� ��������, ������������ ���������������� ��� ������������ �������� ���������� ������ �� ���������. ����������� � ���� ������ ��������� ���������� ���������, �����, ���������, ������� � ������������ ������ ����, � ����� ���������������� ����� � ������ ������. ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������, ���� � ������� 5 � 10 ����� �� ������� ����������������� ������.

  ������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. � ����������� ���������� ��� ������� �������� ������������������� �������� (���). ��� ������������ ��������� �� �������� � ��� ������������ ���, ������� ����������� � ������� ��������� �� ������ ���� �����.

  � �������� ����������� �������������� ��������� ����� ������� ���������:

  • ��������� ���������� ��������� �� ����. ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������, � ����� ���������������� ���������� �� ����� ����. �������� ����� ����� ����� ����������� ���� � ����� ������ �����, ��� ����� ������ �� ����������.
  • ����� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.
  • ��������� ����� ����� �������� ��������, � ����� ���� �������� �� ��������������� (� ���������������) ����.
  • ��� ��������� �����, ����� ������������� ��������.
  • ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����������, � ����� � ������ �� ���. ������ ������� �������� ����� �������� � � �������������� ��� ��������.

  �������� ������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ������ � ��������� �������� �������, � ����������� � ���������� � ��������.

  � �������� ��������� ����������� ������� ���������. �� ���� ������������� �������� ��������� ���������, ����� ��� ������ ��������� ���������� ��-�� �������� ���������� ���������� ��������. ��������, ��������� ��� � ���������� �� ��������� (���� ��� ��������). ������ � ���� ����� ���������� ������� ������� � ���������� ����.

  � ������ � ����������� ���������� ����, �����������, ��� � ������� �������� ���� � �� ������������. ���� ��� �������� ������� ������� ���, �����������, ������. ���������� ������ ��������� ������� ���� � ������ �����������, ��� ��� ������ � ��� ��� ���������� ������������ ��������������� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����� 28 � 30 ���� �� ���� ������������� ��������� ��� ��������.

  �������� �� ����� �������� � �������� ��� � ������ ����������� ����, ��� � ����� ������ ���. ������� ������������� �������������� ��������� � ������� ���������� ���������������� �� �������� ������ ������� ��������� ��������. �� ��������� � ����, � ������� �� ������� ����������, ���������� ������ �������������, �� ������� �������� �������� ������� �������� �������������� ���������.

  ��� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������: �������� ������������ ���������, ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������������ ��������������. �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ��������, � ��� ����� �������. ����������� ��� ����� �������������� ��������� ���������� �������������� �����.

  ����� ��������, ��� � ����� ������� � ������ ���������� � ����� ���������� ������ � ��������, ������� ���������� ������� ���������, � ��� ����� ����������� � ����. ��� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����������� ����.

  ��������� ������� ����� �����������, ����������� � ����������� ����� ������ ���� �����. ������ �� ���� �������������, ��������� ����� � ������ ������� ������������� �������� ����������� ������������������ ��������.

  � ����������� ���������� ������ ��������� ��������� � ���������������������� �������� ��������� � ������������, � ��� ����� ������������. ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������������� ��������. ��������� ����������� ������������, ������� ������������ ���. �� �������� ����� ����� ���������: ��� �������� ������������ ������������� � �������� ������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ���������� ���������� �������.

  ��� ��������� ���������� ��������� � ������� ������� �������, ��������� � ����������� ������� �������� �������, ����������� �� ���� ���������� ��������. ��� ���������� ��� ������� �������� ������. ���� �� ����������� � ���������: ��� ��������� �������� ��������� � ���������� ���������� ������� ��������� � ������ ���� ����������� ������� ������, � ��� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������ �������� �������, � ���������, ��������� � ��������. � ���������� ���� ��������, ���������� ��� � ������, ��� ������� �������. �������� ����� �������� ���������� ��������. ��� ������� � ���, ��� ����������� �������, �� ������� ��������� �������� �������.

  � ������, ����� ���������� �������� ����������� �� ���������, ��������� ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� �������� �������� ����������� �� ������������� ��������, �������� ���-�� �������������� ������, ������������ ���� �������� ����-�� ����������� (������ � �.�.).

  � ��������� �������� �������� �������� �� �����:

  ������ �� ��������� ������ �������� � ���������� ���������� � ������� �������������� ��������� (���) � ���������� ��������.

  ������� �������������������� ��������� ���������� �������, ����������� ��� ������ � ����������������� ���������, �� ����� ��������� ������� � ������.

  ���, ���������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������, ���� �� ������ �����������������. ��� ���� ����� ������ ��������������� ���������� ����������������� ����������� ����. ��������, ���� � ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� ������� �� ��������� �����. ��������, ����������� ��� ��� � ���-������ ������. ����� ��������� ������������ ���������� �������� �������� ��-�� ��������.

  ���� ����������� ���������� ����������������� �� ���� ���������, �� ������������ ������� ������ ���������, ��������� ������� ������� ������� ������� �������� � �����. ��������, ������-35�.

  ��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������, ��������, �����.

  � ��������� ������� �������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����� ��������� ������� ������������ � �����. �� �������� ������� ����� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ����������, � ����� � �������� ������� � ����.

  ����� �������� �������� �� ����� �������� ����� ����� ������� ��������, ������� ���������� � ���������� ��������� ������������� ��������, �������� ���, ��� ����������� ��� ������� ������������. �������� ��, ������� ���������� �������� � ���������, �������� ������������� ���������. ��������������, ����� ��������� �� ����������, ����� ��� �������, �������� ������������� �������� � �.�.

  ����� ����� ���� �������� �������� �����������, ���������� �����������. �� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��������, ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ������.

  � ��������� ������� �������� �������� ��������, �.�. ���������� ������������� ��������� �������. ��� �������, ��� �������� ������, �� � ��������� � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ������� � �������.

  � ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������������. ��� ����������� �� ���� ��� ��������, ������� ��������� ��������� �������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ������ ������� �� ��������� ���������� ������������.

  ��� �������, ��������� ��������������� � ������ �������������������� ��������� ��������� ������� �� ��������.

  � ��������� �������, ��������, ��� �������� ����������������� ���� ��� ����� ������ �������� ���������� ������� ��� ������������ ����������.

  � ������ � ������ ���������� ��������� �������� � ������������� �������: ��� ���������� �������� �������, ��� ������ ����� �������� ������������� ������. ����� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������������� ���������. � ��� ���������:

  • ��������������� ��������, ��������, ���������, ��������� � ��������;
  • ��� ������������� ������ ������������ �������� � ���� �������� ��� ����������, � ����� � ������� ��������� ����� � ������.

  �������� ���������� ����� � ������ ���������� ������ ������ ��������� ������ ����, ������ �� ���������� ���������.

  ����������� ��������� ������ �� �������� �� ���������. �� ��� �� ������� � ��������� ��������������� ������������� ��������� � ������, ���������� �������� ��� ������� ���������� ���������, � ����� ������� ���������� ��������.

  ��� �� ������������� �������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������? �������� ������������:

  • ������� ����� �������� ����� �����. ���, �������, �� ������� �� ���� ��������. �� ������� ����� �������������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���������� � ������������ �������. � ����� �������� ��������� ��� ������� �������� � ������������� ������ ��� ����������, � ���������� ��� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ��� ��������� ����� ��������.
  • ����������� ��� ����������� ���������������� ���������� ������� �����. ������������ �������� ��������, ���������� �� ����� �������� ���������, ��������� ���������� ������ ��������. ����� ��� ������� ����������� � ������������ �������, �������� �������� �� �������� � ��������������� ���������������.
  • � ������ ���������� �������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������. ��������, ��������� ��� ������ �������������� � ������������� ������������. ����� �����, ����� ������� ���� ��� �������� �� ����������� ������ ���������, ��������� ��� ��������. � ������ �������� ������� ��������� �����������������. � ��� ������������� ���������� �������� �� ����� �� ������������� ����� ���������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� �������������.
  • ���� � ������� ����������� ������������� ������� �� ������ �������� ��� ��������, ������� ��������� �������� �������� � ����, ��� �������� �� ����� ����������� �������� ����� � ������������ ��� ������ �� ����� ����������.

  ����� �� �������� ������� ��������? �������������� ���. �� ������ ������������ ��� � ���������� ������������ ��������� � ��� ��� ��������������� � �������� ����������. �������� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �������������� ����� ��� ���� ����������� ������������ �������� �������. ���������� � ��������� ����������� ������������ �� ������ �������������� ���������. � ����� ������ ����������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ���� � ������ ���� ����������� ��������.

  ���� ������, ������ �������� ��� ������, ������� ��� ���� �� �������.

  ��������� 2 ������ ���� ����� ���������� �������� �� �������� �������, ���� ��� ���� � �������� ��� ������, � ������ ���� ��������� ��� ���������� �����, �� �� ����� �������, � ��� �������, ��� ��� � ���� ��� ������, ��� ����� �������� �� ���������� �����, ������ ��� ���� ���� ���-�� ���������, �����������, ���� � ���� ���� �������� �� ���-�� � � ���� ����������� ��������������.����������� � ��� � ������ ���, ���� � ����� �����, ������� � ������������ ��������. ��������� ����������� � ���� ���� 25 �������, � ��� ��� 25 ������ ��� �� �������� � 27 �����, ����� ���� ��� � ������ ������ (���������� ��������) ��� ����� � ���� ���������� ��� ������ ������, � ����� ���� �����, ������� ��� �� ����, � ������� ������, � ���� ��� �������� ����������, ������� ���� �������� � �����, �� � �� ��������� ���� � ����� �� ����� � ��������� � ����������. �������� ��� �� ������� ��������� ����,(�������), � ��������� ������� ���� ������������ � ��������� ����������� 1 ���� � � ��� ��� ������ ��������, � �� ����� ������ ����, ��� ��� ����� �������� ������ ������ � ���� ������� ���������. � ��� ������� � ����� ��������� ����� � ������ � ����������, ������ ������ � � ���� ����� ����� ������� �����, � ��� � ������ �������� � ����� � ����� ������ ��� ������ ������ �� ������������� ����� ������� ������(��� ����� ������ �� �������� ��� ����� ��� � ���� ������) � �� ���� ����� ��� ��� ��-�� ���� ���� � ���� �����. � ����� � �� ���� ������ ������ ���� 1-3 ���� � ������ ���� �� 8-10 ��� ������ ����� �������� ��������. �� �� ������ � ������ �� ����� ����� ��� ������ ����� �������� ������� �����. ������� �� ������� �������� � �������� ���� ������ ��� ��������.

  ������� ������ ����� ��������, ������� ���� �� ��� � ����� �� ����������� � �����-���� ����������� ��������. ��� ��������� ����� 21 ����: ���������� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ���, ���������������� ��� � ���� ������ ������ ����� ��������. ����� ��������, ��� �������������� ������ ������� ���� ������������� �������� �������� � �� ����� ����������� � ��������� ��� ��������� ������� ���. � ��� �������? ������ �� �������� �� ��������?

  �������� � ���������� ���������������� � ������-���� ��������, ������������ ���������������� ��� ������������ �������� ���������� ������ �� ���������. ����������� � ���� ������ ��������� ���������� ���������, �����, ���������, ������� � ������������ ������ ����, � ����� ���������������� ����� � ������ ������. ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������, ���� � ������� 5 � 10 ����� �� ������� ����������������� ������.

  ������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. � ����������� ���������� ��� ������� �������� ������������������� �������� (���). ��� ������������ ��������� �� �������� � ��� ������������ ���, ������� ����������� � ������� ��������� �� ������ ���� �����.

  � �������� ����������� �������������� ��������� ����� ������� ���������:

  • ��������� ���������� ��������� �� ����. ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������, � ����� ���������������� ���������� �� ����� ����. �������� ����� ����� ����� ����������� ���� � ����� ������ �����, ��� ����� ������ �� ����������.
  • ����� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.
  • ��������� ����� ����� �������� ��������, � ����� ���� �������� �� ��������������� (� ���������������) ����.
  • ��� ��������� �����, ����� ������������� ��������.
  • ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����������, � ����� � ������ �� ���. ������ ������� �������� ����� �������� � � �������������� ��� ��������.

  �������� ������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ������ � ��������� �������� �������, � ����������� � ���������� � ��������.

  � �������� ��������� ����������� ������� ���������. �� ���� ������������� �������� ��������� ���������, ����� ��� ������ ��������� ���������� ��-�� �������� ���������� ���������� ��������. ��������, ��������� ��� � ���������� �� ��������� (���� ��� ��������). ������ � ���� ����� ���������� ������� ������� � ���������� ����.

  � ������ � ����������� ���������� ����, �����������, ��� � ������� �������� ���� � �� ������������. ���� ��� �������� ������� ������� ���, �����������, ������. ���������� ������ ��������� ������� ���� � ������ �����������, ��� ��� ������ � ��� ��� ���������� ������������ ��������������� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����� 28 � 30 ���� �� ���� ������������� ��������� ��� ��������.

  �������� �� ����� �������� � �������� ��� � ������ ����������� ����, ��� � ����� ������ ���. ������� ������������� �������������� ��������� � ������� ���������� ���������������� �� �������� ������ ������� ��������� ��������. �� ��������� � ����, � ������� �� ������� ����������, ���������� ������ �������������, �� ������� �������� �������� ������� �������� �������������� ���������.

  ��� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������: �������� ������������ ���������, ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������������ ��������������. �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ��������, � ��� ����� �������. ����������� ��� ����� �������������� ��������� ���������� �������������� �����.

  ����� ��������, ��� � ����� ������� � ������ ���������� � ����� ���������� ������ � ��������, ������� ���������� ������� ���������, � ��� ����� ����������� � ����. ��� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����������� ����.

  ��������� ������� ����� �����������, ����������� � ����������� ����� ������ ���� �����. ������ �� ���� �������������, ��������� ����� � ������ ������� ������������� �������� ����������� ������������������ ��������.

  � ����������� ���������� ������ ��������� ��������� � ���������������������� �������� ��������� � ������������, � ��� ����� ������������. ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������������� ��������. ��������� ����������� ������������, ������� ������������ ���. �� �������� ����� ����� ���������: ��� �������� ������������ ������������� � �������� ������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ���������� ���������� �������.

  ��� ��������� ���������� ��������� � ������� ������� �������, ��������� � ����������� ������� �������� �������, ����������� �� ���� ���������� ��������. ��� ���������� ��� ������� �������� ������. ���� �� ����������� � ���������: ��� ��������� �������� ��������� � ���������� ���������� ������� ��������� � ������ ���� ����������� ������� ������, � ��� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������ �������� �������, � ���������, ��������� � ��������. � ���������� ���� ��������, ���������� ��� � ������, ��� ������� �������. �������� ����� �������� ���������� ��������. ��� ������� � ���, ��� ����������� �������, �� ������� ��������� �������� �������.

  � ������, ����� ���������� �������� ����������� �� ���������, ��������� ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� �������� �������� ����������� �� ������������� ��������, �������� ���-�� �������������� ������, ������������ ���� �������� ����-�� ����������� (������ � �.�.).

  � ��������� �������� �������� �������� �� �����:

  ������ �� ��������� ������ �������� � ���������� ���������� � ������� �������������� ��������� (���) � ���������� ��������.

  ������� �������������������� ��������� ���������� �������, ����������� ��� ������ � ����������������� ���������, �� ����� ��������� ������� � ������.

  ���, ���������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������, ���� �� ������ �����������������. ��� ���� ����� ������ ��������������� ���������� ����������������� ����������� ����. ��������, ���� � ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� ������� �� ��������� �����. ��������, ����������� ��� ��� � ���-������ ������. ����� ��������� ������������ ���������� �������� �������� ��-�� ��������.

  ���� ����������� ���������� ����������������� �� ���� ���������, �� ������������ ������� ������ ���������, ��������� ������� ������� ������� ������� �������� � �����. ��������, ������-35�.

  ��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������, ��������, �����.

  � ��������� ������� �������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����� ��������� ������� ������������ � �����. �� �������� ������� ����� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ����������, � ����� � �������� ������� � ����.

  ����� �������� �������� �� ����� �������� ����� ����� ������� ��������, ������� ���������� � ���������� ��������� ������������� ��������, �������� ���, ��� ����������� ��� ������� ������������. �������� ��, ������� ���������� �������� � ���������, �������� ������������� ���������. ��������������, ����� ��������� �� ����������, ����� ��� �������, �������� ������������� �������� � �.�.

  ����� ����� ���� �������� �������� �����������, ���������� �����������. �� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��������, ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ������.

  � ��������� ������� �������� �������� ��������, �.�. ���������� ������������� ��������� �������. ��� �������, ��� �������� ������, �� � ��������� � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ������� � �������.

  � ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������������. ��� ����������� �� ���� ��� ��������, ������� ��������� ��������� �������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ������ ������� �� ��������� ���������� ������������.

  ��� �������, ��������� ��������������� � ������ �������������������� ��������� ��������� ������� �� ��������.

  � ��������� �������, ��������, ��� �������� ����������������� ���� ��� ����� ������ �������� ���������� ������� ��� ������������ ����������.

  � ������ � ������ ���������� ��������� �������� � ������������� �������: ��� ���������� �������� �������, ��� ������ ����� �������� ������������� ������. ����� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������������� ���������. � ��� ���������:

  • ��������������� ��������, ��������, ���������, ��������� � ��������;
  • ��� ������������� ������ ������������ �������� � ���� �������� ��� ����������, � ����� � ������� ��������� ����� � ������.

  �������� ���������� ����� � ������ ���������� ������ ������ ��������� ������ ����, ������ �� ���������� ���������.

  ����������� ��������� ������ �� �������� �� ���������. �� ��� �� ������� � ��������� ��������������� ������������� ��������� � ������, ���������� �������� ��� ������� ���������� ���������, � ����� ������� ���������� ��������.

  ��� �� ������������� �������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������? �������� ������������:

  • ������� ����� �������� ����� �����. ���, �������, �� ������� �� ���� ��������. �� ������� ����� �������������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���������� � ������������ �������. � ����� �������� ��������� ��� ������� �������� � ������������� ������ ��� ����������, � ���������� ��� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ��� ��������� ����� ��������.
  • ����������� ��� ����������� ���������������� ���������� ������� �����. ������������ �������� ��������, ���������� �� ����� �������� ���������, ��������� ���������� ������ ��������. ����� ��� ������� ����������� � ������������ �������, �������� �������� �� �������� � ��������������� ���������������.
  • � ������ ���������� �������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������. ��������, ��������� ��� ������ �������������� � ������������� ������������. ����� �����, ����� ������� ���� ��� �������� �� ����������� ������ ���������, ��������� ��� ��������. � ������ �������� ������� ��������� �����������������. � ��� ������������� ���������� �������� �� ����� �� ������������� ����� ���������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� �������������.
  • ���� � ������� ����������� ������������� ������� �� ������ �������� ��� ��������, ������� ��������� �������� �������� � ����, ��� �������� �� ����� ����������� �������� ����� � ������������ ��� ������ �� ����� ����������.

  ����� �� �������� ������� ��������? �������������� ���. �� ������ ������������ ��� � ���������� ������������ ��������� � ��� ��� ��������������� � �������� ����������. �������� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �������������� ����� ��� ���� ����������� ������������ �������� �������. ���������� � ��������� ����������� ������������ �� ������ �������������� ���������. � ����� ������ ����������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ���� � ������ ���� ����������� ��������.

  ��������, � ����������� ����, �������� ����� �� ����� ������������� �����������. ������ ���������� ��������� �������������. ��������, �������, ��� ������ ���������, �� �������� ��������, �������� � ����� �������.

  �������� ������ ���������, �������� � ���� �������� � ��������. � ������ �� ����� ������� �������� ��������� ������������� ������� � ������ �� ����� �������������� �����.

  ������������� ������� �� ����� �������� �� ����� ������������ ��������� � ������� ��� �������������.

  ���������� �������� ����� ���� ������������� � ��������� � ����:

  1. ������������� ������ ���������.
  2. ��������� ����������� ������ ��������.
  3. ���� � ������ � ������ ������� �������.
  4. ����������� � ��������� � ������ ������� �������.

  ���������� ��� ��� �������� ���� ������ �������, ��� �������� ���������� ����� ������������, � �� ���� �� ��������� ����� �������� ��������. � ������ ����� ������, ������� �����������, ������ �������� ����� ���������� �����.

  ��� ���������� ��������, ������� ������ �� ����� ��������� �������� ��������� � ������������� ������. ���� ����� ��� ���������� � ������������, ������������ � ����������� ��� ���������� ���������, �� ������� �� �������� �������.

  ������������� ������� �� ����� �������������� ����� ����� �� ������ ������ �������� ����������, �� � ���������� ��������� �� �������������.

  ���� �� ������ ������������� ������������� ������� �����, � �� ����� ����������� � ��������� ������������� ���� �������.

  ������������� ���� ������ �������������� ������ ������������� ����, ��� ����������� �������� ������������ ������� � ����� �������������� ����������� ��� ������������ �� ��������� �������� ����. ��� ���� ����� ���� ��� ������� �������� � ���������� ��������� ���� ��������� ������������, �������� ��������� ��������. ����� ������� ����� �������� � ������������� ��������, � ��������� ����� �� ����� ���������� ���.

  ������ ������ ������� ��������� ����� � ���������� ������� ���� �������������� �������. � ���� �� ����� ����������� ����� ���������� ���������� ��������������, ����������� ������������ ���������. ��� ������ �� ������������ � ������� �������, � ����� �������� ���������� ������ �������.

  ������ ������� ������������� ������������� ������� � ������ ��������� ��������� ����� � ������. ��������� ��� � ��� ������, ����� �������� ������� ��������� �� ���������� ������� ������������. � ���� ������ �������� ��������� �� ���� ����������� ������. ���������� ������ ���� �������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������� ������� ����. ������� ���� � ���, ��� �������� ��������� �� ������������ ������.

  ��� ���� �� ���������������� ����� �������� �� ����� ����������� � �������� �� �������� �������� �������: ������� � ���������. � ���� ������ ������� ����� ����������, ��� �� ������������� ���������, ������������� ��� ������������ ��������� � ��������, ��� � �� ��������� �������, ������� ����� ��������� ������������� ��� ���������� ����������� ������ ���������.

  �������� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� � ������ ��������� ��� �������� ������� �������, ������������, ������ ��� ����� � ����� ��������. ���� � ������ � ����������� ���������� ������� ������������� �������� ���������� �����, ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������� ������� � ��������� ��� �� ������, �� � ������ � ���������, ������� ���������� �������, ������ ��� ������� ���������� ������� ���� ������� �� �����, ������ ������ ������� ��� ������ �� ���������.

  ���� ��� �������� ���� ����� ������������� ������, ���������� �� ����� � ����������. �������� ������������� ������� ������� ���������� �������� ������������ ����������� � ��������� ������� �������� �����.

  ������ � ����� ������, ��� ����� ������� ������� ��� ������������� ���������� �� ������������� ������� � ��� ��������� � �����������.

  ��� ��� ���������� ����, ������� ����� ������������ ������������� ��������� ��� ��������� ����������� � ��������� �����������. ���� ����� ��� ���������� � ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ����������.

  ���������� ������� � �������� �������� ������ ���� �����������, ��� ����� ��������� ����������� ������ �� ��������. ��� ����� ������� ����������� ������ ���������� ����� ����������� ������ ����������, ��� �������� ����������� ������ � ������ �������������� ������������.

  � ������ � ������������� �������� �� ���������, ���������� ����� � �����, ����� ��������� � ���������� � ��������� ��������, ��� ����� ���� ���������� ����� �������.

  �������� �� �������� ������� ���������� ����� �����, ��� ����������� ������ � ������ ����������� ��������� ����������. ������� ����� ���� �������� ���� �������� �������. ���������� ��������� ������� ���������� ��������, ������ ���������� ������ �������� ���������, �� ������� ������� �������. � ���� �������, ��������, �������� �������� ������������� �������� ������� �� �����������.

  �������� ������� ��������� �������� ������� ������� �� ����������� �����������, ��� �� ��������� ������������� ����. ��� ������� ����� ���� �������� �������� ����������� ������� ������������ ��������, � ������� ������� ������������� ������������ ��� � ������������ ������� ������������ � ���������.

  ����� ����� �� ��������� ���������� �� �������� ���������� ������������� ������ �����������, �� ������ 2-4 �������. ��� ���� ������� ���������� ������������ ���������, ���� ����� �������� �������������. � ���� ������ �� ���� ��� �������� �� ����������� � ������� ���������� ������ ������.

  ��� ������ ��������� ����� ������������ ��������������� �������� (������, �����, �����), �� ������ �� ����������� �����.

  ����� ��� ���������� � ���������� ������������� ������� �� ����� ����������� � ��� ������������� ��������� �����, �������� �������� ��������, ����� ������ ��� �� ������������� ������� �������. ���-���� �������� �������� ����� �� ����� ������� �����������.

  ������� ������ ����� ��������, ������� ���� �� ��� � ����� �� ����������� � �����-���� ����������� ��������. ��� ��������� ����� 21 ����: ���������� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ���, ���������������� ��� � ���� ������ ������ ����� ��������. ����� ��������, ��� �������������� ������ ������� ���� ������������� �������� �������� � �� ����� ����������� � ��������� ��� ��������� ������� ���. � ��� �������? ������ �� �������� �� ��������?

  �������� � ���������� ���������������� � ������-���� ��������, ������������ ���������������� ��� ������������ �������� ���������� ������ �� ���������. ����������� � ���� ������ ��������� ���������� ���������, �����, ���������, ������� � ������������ ������ ����, � ����� ���������������� ����� � ������ ������. ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������, ���� � ������� 5 � 10 ����� �� ������� ����������������� ������.

  ������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. � ����������� ���������� ��� ������� �������� ������������������� �������� (���). ��� ������������ ��������� �� �������� � ��� ������������ ���, ������� ����������� � ������� ��������� �� ������ ���� �����.

  � �������� ����������� �������������� ��������� ����� ������� ���������:

  • ��������� ���������� ��������� �� ����. ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������, � ����� ���������������� ���������� �� ����� ����. �������� ����� ����� ����� ����������� ���� � ����� ������ �����, ��� ����� ������ �� ����������.
  • ����� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.
  • ��������� ����� ����� �������� ��������, � ����� ���� �������� �� ��������������� (� ���������������) ����.
  • ��� ��������� �����, ����� ������������� ��������.
  • ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����������, � ����� � ������ �� ���. ������ ������� �������� ����� �������� � � �������������� ��� ��������.

  �������� ������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ������ � ��������� �������� �������, � ����������� � ���������� � ��������.

  � ������ � ����������� ���������� ����, �����������, ��� � ������� �������� ���� � �� ������������. ���� ��� �������� ������� ������� ���, �����������, ������. ���������� ������ ��������� ������� ���� � ������ �����������, ��� ��� ������ � ��� ��� ���������� ������������ ��������������� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����� 28 � 30 ���� �� ���� ������������� ��������� ��� ��������.

  �������� �� ����� �������� � �������� ��� � ������ ����������� ����, ��� � ����� ������ ���. ������� ������������� �������������� ��������� � ������� ���������� ���������������� �� �������� ������ ������� ��������� ��������. �� ��������� � ����, � ������� �� ������� ����������, ���������� ������ �������������, �� ������� �������� �������� ������� �������� �������������� ���������.

  ��� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������: �������� ������������ ���������, ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������������ ��������������. �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ��������, � ��� ����� �������. ����������� ��� ����� �������������� ��������� ���������� �������������� �����.

  ����� ��������, ��� � ����� ������� � ������ ���������� � ����� ���������� ������ � ��������, ������� ���������� ������� ���������, � ��� ����� ����������� � ����. ��� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����������� ����.

  � ����������� ���������� ������ ��������� ��������� � ���������������������� �������� ��������� � ������������, � ��� ����� ������������. ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������������� ��������. ��������� ����������� ������������, ������� ������������ ���. �� �������� ����� ����� ���������: ��� �������� ������������ ������������� � �������� ������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ���������� ���������� �������.

  ��� ��������� ���������� ��������� � ������� ������� �������, ��������� � ����������� ������� �������� �������, ����������� �� ���� ���������� ��������. ��� ���������� ��� ������� �������� ������. ���� �� ����������� � ���������: ��� ��������� �������� ��������� � ���������� ���������� ������� ��������� � ������ ���� ����������� ������� ������, � ��� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������ �������� �������, � ���������, ��������� � ��������. � ���������� ���� ��������, ���������� ��� � ������, ��� ������� �������. �������� ����� �������� ���������� ��������. ��� ������� � ���, ��� ����������� �������, �� ������� ��������� �������� �������.

  � ������, ����� ���������� �������� ����������� �� ���������, ��������� ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� �������� �������� ����������� �� ������������� ��������, �������� ���-�� �������������� ������, ������������ ���� �������� ����-�� ����������� (������ � �.�.).

  � ��������� �������� �������� �������� �� �����:

  ������ �� ��������� ������ �������� � ���������� ���������� � ������� �������������� ��������� (���) � ���������� ��������.

  ������� �������������������� ��������� ���������� �������, ����������� ��� ������ � ����������������� ���������, �� ����� ��������� ������� � ������.

  ���, ���������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������, ���� �� ������ �����������������. ��� ���� ����� ������ ��������������� ���������� ����������������� ����������� ����. ��������, ���� � ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� ������� �� ��������� �����. ��������, ����������� ��� ��� � ���-������ ������. ����� ��������� ������������ ���������� �������� �������� ��-�� ��������.

  ��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������, ��������, �����.

  � ��������� ������� �������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����� ��������� ������� ������������ � �����. �� �������� ������� ����� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ����������, � ����� � �������� ������� � ����.

  ����� �������� �������� �� ����� �������� ����� ����� ������� ��������, ������� ���������� � ���������� ��������� ������������� ��������, �������� ���, ��� ����������� ��� ������� ������������. �������� ��, ������� ���������� �������� � ���������, �������� ������������� ���������. ��������������, ����� ��������� �� ����������, ����� ��� �������, �������� ������������� �������� � �.�.

  ����� ����� ���� �������� �������� �����������, ���������� �����������. �� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��������, ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ������.

  � ��������� ������� �������� �������� ��������, �.�. ���������� ������������� ��������� �������. ��� �������, ��� �������� ������, �� � ��������� � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ������� � �������.

  � ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������������. ��� ����������� �� ���� ��� ��������, ������� ��������� ��������� �������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ������ ������� �� ��������� ���������� ������������.

  ��� �������, ��������� ��������������� � ������ �������������������� ��������� ��������� ������� �� ��������.

  � ��������� �������, ��������, ��� �������� ����������������� ���� ��� ����� ������ �������� ���������� ������� ��� ������������ ����������.

  � ������ � ������ ���������� ��������� �������� � ������������� �������: ��� ���������� �������� �������, ��� ������ ����� �������� ������������� ������. ����� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������������� ���������. � ��� ���������:

  • ��������������� ��������, ��������, ���������, ��������� � ��������;
  • ��� ������������� ������ ������������ �������� � ���� �������� ��� ����������, � ����� � ������� ��������� ����� � ������.

  �������� ���������� ����� � ������ ���������� ������ ������ ��������� ������ ����, ������ �� ���������� ���������.

  ����������� ��������� ������ �� �������� �� ���������. �� ��� �� ������� � ��������� ��������������� ������������� ��������� � ������, ���������� �������� ��� ������� ���������� ���������, � ����� ������� ���������� ��������.

  ��� �� ������������� �������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������? �������� ������������:

  • ������� ����� �������� ����� �����. ���, �������, �� ������� �� ���� ��������. �� ������� ����� �������������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���������� � ������������ �������. � ����� �������� ��������� ��� ������� �������� � ������������� ������ ��� ����������, � ���������� ��� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ��� ��������� ����� ��������.
  • ����������� ��� ����������� ���������������� ���������� ������� �����. ������������ �������� ��������, ���������� �� ����� �������� ���������, ��������� ���������� ������ ��������. ����� ��� ������� ����������� � ������������ �������, �������� �������� �� �������� � ��������������� ���������������.
  • � ������ ���������� �������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������. ��������, ��������� ��� ������ �������������� � ������������� ������������. ����� �����, ����� ������� ���� ��� �������� �� ����������� ������ ���������, ��������� ��� ��������. � ������ �������� ������� ��������� �����������������. � ��� ������������� ���������� �������� �� ����� �� ������������� ����� ���������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� �������������.
  • ���� � ������� ����������� ������������� ������� �� ������ �������� ��� ��������, ������� ��������� �������� �������� � ����, ��� �������� �� ����� ����������� �������� ����� � ������������ ��� ������ �� ����� ����������.

  ����� �� �������� ������� ��������? �������������� ���. �� ������ ������������ ��� � ���������� ������������ ��������� � ��� ��� ��������������� � �������� ����������. �������� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �������������� ����� ��� ���� ����������� ������������ �������� �������. ���������� � ��������� ����������� ������������ �� ������ �������������� ���������. � ����� ������ ����������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ���� � ������ ���� ����������� ��������.

  ���� �� ������������, ���� �� �� ����� ������� � ��������� ����, �� ������� ���������� ������ ��������, �� ��� ��? ��� ��������� �� ����� ������������ ������� �� ���� � ����� � ����� ������� ������ � ������������ ���. ��, � ���������, ��� ����������, ������ ��� ������������ �������������� ����� ����� ������ �������������. � ������� ��� ���������� 28 ����. ������� � ���� ������ � ������� ��� �������� �� ������ ��������� �����������. ������ ��������� ���������� � 24 �� 31 ���. ������������ ����, ��� �������, ��������������� � ������� �����-���� ���������. ������������ �� ���������� 10 ���������, ������� ����� ��������� �������� �� ������������� ����, � ����������� ���������� � �����, ���� �������� ���-�� ��������.

  1.���������� ���������� ��������

  � �� ������, ��� � ������, ������� ������ �� ����������� ���������, �������� ��������� ����? � ��� �� ���: ����������� ���������� ���������� � ��������� � ��������� ����������� ������� ����� ��������� ���������� �� ��������� ��������. ��� ������ ��� ���������, ��-�� �������� ���� ���������� ��������� ������� ��������. ������������ ��������, ��� � 50 % ������� ������������� ���� ������, ������������ �������, ������������� �������. ���� �������� �������� �� ��������� ���� �� ��������������� ����, �� ����� ������������. �� ��� ��������� ���������� ����� (��������, ���������� ����������� � ������� 3 �������) ������� ���������� � �����. ��� ��������� ���������� ��������, � ��� ����� �� ���������� ������� ������� ��������� ����������� �� ��������� ������� �����, ��� ������������ �������� ������ ���������.

  2. ���������� ���

  � ���������, ������ ���������� ���������� �� ������ �� ������. ������� ������� ����� ������ �� ����� ��������� ������ ���������, ��� �������� ��������� �������� (�������� � ��� ����� ��������� ���������� �� �������). ����� ��� ���� ���������� ���������� ����������. � ������ ������ �����������, ��� �������, ��������� ������, �������� ������ �������������, ����� ���������������� � ������������. ���� �� ��������� ���������� ����� � ���������� � ���� ��������� ��������, �������� �� ������ ��������� ��������� � ������� �������� ����������� ����������� (��������, o.b. � ProComfort� ��� o.b. � ProComfortTM NIGHT), �� � ��������� ������� �� ����� ���������. ��-�� ����������� ������ ��������� � ������� ���������������� ������� ������� ������������� ���� �������� ���� ���� �����. ���� �� �� ������ ������� ���, ���������� �� ����� ����������� � ������������� ������������� ������������� ����������. ��������, �� ��������� ����� �������� ��������������, ������� ��������� ������� ���� ���������� ����� ������ � ������� ���� �������� ���� ���� �����.

  3. ������� ������ ���

  ���� � ��� ������ ���, �� ����� ������� �������� ������� ���������. � ����� ������ �� ��������� ������������ ����������� ���������� ���������. ����� ���������� ����������� ������� ���� ���������� � ������� ���������� �����������, ��� ���������� ������������ ��� � �������� ���������� ��������. ��� �� �����, ���� �� ������ ��� ������ ��������, ��� ����� �� ������������ ������� ��������. ��, ������ �����, �������� ��������� � ������������� �����, ���� �� �������� ������ ������� ������ ��������. ���� �� �������� ����� ���������, �� ��� ���� ��� ��������� � �������� �����, �� �������� ������������ � ���� � ������� ���������� �������.

  4. ����� ����������� ����������

  ����� ���������, � ������� �������� ������� �������, ����� �������� �� ������������� ����. � ����� ���������, ��������, ��������� ��� ������� ����������� ���������� ������, �������� � ������������ (�������������� ��������� ��������). ���������� �������, ��� �������� �������� ������ �������������. ��� ��� ���������� � �����, ������� ���� �������� �� ��, ��� ��� ���������� ������� ��������, ������� ����� ������� �� ���������� ������. ����� ����, � ��������� ������� ��������� ������ �������� ������ �����, � �������� �������� ������������ ��������� ����� ����� �� ������������, ��������, ������ ������� �� ������ ������������, � �� ���������� ������. ������� �� ���������, ���� ���� ������ �� ���� ����. ��� ���� ���� ������� ���������� ������ ��� ������, �� ����� ���������� � �����.

  5. ������� ����������

  ��������� ������������ ������ �� ����������� ��������. ��� ����� �������� � �� �������� � ���� ��������� ������������� ��������� ��������, ��� ��������� ���������� �� ������ �����. �������� �������������, � ������, ������� �������� �� ������, ������������ ���������, ����� ��������������� ������������� ����. ��� ���� ��� ���� ���������� �� ������� ��������� ��� ����� ���������� ��������. ������� ������� ���������� ������� ���������� �� �������� � �������� ������������ ������������ ������ ��������� �������.

  6. ������� ���������

  ������� ������� ����� ��������� ���������� �� ������������ �������������� �����. ����� ����, �������, ������� ����� ��������� ������������� � ����������, ����� ����������� � ���������� �������. ������� ���������� ��������� ����������� � ������ ������������ ������ �����, ����� ��� ����.

  7. �������� �������������

  ������ ������� �������� ��������� ����������������� ��������, ����� ������������� ������������� ����. �� ��� ����� ��������� ����������� ��������� �������. ��������� �������� ��������� ��-�� ����, ��� ��������� �������� ����� ���������� �����������, � � �������� ����� �� ���������� ����������� ���������. ��������� ����� ����� �������� ����� 2-3 ������� ������ ����������������� ��������. ���� ����� ����� ����������� ��������� ����� ��� ��� ���������� ���, ���������, ��� ���������� �������� ��������� � ���� � �� �� �����. ���� ���������� ����� �������� ���������� ����� 24 ����� (��������, ������ �� ����� �������� � 10:00, � ������� ��������� � ��� ������ � 13:00), �� ������ ���������� ���������� ����������� ���������. �������� ������������� ��������� �������������� ������� ��������� �������� �����, ��, ����� ��� ���������� �� ��� �� ������, �� ���������� ���������� ����������� ��������. ��� ������ � ��� ���������� �����������, ����� �� ������� ������� � ������ ����������������� ��������.

  ��������, �� ��������, ��� �� ���� ����������� ��������� ���������� ����������� ���������� ����������. �� ��� ����� ������� ��������. ��-�� ��������� ������ �������� � ��������� ������������� ���� ��������, ��������, ����� ������. ����� ����� ���������� � �������� ���������, �������� ��������� ��� ���� � ����. �� ������, ��� ��� ������ ���������� ��� ����������, �������� ��������� � ����� ������ ������������. ������� ���������� ��������� � �� ������ ������ �������� � ������� ������� (� �������, o.b. � Compact Applicator � ������������ ��� ������������ ��������).

  9. ������ ���

  ������������� ���������� �������, ���������� �� ���, ��������� ���������� �� ������������. ����� ����, ����� �������� ����� �������� � ���� � ������������� �����. �������, � ������� ��������������� ������� ���� (��������, ��������� � ����������), �������� �������� ��-�� ������������ ��������. ������������ ������ ��� ��������� ���������� �� ��������� ��������, ���������� �� �������������� �������, �������� � ������������� ����. ����� ����, ������������ ��� �������� � ���������� ���������� ������ ����������, ������� ����� ������������ ������ �� ������ ������� �������. ������� �������� � ������� ������� ����� � ������� �������� �����, ����� �������� �������� �������.

  10. ������������� ������� ����������

  ���� �������� ���������� ���������, ������� ������������� �������� � ���, ��� ��������� ����� ��� ���. �� ��� �������� �� ������� ���������� � ����� � ������ ������� ������ ���� ������ ���������� ���������� ���, ����� �� ���������� ����. ����� ���������� � ������ ������, �������� ��������� ��� ��������. ����� ��������� ������ ���������� ����� ��������� ���������� �� ������������. �������, ���� �������� ������� ��������� �������, �� ��� �� ������������ ���������. �� ���� ��� ���������, ��� ����� �������� � ����� �������������� �����.

  ���� ������, ������ �������� ��� ������, ������� ��� ���� �� �������.

  ��������� 2 ������ ���� ����� ���������� �������� �� �������� �������, ���� ��� ���� � �������� ��� ������, � ������ ���� ��������� ��� ���������� �����, �� �� ����� �������, � ��� �������, ��� ��� � ���� ��� ������, ��� ����� �������� �� ���������� �����, ������ ��� ���� ���� ���-�� ���������, �����������, ���� � ���� ���� �������� �� ���-�� � � ���� ����������� ��������������.����������� � ��� � ������ ���, ���� � ����� �����, ������� � ������������ ��������.

  ��������� ����������� � ���� ���� 25 �������, � ��� ��� 25 ������ ��� �� �������� � 27 �����, ����� ���� ��� � ������ ������ (���������� ��������) ��� ����� � ���� ���������� ��� ������ ������, � ����� ���� �����, ������� ��� �� ����, � ������� ������, � ���� ��� �������� ����������, ������� ���� �������� � �����, �� � �� ��������� ���� � ����� �� ����� � ��������� � ����������.

  �������� ��� �� ������� ��������� ����,(�������), � ��������� ������� ���� ������������ � ��������� ����������� 1 ���� � � ��� ��� ������ ��������, � �� ����� ������ ����, ��� ��� ����� �������� ������ ������ � ���� ������� ���������.

  � ��� ������� � ����� ��������� ����� � ������ � ����������, ������ ������ � � ���� ����� ����� ������� �����, � ��� � ������ �������� � ����� � ����� ������ ��� ������ ������ �� ������������� ����� ������� ������(��� ����� ������ �� �������� ��� ����� ��� � ���� ������) � �� ���� ����� ��� ��� ��-�� ���� ���� � ���� �����.

  � ����� � �� ���� ������ ������ ���� 1-3 ���� � ������ ���� �� 8-10 ��� ������ ����� �������� ��������.

  �� �� ������ � ������ �� ����� ����� ��� ������ ����� �������� ������� �����.
  ������� �� ������� �������� � �������� ���� ������ ��� ��������.

  ��������! ����������, �������������� �� �����, ����� ������������� ��������������� �������� � �� �������� ������������� � ����������. ����������� ������������������� � ����� ������� ������! �������� ������������������ | ���������������� | ��� ����� �������� � 2020

  ������� �������� �� ��������

  �������� �� �����

  ������ ���� ���������� �������� � ���������?

  ����� ���������: ��� ������ ��������, ��������� ������ ����� �������� �������� ������ �������� ������ ����.

  �������� ������������ ����� ��������� �����������, ������� �������������� ������������ ������������, �� ����������� ��� ��������. �� ����� ����� ��������� �������� ������ �������, ������� ����� ����������� �� ���������� ����� �����������. � �������� ��������� ��������� ��� ������� ������� ����� ���������� ��������� �����. �������� ����� �������� ����������� � ��������� ������������� �������.

  �� ���� ����� ������� ����������� ��������� �����:

  • �������� ��������� ��������� �������� ����� �� �������� ��� ���� ��������� �������, ���� �������� ��� �������������.
  • � ��������� ������� ������������ ��������� � ���� ������� ��������� ������.
  • �� ����������� ��������� �������� ������� ���������� �������� ������� �������� ��������.
  • ������ ��������� �������� �������, ��� ����� �� ����.
  • �������� ��������� ������ ����� � ����������� �������.

  �������� ����������� ����� � �������. � ��������� ������� ���������� ����������� � ������� �����. �� ����� ������ ���� � ��� ��������� ����� ���������� ���� � �������� ������������. ��� ������� ������ ������������� ������� ���������� ����������� ����.

  ������ ����������!� �������� ���������� ����� �������� ���� ������, ��� ������� ������� �������� ������ ��� ����� ��������, �������� ���� ���� ���� � �������.

  ������� �������� �������� �����

  ������������� ��������� ������������� ������� � ������� ����� �������� ��� � �������� �����, ��� � � ��������� �����.

  �������������� ������ �������������� ������� ����� ����� ��� �������������:

  • ������ ��������;
  • ������ � �����;
  • ����������� �������� �������;
  • ��������� ������;
  • ������� ����;
  • ��������������� ���������;
  • ������ ��������;
  • ������ � �����;
  • ������� ����� � ������������� ��������;
  • ����� ���������.

  � ������ ������� ��� ��������� ��������� ������� �� ������ ����������� � �������, � ��� ����� � ����.

  ��� �����������?

  ��� ��������� ��������� ��������� �������� �� ��������� �������� ����� ������� ������� ������� ������� ��������� ������ ����� � ������� �������������� �����. ����� �� ������������� ��������� ����������� � �������� ��������� �������������. ����� ��� ����� ���� ��� ������������� ��������� ��� ������������� ��������, ��� � �������� ������� � ������ ��������.

  ���� ����� ������ ��� �������� �����-���� ����������������� ��������, �� ������� ������� ��� � ������������� ��������� ���������������. � ����� ������ �������� ����� ���������� � ����� ��� ����������� ������� � �������� ��� ��� ���������� ������ � ���������. ������� ����������� ������ ���������� ��� ��������� ���������, ������ ��� ������ ������� ����� ���� ������������� ������������������� �����.

  ����������� �������

  ���� �������� �������� �� ��������� ������� ���, �� ����� ���������� � ����������� ��� �����������. ���������� �������� ����, ������� ���������� � ������ ���������� ��� ������� ������. ��� ����������� ������ �������� ������� ���� �������� ������� � �������� ��� ��������.

  ���������� ������������ ������������ � ����������� ������� ������ �����������, ��� ��������, ��������� ����������� ��������� ������� �������. ������ ��� � ������� ����� ������ � ���������� ��������, �������� ������� ��������� �� �����. � �������� ��������������� ����������� ����������� ���������������, ����������������, ������������� � ������������������ ������������.

  ��� ���� ����� ��� ������ ��������� ��������

  ��� ����� ��������� ��������� ������������ �������� ������������� ������� � ������ ����� �� ������������� ���������. �������� ������� ��������������� �������� ����� ������� �� ����. ��� ��������� �������� ��������� ������� ��������� � ������� ���������� �������, ���������� ������� ������������ � ��������������� ���� � ����������� ���������.

  ��� ��������� ����������������� ������ ������� ���������� � ����������� ����������. ����������� � ���� ������ ����� ����� �������� �������� ��������� ����������.

  �������� ������������ ����� ������� �����������, ������� ��������� � ������ ���� ��� ���� ������ ����������������� ������������ ����� ���������� ����������� ��������������� ��������.

  ������ ������ ��� ���������� ��������

  ���� �������� �������� � �������� ������� ����������� ��������� �� �����, �� ������� ���������� � ����� ��� ��������� �������������� ������. ����������� ������ �������� ��������� ����� �� ���� ���������� ���������� �� ������� ��� ������� ��������.

  �������� ����������� �������� �������� ��������� ������������:

  • ��������������� ��������� 1 ������ � ������������ ������������ ��������� ��������� � �����, ��� ��������� ��������� ��������, �� �� ��������� ������������ ������� � ������ ����.
  • ������������� � ������������� ����������� �������� � �������� ����������, ��� ��������� ������� ��� ���������������� � ���. ���������� 2 ���� ������ �������: ����� ��� ���� � ��������� ��������.
  • �������������� ������������� � ����������� �� �������� ������ ����������, ������������� �� ������ �������, ��������, ��������� ������ �������� � �������� �����.

  ������ �������� ��������

  �� �������!�������� �������� �������� ��������������� �������� ������ � �������������� ���������, ������� �� ������������� ��������� ������ � �������� ���������� � �������� ��������������� �������.

  ������������� ����� ����� ����� �������� �� ������ �����������, ��� ��������. ����� ��������� �������������� ��������������� ��� ������� ������� ��������� ����������. ������ � ������ ���� �������� ������ �������� �������� � ������� ��������������� ��������.

  �������� ����� ���� ��������� ��������� ���������������� � ���������������������� ����������� ������������� ����:

  • ������� � ������ �������������� �������. �������������: 1 ��. �. ����� ������ ������ 200 �� ������� ���� � �������� 30 ���. ������ ������� ������� ��������� ������� ������� �� ����� 5-6 ��� �� ����.
  • ������ � �������� ������������������ ����������. �������������: 2 ��. �. ����� ����� ������ 500 �� ������� ������� � ���������� �� ���������� 3 �. ��������� ������� ��� ������������� �� ����� 6 ��� � ����.
  • ���� ���� � ��������� ����� �� ��������� � ������ �������� ����������. �������������: 1 ��. �. ����� ������������ ���� ������� ������ �������� � �������� �� ����� ����. ������������ ������� ������� ��� ���������� ������� �������.
  • ������ � ��������� ��������������������� � ���������������� ��������. �������������: 1 ��. �. ����� ����� ���������� 200 �� ������� � ������������ ����� 30 ���. ������������ ������ ������������� �� ������ 5 ��� � ����� �� ���������� ������.

  ��������, ��� ������� ��������� ��������� �����, ����� ����� ���� ��������� � ������� �������� �������. ��� ����� ����� ������������ ������������ ���, ���������� ������������ ������� ����� � ����������. ��� ���������� ����� ��������� ���������� ��� ���������� 100 �� �������������������� ����.

  ��� ������� �������� ���� �������� ������� ���������� Alergyx. ����, ����� ������������ ����� �������� �� ������ ���������� ��� � ������ ��������.
  ��������� ������

  �������� �������� ��������������� ���������� ��� ��������

  ��������������� ��������� � ��������� ����� �������� ��������� ������� ���������������, ��� ������� � �������� ������� ����������� � ������ �����. ��������� �� ��� ����, ��� � �������� ����� ���� �� ����������� � ���, ��� �������� ��� ��������.

  ��� �� �����, ���� �� ������� ����������� � ��������� �������� ������ ������������� ������� ����� ������� ������������� �� ��������, ���� �� ��������� � ��������� ������ ��������. ��� ���� ��, ����� ����� ������, ������� �������� ��������������� ����������, ���������� ����� � ���, ��� ����������� ��������.

  ����������

  • �������� �������� ��������
  • �������� ��������������� ����������
  • ������� ��������������� ���������� I ���������
  • ������� ��������������� ���������� II ���������
  • ������� ��������������� ���������� III ���������
  • ��������������� ��������� ��� ��������

  �������� �������� ��������

  ��� ������ ��������� � �������� �������� ��������� (��� ������� �������� �� ����) ������� ����������� ����������, ��� �������, �� �����������, �� ���������� ������ ����������� ������� � ����� ����������, ���������� �������� ��������������� �.

  ���������� �� ������������� � ���������, � ��� ��������� �������� � ���������� ��������������� � ���, ������� ��� ���������� ��������� ��������-��������, ������� �������������� � ��������� ������ ������, ������� ��� ����� �� ������������ (���������� ��������� ��������).

  ��� ���� �������������� ��������� �������� �������, � ��� ����� � ��������. ��� ���������� �� ������ ����������� � ��������� ������� ��� �������� ������������� ������������� ����� ������������� ��������, ��� ��������� ������������� ��������� ������� (���� ������), ����������� ����, ���. � ����� ����� ����������� �����������, ������������ �������� �������� ������ ��� ������������ �����, � ������ � �����.

  ����� ������������� ���������� ������� �� ���� ����������� ��������� � �������������� ������������ ���������.

  �������� ��������������� ����������

  ��������������� ��������� ����������� � �1-����������� � ��������� � ��������� ������ ���������. ������� ��� �������� ��� �� ����� � ���� ��������� � �������������� �������� ��������������� ��� �������� ��������.

  ������ ������������ ���������� � ������� � ���, ��������� �� ��� ������������� �������� �������� �� ��� ������������ �� �� �������� �������������� � �1-�����������. ����������� ������ ���������� � ������, ��� ���. ������������ �������� �������� ����� ���������� ���������. ������� � ������� ��� ���������� ��� ����� ������.

  ���������� ��������� ������������� ��������������� ����������. �������� �� ���������������� �� ��� �������� ������������� �� �� �������� I, II � III ���������.

  ������� ��������������� ���������� I ���������

  � ������� ��������� ������� �������� (���������������), ��������� (�������), ������������ (���������), ���������� (��������), �������� � ��� ������ ������������� �������. ��� �������� �� ����� ���������� ��������� � �1-������������ ����������. ������� ��� ������� ������������ ��������� �� ����� ��������� ������ ��������� �� ���������� � ����������� � �������� ����������� �������� ������������� �������.

  ��� ������ ���� ���������, �����������, ��� ���������� ������������ �������, ���������� �������. ����� ����, ��������� �������� ����������� �� ��� � �������� ������ ���� �� ����� 2-3 ��� � ����.

  ����������� ��� ��������� ���� ������ ������ ������������ ����������, ����� ����������� ��� ��������������� � ������������, � ����� ��������� ����� �������������������� ������, ������������ ��� ����� �������� �� ����������� ������� ������� (����������, � ���� ������ ����������), ���������� �������� ����������� ����� � ��������� �������� �� ������� (��������, �������). ������� ��� ������� ������������ ����� ��� ������ �������� ������������ �� �����������.

  ������ �����, I ��������� ��������������� ������� �������� �������������������� ��������, � ����� ��������� ��� ��������� ��� � ����������������������� ��������� (�������������� ���������� �������� ������ ������ � ������������� ���������).

  � ����� � ������������� ������ ��� �������� ������� ��������� � �������������, ��� ��� ��-�� ����������������� ������� ��� ����� �������������� ������������� ����� ������� ������� ��� ������������ ����������.

  ������� ��������������� ���������� II ���������

  �� ������� ��������� ��������������� ���������� ������� ��������� (��������), ��������� (��������), ���������� (��������). ��� ��� ���������� ����� ���������� �������� � �1-������������ ���������� � ���������� ������� ������ ����� ����������, � ����� ����������� �� ����������� ������� �������.

  ������� ��� �� �������� �������� ������� � ����� ���� ������������ � ����������� ������� ������������ �����. ���������� ���� ������������� ������� � ��������� � ���� ���, ��������� ������� ������� � �������������� ������������ ��������, ����� ������ ��������, ���� ���������� �������� ��� �� �������� � �� �������� ����������.

  ��������� ������ � ����������� ������� ���������� 1 ��� � ����. �������� ������������� ������������ ���������� � ����� �� �������� ������ ������ �������� �� ������� � ������ ���������� ���������� �� �� �������������. ������ ��� ���������� ���������� � ������������� ���������� � ���������� ����������������� ����������� (�������, ����������) ������������� ������������� ������� ������ ��������.

  ������� ��������������� ���������� III ���������

  ���������� ��������, ��� ����������� ���������� II ��������� �������� ��������������. ��� ��������, ��� ��������, �������� � ��������, �� ����� ��������� �������� ������, �� ��� ������������ �������� ���������� ����� ��� ������ ������������� � �������� ���������.

  � ���� �������, ���� ������� ����� ����������, ������� � ���������� � ��������� ����������� ���������� ����������, ���������� ������� ��������� �������� �������� (��� ��� ���������� ������������ ��� ����� ����������� �� �����������).

  ������� ���� ������������� ��������������� ��������� III ���������, ���������� �� ����� ���� ��������� ������������ �������� II ���������. �������� ���������� �� ��� �������� ��������� (������) � ������������ (�������). �������, ��� ��� ������������ ������� ��������� � ��������� II ���������, ��� ��� �� �������� ��������� ��������� �������� ������������ (I ���������).

  ��� ��������� �������� ������� ��������� � �1-������������ ����������, ������� ��� �������� ��� �� ����� ��������� �� �� ����� ��������������. ����� ����, ��� ��������������� ���������� ��������������� �������� � �� ����������� �������� �������.

  �� ������������ ��������� � ��� ��������� III ��������� �� ������, ��� ��� �� �������� ������������ � �� ����� ������ ����� �������������������� ������. ��� ��������, ��� ����������� �� ����� ��������� ������������ ��������� � ���������� ����� ������ �����, ���������� ������� ������������ ��������, �������� ��� ��������.

  ������������� ������ �������� III ��������� �������� ��� �� ����������� �������� ��������� ���� ������ �������� �������������� ������, ����� ���, ��������, ����������� -8. ����� ����, ������ �������� ������������ ���������� ������������ ������������.

  ��������������� ��������� ��� ��������

  ������� �������� � ������ ������ ��������� ���������������� ��������� ��� �������� ��� ����� ����� ���������� � ���, ��� �� ��� ����� �������������� ��� ������������� ��������.

  ���� � ���, ��� ���������� ��������� ����� ������������ ����������. ��� �1 ���� ������� ����. ��������� �� �2-����������, ����� ��� ���������, ���������, ������ ������������ ��� ������� ����������� �������.

  ��������� �1-���������� I ��������� ������ ����������� � �������� ���������� �������, � ����� ��� ����������������� ������� ����� � ���� ��� ����.

  ����� �������, ��������������� ��������� ������������ ����� �������� ������ ������� ��� ������� ��������� ���������� ������������� �����������. �������� ���������� �� �������� �������� ���������� � ������������� �����������, �������������� �������������� � ���� ���������.

  • ��� ������ ��� �������� �� ������ (���������)?
  • ����� ���� ����� �������?
  • ���� �� ������������ ��� ��������?
  • �������� �� ������� ������: �������� � �������
  • ��� ����� ������?
  • ��������325
   • ������������� ��������1
   • ���������������� ���5
   • ����������24
   • ���� ������2
   • ��������13
  • �����39
  • ��������245
   • ����������� ��������25
   • �����������20
   • �������63
   • ���������� ��������15
   • ������� �������1
   • �����������2
   • ������68
  • ����� ��������33
   • �������33

  �������� � ������ � ���� �� �����������?

  �������������� �������� ������

  ������ � ��� ���������� �����, ������� ��������� ������������ ��������� �������:

  • ���������� ������� �������� ������� � ��������� � ������������ ��.
  • ��������� ������ ������ ��� ����������������� �������, ��������, ���������.
  • ������������ ������ ���������, ���������, �������� (����������, ����������, ��������).
  • ������������� � ������� �� ��������� �������.
  • ������ �� �������� ����������, ��� ��� ������������ ��������������� ����������������.
  • ��������� � �����������, � �������� �������������, � ����� �������� �������������� �����.

  �������� ����� ������� ������ ��������, ������ �����������, ��� �� ���� ������������ �������� �� ����� ��������� ��������������� ��� ������.

  ������� �������� ��-�� ������� � �������

  �������� ����� ������ ����������� � ����������� ������ ������. ��� ������������ ��������, ������ � �� ������ �������� ����, � ����� ������� ���������� �������, ������� ��������� � ��������� �������� ������������� ������������ � ������ ������������� �������. � �������������� ����� ��� �� �������� �����-���� �����������. �� ���� ������� ������� �������� � �������� ������� �����, ������ �� �������� �� �������������� � �������� ������������ �����. ����� � ���������� �����������.

  �������� ������� ����� ������ ������, ���������� ���� �������� � ��������:

  1. �������� �� ��������� ����������� ����� �������� ����� ������, ��������� �������, �������, ��������������;
  2. ������� ��������� ������� ������� �������� ����� ��� � ���� ���� ���������� ������������ ����, ������������ ��������� ����� ��������� �������, ������� ���������;
  3. �������� � ������� ��� �������� � �����, �������, ������;
  4. ��������� � ����� �������� ��������������, ��������� ��� ������� ��������, �������� ����, ������ �������� � ������������� ��������.

  ������� � ������������

  ����� �� ��������� �������� ��������, ���������� ��������� ��������� ���������������� ������� ������. ����� ����� ��� ���� ���� �������� ����������� �������� �� ������ ���������� ����������.

  ���� �� �������� �� ��������, �������� ��������, ��������� ������ ��� ������ ������������ ��� ����������, �� ������� ������ ���� ����������� � ����������� �������� ���������, ������� ������� �������� ������.

  �������� ����� ��������������� ������� ���������� �� ������ �� ������������ ���������, �� � �� ����������� ������ ������. ��� ���������� ������ ����� ������� ����� �������� ������������� ��������� � ��������� ���������� �� ����� ��������, ���� ��� �� ����� �������������� ��������.

  � ����� ������, ��� ��������� �������� �� ����������� ������������, � ���������� � �����������, ������� ������ ��� ������� �� �������������. ������ � ���� ������ �� ������ ���� �������, ��� �� ��������� ���� � ������� ��������� ������������ ���� ��������.

  ����� �� ���� �������� ��� ��������

  ������� ������ ����� ��������, ������� ���� �� ��� � ����� �� ����������� � �����-���� ����������� ��������. ��� ��������� ����� 21 ����: ���������� ���������� ��������� ������, ������������ ������� ���, ���������������� ��� � ���� ������ ������ ����� ��������. ����� ��������, ��� �������������� ������ ������� ���� ������������� �������� �������� � �� ����� ����������� � ��������� ��� ��������� ������� ���. � ��� �������? ������ �� �������� �� ��������?

  ���������� �������������� ���������

  �������� � ���������� ���������������� � ������-���� ��������, ������������ ���������������� ��� ������������ �������� ���������� ������ �� ���������. ����������� � ���� ������ ��������� ���������� ���������, �����, ���������, ������� � ������������ ������ ����, � ����� ���������������� ����� � ������ ������. ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������, ���� � ������� 5 � 10 ����� �� ������� ����������������� ������.

  ������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. � ����������� ���������� ��� ������� �������� ������������������� �������� (���). ��� ������������ ��������� �� �������� � ��� ������������ ���, ������� ����������� � ������� ��������� �� ������ ���� �����.

  � �������� ����������� �������������� ��������� ����� ������� ���������:

  • ��������� ���������� ��������� �� ����. ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������, � ����� ���������������� ���������� �� ����� ����. �������� ����� ����� ����� ����������� ���� � ����� ������ �����, ��� ����� ������ �� ����������.
  • ����� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.
  • ��������� ����� ����� �������� ��������, � ����� ���� �������� �� ��������������� (� ���������������) ����.
  • ��� ��������� �����, ����� ������������� ��������.
  • ��� �������� ��������� ���������� ����� �������� �����������, � ����� � ������ �� ���. ������ ������� �������� ����� �������� � � �������������� ��� ��������.

  �������� ������� ����������� ���������� ���������������� ��������� ������ � ��������� �������� �������, � ����������� � ���������� � ��������.

  � �������� ��������� ����������� ������� ���������. �� ���� ������������� �������� ��������� ���������, ����� ��� ������ ��������� ���������� ��-�� �������� ���������� ���������� ��������. ��������, ��������� ��� � ���������� �� ��������� (���� ��� ��������). ������ � ���� ����� ���������� ������� ������� � ���������� ����.

  � ������ � ����������� ���������� ����, �����������, ��� � ������� �������� ���� � �� ������������. ���� ��� �������� ������� ������� ���, �����������, ������. ���������� ������ ��������� ������� ���� � ������ �����������, ��� ��� ������ � ��� ��� ���������� ������������ ��������������� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����� 28 � 30 ���� �� ���� ������������� ��������� ��� ��������.

  ������� �������������

  �������� �� ����� �������� � �������� ��� � ������ ����������� ����, ��� � ����� ������ ���. ������� ������������� �������������� ��������� � ������� ���������� ���������������� �� �������� ������ ������� ��������� ��������. �� ��������� � ����, � ������� �� ������� ����������, ���������� ������ �������������, �� ������� �������� �������� ������� �������� �������������� ���������.

  ������� �������������� ���������

  ��� �������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ��������: �������� ������������ ���������, ���������� ���������� � ���������� ��������, ������������������ ��������������. �� ���� ���� ���������� ��������� ��������� ��������, � ��� ����� �������. ����������� ��� ����� �������������� ��������� ���������� �������������� �����.

  ����� ��������, ��� � ����� ������� � ������ ���������� � ����� ���������� ������ � ��������, ������� ���������� ������� ���������, � ��� ����� ����������� � ����. ��� ��� ������������ ��������� ��������� �� ����������� ����.

  ��������� ������� ����� �����������, ����������� � ����������� ����� ������ ���� �����. ������ �� ���� �������������, ��������� ����� � ������ ������� ������������� �������� ����������� ������������������ ��������.

  � ����������� ���������� ������ ��������� ��������� � ���������������������� �������� ��������� � ������������, � ��� ����� ������������. ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������������� ��������. ��������� ����������� ������������, ������� ������������ ���. �� �������� ����� ����� ���������: ��� �������� ������������ ������������� � �������� ������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ���������� ���������� �������.

  ������� ������ ������������� ����������

  ��� ��������� ���������� ��������� � ������� ������� �������, ��������� � ����������� ������� �������� �������, ����������� �� ���� ���������� ��������. ��� ���������� ��� ������� �������� ������. ���� �� ����������� � ���������: ��� ��������� �������� ��������� � ���������� ���������� ������� ��������� � ������ ���� ����������� ������� ������, � ��� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������ �������� �������, � ���������, ��������� � ��������. � ���������� ���� ��������, ���������� ��� � ������, ��� ������� �������. �������� ����� �������� ���������� ��������. ��� ������� � ���, ��� ����������� �������, �� ������� ��������� �������� �������.

  � ������, ����� ���������� �������� ����������� �� ���������, ��������� ����� �������� ��������� �����. � ��� ����� �������� �������� ����������� �� ������������� ��������, �������� ���-�� �������������� ������, ������������ ���� �������� ����-�� ����������� (������ � �.�.).

  �������� �����

  � ��������� �������� �������� �������� �� �����:

  ��� �������� � ���������

  ������ �� ��������� ������ �������� � ���������� ���������� � ������� �������������� ��������� (���) � ���������� ��������.

  ������� �������������� ���������

  ������� �������������������� ��������� ���������� �������, ����������� ��� ������ � ����������������� ���������, �� ����� ��������� ������� � ������.

  ���, ���������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������, ���� �� ������ �����������������. ��� ���� ����� ������ ��������������� ���������� ����������������� ����������� ����. ��������, ���� � ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� ������� �� ��������� �����. ��������, ����������� ��� ��� � ���-������ ������. ����� ��������� ������������ ���������� �������� �������� ��-�� ��������.

  ���� ����������� ���������� ����������������� �� ���� ���������, �� ������������ ������� ������ ���������, ��������� ������� ������� ������� ������� �������� � �����. ��������, ������-35�.

  ��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���������, ��������, �����.

  � ��������� ������� �������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����� ��������� ������� ������������ � �����. �� �������� ������� ����� ����������� ��������� ���������� ���� ��������� ����������, � ����� � �������� ������� � ����.

  ����� �������� �������� �� ����� �������� ����� ����� ������� ��������, ������� ���������� � ���������� ��������� ������������� ��������, �������� ���, ��� ����������� ��� ������� ������������. �������� ��, ������� ���������� �������� � ���������, �������� ������������� ���������. ��������������, ����� ��������� �� ����������, ����� ��� �������, �������� ������������� �������� � �.�.

  ����� ����� ���� �������� �������� �����������, ���������� �����������. �� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��������, ����� ��� ��������� ��� ������� ���� �������� ������.

  � ��������� ������� �������� �������� ��������, �.�. ���������� ������������� ��������� �������. ��� �������, ��� �������� ������, �� � ��������� � ��������� ������� ��� ���������� � ��� ����� ������� � �������.

  � ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������������. ��� ����������� �� ���� ��� ��������, ������� ��������� ��������� �������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ������ ������� �� ��������� ���������� ������������.

  ��� �������, ��������� ��������������� � ������ �������������������� ��������� ��������� ������� �� ��������.

  � ��������� �������, ��������, ��� �������� ����������������� ���� ��� ����� ������ �������� ���������� ������� ��� ������������ ����������.

  ������� ���������� ��������

  � ������ � ������ ���������� ��������� �������� � ������������� �������: ��� ���������� �������� �������, ��� ������ ����� �������� ������������� ������. ����� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������������� ���������. � ��� ���������:

  • ��������������� ��������, ��������, ���������, ��������� � ��������;
  • ��� ������������� ������ ������������ �������� � ���� �������� ��� ����������, � ����� � ������� ��������� ����� � ������.

  �������� ���������� ����� � ������ ���������� ������ ������ ��������� ������ ����, ������ �� ���������� ���������.

  ����������� ��������� ������ �� �������� �� ���������. �� ��� �� ������� � ��������� ��������������� ������������� ��������� � ������, ���������� �������� ��� ������� ���������� ���������, � ����� ������� ���������� ��������.

  ������������ ��������

  ��� �� ������������� �������� ��������� � ����� �� ��� ������� ������? �������� ������������:

  • ������� ����� �������� ����� �����. ���, �������, �� ������� �� ���� ��������. �� ������� ����� �������������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ������� �� ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���������� � ������������ �������. � ����� �������� ��������� ��� ������� �������� � ������������� ������ ��� ����������, � ���������� ��� ���������� � ���� ��������� �������������� ��������� ��� ��������� ����� ��������.
  • ����������� ��� ����������� ���������������� ���������� ������� �����. ������������ �������� ��������, ���������� �� ����� �������� ���������, ��������� ���������� ������ ��������. ����� ��� ������� ����������� � ������������ �������, �������� �������� �� �������� � ��������������� ���������������.
  • � ������ ���������� �������� ������� ������� �������� ���������� �������� �������. ��������, ��������� ��� ������ �������������� � ������������� ������������. ����� �����, ����� ������� ���� ��� �������� �� ����������� ������ ���������, ��������� ��� ��������. � ������ �������� ������� ��������� �����������������. � ��� ������������� ���������� �������� �� ����� �� ������������� ����� ���������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� �������������.
  • ���� � ������� ����������� ������������� ������� �� ������ �������� ��� ��������, ������� ��������� �������� �������� � ����, ��� �������� �� ����� ����������� �������� ����� � ������������ ��� ������ �� ����� ����������.

  ����� �� �������� ������� ��������? �������������� ���. �� ������ ������������ ��� � ���������� ������������ ��������� � ��� ��� ��������������� � �������� ����������. �������� � ���������� ������������� ���������� ������� ��� �������������� ����� ��� ���� ����������� ������������ �������� �������. ���������� � ��������� ����������� ������������ �� ������ �������������� ���������. � ����� ������ ����������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ���� � ������ ���� ����������� ��������.

  ��������, � ����������� ����, �������� ����� �� ����� ������������� �����������. ������ ���������� ��������� �������������. ��������, �������, ��� ������ ���������, �� �������� ��������, �������� � ����� �������.

  �������� ������ ���������, �������� � ���� �������� � ��������. � ������ �� ����� ������� �������� ��������� ������������� ������� � ������ �� ����� �������������� �����.

  ������������

  ������������� ������� �� ����� �������� �� ����� ������������ ��������� � ������� ��� �������������.

  ���������� �������� ����� ���� ������������� � ��������� � ����:

  1. ������������� ������ ���������.
  2. ��������� ����������� ������ ��������.
  3. ���� � ������ � ������ ������� �������.
  4. ����������� � ��������� � ������ ������� �������.

  ���������� ��� ��� �������� ���� ������ �������, ��� �������� ���������� ����� ������������, � �� ���� �� ��������� ����� �������� ��������. � ������ ����� ������, ������� �����������, ������ �������� ����� ���������� �����.

  ��� ���������� ��������, ������� ������ �� ����� ��������� �������� ��������� � ������������� ������. ���� ����� ��� ���������� � ������������, ������������ � ����������� ��� ���������� ���������, �� ������� �� �������� �������.

  ������������� ������������� ������� �� ����� ��������

  ������������� ������� �� ����� �������������� ����� ����� �� ������ ������ �������� ����������, �� � ���������� ��������� �� �������������.

  ���� �� ������ ������������� ������������� ������� �����, � �� ����� ����������� � ��������� ������������� ���� �������.

  ������������� ���� ������ �������������� ������ ������������� ����, ��� ����������� �������� ������������ ������� � ����� �������������� ����������� ��� ������������ �� ��������� �������� ����. ��� ���� ����� ���� ��� ������� �������� � ���������� ��������� ���� ��������� ������������, �������� ��������� ��������. ����� ������� ����� �������� � ������������� ��������, � ��������� ����� �� ����� ���������� ���.

  ������ ������ ������� ��������� ����� � ���������� ������� ���� �������������� �������. � ���� �� ����� ����������� ����� ���������� ���������� ��������������, ����������� ������������ ���������. ��� ������ �� ������������ � ������� �������, � ����� �������� ���������� ������ �������.

  ������ ������� ������������� ������������� ������� � ������ ��������� ��������� ����� � ������. ��������� ��� � ��� ������, ����� �������� ������� ��������� �� ���������� ������� ������������. � ���� ������ �������� ��������� �� ���� ����������� ������. ���������� ������ ���� �������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������� ������� ����. ������� ���� � ���, ��� �������� ��������� �� ������������ ������.

  ��� ���� �� ���������������� ����� �������� �� ����� ����������� � �������� �� �������� �������� �������: ������� � ���������. � ���� ������ ������� ����� ����������, ��� �� ������������� ���������, ������������� ��� ������������ ��������� � ��������, ��� � �� ��������� �������, ������� ����� ��������� ������������� ��� ���������� ����������� ������ ���������.

  �������� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� � ������ ��������� ��� �������� ������� �������, ������������, ������ ��� ����� � ����� ��������. ���� � ������ � ����������� ���������� ������� ������������� �������� ���������� �����, ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������� ������� � ��������� ��� �� ������, �� � ������ � ���������, ������� ���������� �������, ������ ��� ������� ���������� ������� ���� ������� �� �����, ������ ������ ������� ��� ������ �� ���������.

  ���� ��� �������� ���� ����� ������������� ������, ���������� �� ����� � ����������. �������� ������������� ������� ������� ���������� �������� ������������ ����������� � ��������� ������� �������� �����.

  ��� ������ ��� �������� �� ����� ��������?

  ������ � ����� ������, ��� ����� ������� ������� ��� ������������� ���������� �� ������������� ������� � ��� ��������� � �����������.

  ��� ��� ���������� ����, ������� ����� ������������ ������������� ��������� ��� ��������� ����������� � ��������� �����������. ���� ����� ��� ���������� � ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ����������.

  ���������� ������� � �������� �������� ������ ���� �����������, ��� ����� ��������� ����������� ������ �� ��������. ��� ����� ������� ����������� ������ ���������� ����� ����������� ������ ����������, ��� �������� ����������� ������ � ������ �������������� ������������.

  � ������ � ������������� �������� �� ���������, ���������� ����� � �����, ����� ��������� � ���������� � ��������� ��������, ��� ����� ���� ���������� ����� �������.

  �������� �� �������� ������� ���������� ����� �����, ��� ����������� ������ � ������ ����������� ��������� ����������. ������� ����� ���� �������� ���� �������� �������. ���������� ��������� ������� ���������� ��������, ������ ���������� ������ �������� ���������, �� ������� ������� �������. � ���� �������, ��������, �������� �������� ������������� �������� ������� �� �����������.

  �������� ������� ��������� �������� ������� ������� �� ����������� �����������, ��� �� ��������� ������������� ����. ��� ������� ����� ���� �������� �������� ����������� ������� ������������ ��������, � ������� ������� ������������� ������������ ��� � ������������ ������� ������������ � ���������.

  ����� ����� �� ��������� ���������� �� �������� ���������� ������������� ������ �����������, �� ������ 2-4 �������. ��� ���� ������� ���������� ������������ ���������, ���� ����� �������� �������������. � ���� ������ �� ���� ��� �������� �� ����������� � ������� ���������� ������ ������.

  ��� ������ ��������� ����� ������������ ��������������� �������� (������, �����, �����), �� ������ �� ����������� �����.

  ����� ��� ���������� � ���������� ������������� ������� �� ����� ����������� � ��� ������������� ��������� �����, �������� �������� ��������, ����� ������ ��� �� ������������� ������� �������. ���-���� �������� �������� ����� �� ����� ������� �����������.

  ����� ���� ��������� ����� ������������� ������� ���������� ���������� � ���������� ����������� ���������� ������������ ��������. ���� ����� ��������������� ����������� ���������, � ����� ������������ ���������� �����������, ������� ������� �������� ��������������. ��������� ���� �������� ����������� � ���, ��� �� ����� ������ �������� �� ������� � �������, ��� ����������� ���������� �������. �� ������ ������ ������, ��� ������������ ����� ������������ �������� � �������� � ������� ���� �������.

  ������� ������������ ��������

  �� ������ �������, ������������ �������� ��������� � ������, ����� �������� ������ �������� ������������ ��������� ������ �������� � �������� �������, ��������������� ������ ��� ���������. � ��������, ��� ������� �������������� � ������������ ���� � ���������� �� ��������� �����, ����� ������� ���������� ������ ����������� �������� �������� ����������� �� ���� ���� � ���������� ������������ ��������.

  ��� �������, ������� ����������� ����������� � ������ ������������ ���������, � �������, � ������ ������ ������������ ����������, ��� ���������� ���������� ��������� (������ ���������� ��� �������������) ��� � ������ �������� � ������. �� ���� ���������� �������� ��������������� ����������� ����������, �� ������������� ���� � ������ ��������� ���������� ����� ������ ���������� �������� � ����� ������ �� �����������.

  �������� ������������ ��������

  ���������� ���������� �� ������������������� ����������� ����, ����������� �� ���������� ������������ �������������, ��������� ������� ����������� ��������� � ������������ ���� � ������� ������� ������������� ���������������� ��������� (���). ���� ��������, ��� ��������� ������ ������� � ���������� ���� �����, ��� ��������� � ����� ������� ������������. ����� ����, ������ � ������ ���������� ���������� ��������� ������ ��������� �� ��������� ����: �� ���, ����, ��������� (�����������), � � ��������� ������� �� ����������� ��������� ��������. � �� �� �����, ������� ��� � ������ ������������ ����������� �� ����.

  ��� ���������� ������������ ��������

  ��� ��������� ����������� ����������� �������� ������������ ���������������� ������������� ����������. ������, ������������ ����������� ��������������� �������� �������� ���������� ��������� ����� ����� ������������� �������. �������������� � ���, ��� �������� ��������� ���������� ������ �� ���� ������������� ������� ����� ��� ������ ������� ����� � ������������ ������ ��������������� ���������������.

  ������� ������������ ��������

  ��������� � ���� �����, ������� ������� ���� ��� ������������ ���������, ������� �������� ������������������ �����������, ������� ����� ���� ������������ ������ ������� ������� ���������� ����������. ������������� � ���� ����� ��������� � ����������� ���������� ��������, ������� ������, ��� ��� � ���� ���������� ����� �������������� �������� ��� � ������������ ��� �������������� �����.

  ��� ������� ������������ �������� ���� ����� ��������� ������������ ����. ����� ����, ���������� ��� ����������� ������������ �������, ���������� � ������ � ���� �������. ��������� ������� � ��������� �������� ��������������� ���������. �� ��������� ������� � ��� ������ ��������� (�, �, D) ������� �������� ��������� ���������. ����� ������� �������� �������� � ������ � ������ ����� �������� ������ �������� ��� � ����� �� ������� � ������.

  ��� ����� ������ �� ��������������, ������������ ��������, �������� � ������� ������� ����������� � ������ ������ � ��������� �����������, � �������, ������, ����� ������� ��������, ���� �������������� � ������������ ��������� � �������� ��������. �������� ����!

  ��������, 2 ��� �������� � ��������

  ������� ���� ���������� ��������� � 3 ��� � ������������� ������ �� ������������. �������� �������� ����� 8 �����. �������� ����� ��������� �� �����, �� �������� ������ ������ ����� �����. ����������� ��� 9 �����. �� 2 ��� � ���� ���� ������ 2 ��������� � � ����� ��������� �� �����������. ��� ������� 3 �� � ������ �����������, �� ��� ��� �� ���������, �����. ����� � ���� ������� (������ �������� �������� � 5 ����). ���� ����� ���� ���������, ��, � ���������, ����� ����. ��� ��� ����� ������ �������� ��������� ��� ������, ������ ����� � ����.
  �������, ����� ���� � ����-�� ��� ����� ����, � �� �������� ������� ������ ��������� ���������? ��� �� ������� ����� � ����� ����. ��� ������ �������� �� ����������� �����.

  ���������� ����� ���������

  ������������-������������ ������: ����� ���������� �������, ����� ��� ������, ��������, ������ — ����������� � �������

  ����� �� ������
  ����������� �����
  ����� ��� ��������� � ���������������
  ����� �� ���������
  ����������� �����
  � ��������.

  ����� �����������, ����� �������� �� 1 �� 3-4 ��., ��������� �������� ��������� (�������� � �������� ������), ��������� � ���� � 29 �� 30 ��������, �� ��� ���� (����� �������� �������). �� ������ ������ � ��������, �������� ����. ��� ���� ������ ����� ���� � ����� ���� �� ���� ���� ������.

  � ���� � �� ������ ����� ����� ���������� � �������� � ������������� � 30-40 ����� � ������ ������ ���� � ���������������, ����, ����, �����. ��� �� ������ �������� ��� ������� ���. ����� ��� ����� ���������� ��� � �������� ������. ����� ������ ������. ���� ��� ��������� ���������, ��� ������� ������ � ��� �� ����.

  � ������� �������� ���������� � ������� �������������� � ���� ��������� �� �������.

  ������� � ���� ����� ���������� ������ �� ���� ��������� ������� ������ �����. ����� ������ ��������������� ����, ��� ��� ����� (��������). ��� ������ ������, ������ � ���������� ������ �� ����� (����� ����� � ����������). ������� � ���� ������, ������ � ���������� ������ �� ����� (������� ���� ����� ������).

  ������ �������� ���������� �� ����� (����� � �� �����), ����, ������ ������� ���, �����. ����� ������� �� ������ �����, �� ��������, ���������� �������� � ��� ����� ������� �����������. ���������� ���������� ������� ������ ������. ��� �������� ������� ��������� �����. ��, ��� ���� ������, ���� ������ ������.

  �������������� �������: �� ��������� ��� ������ ��������� ������ ���������� � ���� �������� ���-����; ������ ��� — �������� ��������� �� ����, �� ��� � ������ ��������� ��� ����, ��� �����-���� �����������.

  ������������� ������� � �� ���������� (� 5-6 ���).
  ����������� ����������� ���.
  ������ ����������� � ������� ������������� � ���.

  ��� ������� � ����������, �������-��������, ��������.

  ������ ��� ��������� �� ���� (������� ������� � �������� + ����������) ��������� ��������� ��� �����, � ������ ���� ��������. ����� � ������. � ������ ���� ������� �������. ��� ������������ ������ ��������� ����� �� ���������� �������. � ������, ������, ��������. ����� ����� � ������� ��������� � � ������ ����� � ��������.

  � ��� ��� � ���� ������������ ����� ��������� ������ ����������� �� ����. � ����� ����, ��� �� ����������� ��� ��������, ������� ��� ��������, ��������, ������������ ��� �������:
  — �������;
  — ��������� ����;
  — ��� ��������;
  — ��� ���������;
  — ��������;
  — ������, ������, ������ ����.

  ���� ����� ��������� � ���������� � ��������� ���������, �� ����� ����������� �������� ��������� � ���������. ���� �� ��������� ���� ����� ��������� �������� �� �������� � �������� ���� ������� ����, ���� �� �� ����� � �.�.. � �.�. ��� ������ �������� ���� �����, �� �������� �� ��������� �����, ��� ������� ���������, ������ ���������� �� ���������. ���������� � ���� ����� � �� �����.

  � ������� ����� ���� ��������� � �������������� ��������� ���� �� ����������. � ��� ������ ��� ����������� �� ���� �������, ��� ����� �� � �� ����. � ����� ��������, ����� ����, ����, ������� ������, � �� ������ � ���, ����� �� ���� ��� ���. ������ ������, � ������� ������ � ���, ��� ���� ����������.

  � ����� ��� ���������� ��������. � �������� ���� ��������� ���� � ���� ����� (����� ������� �����) �� ���� + ���, ����� ���������� + ���� �����. ����� ���� ����������� (�������� ��, ������� ����������� � ������������ �� ���������� ���). �� ��� ������, ��������, �����������, �� �� �������� ����� ���������������. ��� ������� ���������.

  ������ ��� �������� (��������� �� ��������� ����) �����, ��� �� ����� �����������. ����� �� ���� ��������� � ���������� (�����, ��� �������������� ����������: �����, ������� ����, �������� ������� — � ������ ���), �� ��� ������� ��������� ��������� �����, ��� � �� ����, ��� � ��� ����������.

  ��������� ���� ����������� ���� � ��� (����� ���������� ���� ����� �����). ��� ����. ��������� ���������� (�� 5-6 �������� � ����), �������� (3). ���������, �������, ����: � �������, ���� ������, ������� ���� � �����, ������ �� ����������. ���������� ����� ������. �������� �� � ���� �� ����� �����������:
  — ��������� ���� ����;
  — ����� ����������������� ������� (�� ���) ���������� ������ (� ���� ������� ������);
  — ����� �� ���������;
  — ������ ��������, ��� ��� ���� ������������ �������� � �������.

  �� �������� ��� ����-���. ��� �� ������������. ����� �������� ���� �� ������ ������� �����.

  ��� ��������� ������� �������� ��������, ����� ������������

  ������, ����� ������� ������� ������������ � ��������� �������� ��� ������� �������, ����� ���� �� ����� ���������.

  ���������� �������� �� ������ ��������� �� ��������������� ������������. � ����� ������� ������� ��� ����� ������ ����� � ������, ����� ���������� ���� ��� ����������� ������������. �� ��� ������, ����� ���� �������������, �������� �������� ������������, � ������� ����������? � ��� �� �������� ������� ����� ��������?

  ��� ������ ���������� ����������� ��� �������� ������������� �����������. � ���������, ����� 60% ������ ���� � ����� ������ �� ����� ������������� � ������������� �����, � � ���������� ��������� � ���� ������. �������, ����� ���������� �������� ��������, ������� �� ����������� � ������� ������ ������ ����� ������������.

  ������������� ����: ��� ���, � ��� ���� �����?

  ����������� � ��� ������������, ����������� ������� � ��������� �������, �������� �� ������ �� �� ��������, �� � ����������� ����. ��� �� �����������, ������ ������� ������������ ����� ��������� �����. ����� ������ ����� ��������, �� ������ ������ �������� ��������. ������, ���������� ��������, ��� ���� ��������� �����, �������� ������ �������� � ������������. � ���� �������, ��� ������������ ������������ ������ �������� (���������, ���), ���������� �� ������ ��������, ����� � ��������� �������������� �����.

  ��� �������� ������ �����, �� ��� ������� ����������� �� ������� ��� ������ ��������. � �������, ����������������� ����� 26-28 ����. �� �� ����� ��������, ��� ������ �������� ������������, ������� ������� ������� �� ����� ���� ������������������ �� 21 �� 35 ����. ����� ��������, ��� � ������ ������� ������ ����� �������� ������������ �����, � �� ��� �����������������. ��������� �� ����� ������� �������� ������� ������� �������. ����� �����, � ������ ��� ������ ��������, �������� �� ���������� ���������� � ������������ ��������������.

  ����� ������� ���������� �������, � ������� ���� �������� � ���������� ����, ����������� ��������� �������� ��������. � ������, ����� ������� �� ���������, ��������� ������������ ������ ����� ������������, ���������� ����������� � ��������� �����������.

  ��������� ������ �������� ����������� � ������� � 12-14 ���. ��������� � ����� �������� ������������ ��� ��� �� ����������������, �� ����� ������� �������������� ���������, ��������� ����� ��������� ���� ������� ���������� ������. � ������ ��������� ��� ���� ����� ���������� ��������������, ������, �� ��������� ����� �������, �������� � 5-6 ���� ������ �������������. ������������ �������� � ��, ��� ���� ���������� ��������� � �������� �� ������ 1-2 ���� � ��� ��������� ������. ����� �������� �������� ���������� ����� ��� ������ �����, ������� ���������� � ���������� � ���������� �������. �� ����� �������� ����� ���� ����������� ����������� �������, ������� � ����������� ������� ������� �������.

  ������� �������� �����������, �� ��������� � �������������

  ������������ ������������ ������� ��������

  � ����������� �������� ����� ������������ �������� ����������� ��������. ��������� �� ���� ����������� ��������� ��� ��������������� �������� � ��������. ��� �� �������� ���������� ����� ���� ����������� � ������ ������� �������, ��� � ���� ������� ����� ��������� ��������� �������� � ���������� �����. ������ �������� ������� ������� � ���������� �������, ��������, ��������� � ������ ������. ������� �� ����� ����� ����������� �������� �������� ��� ������������� �����. ���� � ������� �������, ��� ���������� �������� �� ������������, ��� �� �����, ������������ ���������� � ������ ������ ����������.

  ���������� ���������� �������� ��� �������

  �� ����� �������� �������� ������ �������� �������� ��������� �������: �������� � ������ �����, �� ������, ������� ��������. � ����� ��������� �������� ����� �� ���������� �����������: ����� � ������������� �����. ���������� ����������� ��� ����������� ����������, ����� ��������� ������ �� ������� ��������.

  ���������� ���������� ��������, ���������������� ������� ������� �� �������� �������� � ���������� ���������. ����� �����, � ����������� �������� �������� �������������� �����, �� ���������� � �������������. ����� �������� ����������� � ������, ������� ������� ���� ����� � ������� ���������� �������.

  ������� �������

  ��� ���� �������, ������� ����� ��������� ��������� �������� � ������ ����� �������. �������� ��� �������� ������, ���������� ������ � ������ ������� � ������������� �������� ��� ���������. ��� ��� ���������� �����, ����� ������� ����� ������� ���������� ��������, ��� � ��� ������� ����������� ��������� �����. ������ �����, � ��������� �������� � ���������� ���������� �� ������ ��� � �������. �����, ������� �������� �������� �������� �� 7-10 ���� ��� ������������� ����� ��� ������������ ����� ���������� ��������� �����.

  �������� � ������ ����

  ������������� ������ �� ������������� ��� ���� ��������, ��� ������� ����� ����� ����������� �� ���� ������������ ����������. �� ���� ������� �������� ����� ����� ����, ��� �� ���� ������� ����, ��� � ��� ������� ����������, ��������, ��� ���������.

  ����� ��� ����������, ���������� ���������� ��������� � ���������� ����, ������ � �������������� �����. � ������, ����� ��� ������������ ������, 40 �� ��� ����, ����������� ����� ��������� �������������. ������������ ����� ������ ������������.

  ����� ������� �������� � ������ ����� ������������ �� ������ ���� ��� ������ ������, � ��� ����� � ����� ����� ����. ��� �� �������� ����� � ���������� �� ���������� ������� ����� � ���������. ������������� � ����� ����� �������� ��������� ������� �������.

  ������������ ���������

  ��� ������������� ������� �������� ������ ���������� ��������� �������, ��������� ��� �����������. ���������� �� ������������ ��������� ������ ��� �� �������������� ������� �������, ��� � �� �� �������� � �����.

  � ��������� �������, �������� ���� �������������� ����� ���� ������ �������, ��������� � ����������� ����������. ��� ����, ����� ����������� �������� �������� �� 7 ����, ���� ���� ��� �������������.

  ���� ���� ��������� ������ ����� �������, �� ��� �������������� ��������� ����� �������� �������� ����� �����.

  �������������� �������������������

  ������ ������� ����������� �����, ������ ����� ����� ����. ���� � ����� � ���� ��� � ������� ���� �������� �������� � ������������, �� ������ ����� ������� ��������������� ���������. �� ���� ������� ���������� ���������� � ���������� ����������� �������.

  ������� �������� ����������� ����������������� ����

  ���������� ������� ��������� ������ �������� ��������, �� ��������� � �������������, ������� � ��������� ������������ ����������������� ���������. ���������, ������� ����� �������� � �������� ��������� ���������:

  • �������������� �������� � ��������, � ����� �����;
  • ����� �����;
  • ��������������� ���������������;
  • ������� ������������� ����, ������� ������������ �����������;
  • ������������;
  • ������ ����� �����.

  ��� ���������������� ����������� ������� ����������� �������� �������� ��� ������������� �����, � ����� ��������, ��� ����� ��� ����� � ���� ������.

  �������� � �������� �������������� ����� ����� � ����������� ������������� ��������������� �������� ��� ������������ ����� ����������������� ����������.

  ��� ������ �� �������� ����� ����� ��������� ���������� �����������, ��� �����������������, ��� � ���������������. ��� ����� ���������� ��� ����� ������ �������� ��������� � �������� ��� ������ ����.

  ����������� ����� ��� �������

  ������������ ��� ���� �� ���� �������� ������ ����������� ��������� �������, ����� �� �� ������������ ���. �� �� �������� � ������������ ������, �������� �� ����� ������� ������, ����� ���������� ��������� � �������������. ���� ��������� ���������� ������ ���������� ��������� ��������, ��� � ����� ��������� � ������� ���� � ���������. ������� ��� �� ����� �������� � ��������� �����������. � ������ ������ ������� �������� �� ������ � ���������� ������������� ����, �� � ������������������ ��������� �������. �� ����� � ����� ������� �������� �������� ����� ���� �� 15 ����, ��� ���� ���� ��� ����������� ������������ �������������. ������ � ������� ���� ������� ���� �������� � �����. ���� ����� �� ���������, ����� ���������� � ����������� � ���������� ������� ���������� ��������.

  ������������ �������������

  ���� ������������ ������������ �� ������ ��������� ������������� ������������, �� � ������� ������������ ���������. �������� ������ ���������� ����������� � �������� ����������� �����������, ��������� ���������� ��� ��� ����� ��������. �� ���� ������� ����� ������ ���������� ����� ����������� ��������, ����� 2-3 ������ ���� ���������������.

  ������� ������������� �������� (����)

  � ����������� �������� ���� ����� ��������� ��� ������� ������-���������. ������ ��������� ����������� �� ���� ������������ � ����������� ���������. � ��������� ���� ������� ����� ���� � ���������. �� ����������� ���� ������ ��������� ���������� ��������������, �������� ����� ������ ��������������� ��������. �� ��� �� ����� ������� ������ ������� ����������� �� �������������� �����������.

  ������ ������ ����������, ��� � ���� ��������� � ������������ ����������� ���������� ���������������� � ��������. ���������������������� ����������� ��������� ������� � ������� �����������, ��� � ���� ������� �������� ����������� ��������� ����������� ���������� (������� ������� ��������). ������ ��� ������� � �������� ������� ��������, ���������� ����.

  �� ����� ������������ ����� ������� ����� ������ �� �������� ���� ���������. ������� �������� ������� �������� � ������ ������� ���� � ������������ ����� ����� �� ����.

  ������� ��������, ��� ���������� ��������, ��������� ������� ���������� ������ ��������� ������������ ������� ���������������. ���� ��������� ������������ ���� ���������, ������� �� ������ �������� ������� ��� ���������, �� � ��������������� �������������� ����������� ��������.

  �������� ����������� �� ����������������� ���������

  � ���������������� �������� �� ������� ��������� ����� ��������� ������� �� ������, ��� ����� ���� �������� �������� �������� ��� ������������� ����� �� ������������.

  ��������� �������������� ����� � �������� ����������� ��������� ����� ���� �� ������ �� ������� ������������ ��� ��������� ����������������� ����. ��� ����������� ����, ������� ������������� ����� � ��� ������ ������������ � ��������. ������� ����� ��������� ��������� ����� ����� ��������� �������� �� ������ �������������� �����.

  ������� ����������� �������, � ������: �������� ������ ��� �� �������� �������� � �������� �������� � ��������� �����.

  ��������������� �������

  ����� ��������� ����� ���������� ������� �������� � �������� ��������. �������� ��� �������� ���������� �������, ����������, ���������������� ��������������� ���� � ����������������. ���� �� ���� ������ ������ ������� ����������� ��������� �����, ���������� �������������������� � ������ � ��������� ������ ���������.

  ���������

  ��� ���� �������, �� ������� ����� ��������� �������� ��������, � ��� ��������� (�������). �������� � 50-55 ����� � ��������� ������� ���������� ��������� ������������� ���������. ����� ��������, ��� ����������� ����� ����� ���������� ��� ��������� �������. ��������� �� �������� ����������, � ��������� ��������������� ������������ � ��������� � ����� ������ ������� ������� ����� 50 ���. �������� � ����� �������� ����������� ��������� ������� ������������, ��������� � ����������, �������������� ������� �������.

  ����� ��������� ����� ����������� ������������ ���������. ������ �� ������ ����� � ����� �������� ������������ �� ������������. �������, ��� ��������� ����� 3 ������: ������������ (� 45-46 ���), ��������� (50-55 ���), ������������� (55-60 ���). ������ � ������ ������������, ������� ����� ������� ����������� ��������, �������� ���������� ���������, ��������������. ������ � ����� ������ ��� ���������� ����������� ������������, ������� ������������ �� ������������ ��������� ���������������.

  ��������� �������� �������������� �����

  �������� � ����������� ������������� ��������� ������ ��������� �� ������������, ����� �������������� �������. �������� ��������� ����������� � ��������, ������� �������� �� ��������� ����� � ������� � ��������. � ����� ������ ����� ����� ������������ � ������ �������� � ��� ����� ������ ���������� � �����. �������, ��� �������� �������� 4-5 ��� � ������������� �����, ���������� �� �����, ��� ��� ��� �� ������� �� ������� ��������� ��������� � �������� �������� ������.

  ��, �� ��� �������� ����� ���� �����������. ��� ��� ������� ����, ���������� ���������� ����� ��������� ������, ������� ������� ������� ����� � ���������� �������. �������� ������ ������� ��������� ����� �������������� �� �����. ��� ������������ ������������ � ������� �����������, ���������� �� �����.

  ����� ����, ��� ���� �������� ���������� ������� � ������� �������� �����������, ����� �������� �������. �� ������ ������� ������� �� �� ������� ������, � ������� ����� ����������� ����� ���� � ������ ������������ ��������������. ��� ���������� ��������, ������������� � ���������� ������� � ����� ������������, ��������� �������.

  Хостинг сайта не существует или отключён.

  Для владельца сайта: Свяжитесь с отделом технической поддержки Интернет Хостинг Центра

  Для работы с хостингом по FTP используйте любой ftp-клиент. Например, FileZilla.

  Сервер:
  Пользователь:
  Пароль: высылался в письме об активации.

  Для работы с MySQL используйте phpMyAdmin.

  �������� �� ��������

  �� ����� � ����� 2 ����, � ��� �� ���� �� ������������. ����� �� ���� �������� ����� ������������ �����������, �.�.� 5 ��� ����� ����� �������� � ����������.
  � ��������� ������. >>>

  13. � ��������� �� �������. [29/07/2001]

  � ������� ��������� 6 ������� ���������� � ��������,������� ��������� �� ����. ������ ���������� � ������ ��������� � ����. ����� ����� ����� �����, � ����� ������ ����� ����� � ���� ��������� ���������. ���� ��������� ������� � ��������. >>>

  14. ���������� [02/08/2001]

  � ��� � ������ ����� ����� ������������� ����������, ��� �������� ��� ������������ ������������ �����������. ������ ���� ������ �� ���� ��������? >>>

  17. ����� ��������� ����� [06/08/2001]

  ������! � ����� ��� ������� (������� — 8 ���, �������, �����������, ��������� — 5 ���). ��������� ���������� �� �����������, �� � ��� ����� ���� � ���� ��������, ����� ������ ����. >>>

  18. ���������� ��������� [10/08/2001]

  ��������� ������! ��������� ����� ����� � ���� ���������� ���������, � ���� �������� ��� ������� �� 1 �. ��� ���� � ���� � ������� ���� ����. ��� ������� ��� ��� ����� ����������� ��������, � ���������� ��������� ��������. >>>

  20. ��������� ������������ [14/08/2001]

  ��������� ������� ���������! � ����� ���� ������ � �������� ��������. �� ���� ������� � ���� ���� ���� � ������� ���������. �������� � ���� ���������, �� � ������ ��� ������ ����������� ��������� �������. >>>

  22. �������� ���� [19/08/2001]

  �� ����� ��������� ����� � ���� ����������� ����� �����. ������� ��������, ����������� ��������. ���������� ����������� ��� ���������� ��������� �����. >>>

  26. ��� ��� ����� ����? [23/08/2001]

  ��� 16 ���, � � �� ���� ������� ������. � ������� (10 — 11 ���) � ���� ������� ���������. ���� �������� ��� ��� � ������ ����. ������ � ������ �������������, � � ���� ����� ����������� � ��������. � � ����, ��� ��� ����� ����?
  �������. >>>

  28. ���� ����� �������� [26/08/2001]

  ��� ����� � ������ ������� �� ������ ��������. ������� ���������, ����� ����� ������� ����� ����� ����������. ������� ��������� �� ��� � ������� ��� � ���������, � �� ���� �������� ���� � ���. ��������� �� ��� ���� ����� ��������. >>>

  34. ������� �� ������� [30/08/2001]

  ���� ��� ������� ��-������ ������������-������������ ��������. ��� ��������������. ����� �������� ���������, � ��� ��������. ���� ������� �������. ������ �� ���������� ���� ����� �������, ������� �������� ��� ����� ������? >>>

  38. ������������ �� ������� [05/09/2001]

  ������� �������� ��� ������������ �� ����� ���� �� ������������ �� ������������ �����������, �.�. ������� �������� ����� ���� � ������. ��� �� ��������?
  >>>

  43. 108 ������ [19/09/2001]

  ��������� �� 108 ������ � ����� ��������� �������? >>>

  47. �����»���������» [22/09/2001]

  ��������� ������ �� ������������� � ������������� �� ������������ ����������� � ������������?
  ���������� �� �������������� ������������� ������������? >>>

  48. ���������� �� ������ �� �� �� ������� �������� � ����������������� ������ ����������? [22/09/2001]

  ��������� �� ������ �� �� ��������� �� ����������� ������� ������������ ����������� � �����-���������������� ����������? ����� �� �������� �� ������������ �������� � ������ ������ ��������������? >>>

  62. ����� ����� [27/10/2001]

  �����������,��� �����������.��� 15 ������ ����,�������� �� ��� �������, �� ����� ���� � ����� �� ������ ����� �������.�� ���������� ��� ���,��� �� ���� ������� ��������� � �������������� — ������������ �������� �� �����. >>>

  67. ���� ��������� [27/11/2001]

  ����� ����������� ����� ������������ ��� �������� �����: �� ������� ������� (�. �), �� ������� �������(���. ��)? >>>

  73. ���� ��������� [26/12/2001]

  ����� �� ���������� �� ��������� � ����� �������� � ����� ������? >>>

  80. �������� ����� [09/01/2002]

  ��� 24 ����; ������� ������� ������� � ����������. ��� �������, ��� ������� �������� ���. �� ������ �������� �������� ������ ������ ����� � ������� ��������� (�� �����). �������� ���, ������� ��������, ����� ���� � ����� ������, �� � ������� ���. >>>

  85. Oralnui seks [15/01/2002]

  Hochu sprosit, hodil k prostitutke i mu nemnogo oba pozanimalis s nei oralnum seksom. Kakova veroiatnost zarazhenia? Stoit li proveriatsia? >>>

  93. �������� ���� [20/01/2002]

  ����� �� ���������� ������������� ������������� ��� �������� �����? ���� ��, �� ������?
  ��������� >>>

  96. �� ����� ����. [22/01/2002]

  ��� ����������� ������� ����! ��� 18 ���, �� ��� ����� � ���� ���� ������ ��� �������, � «������� �����», ��� �������, 5 ��� 6, ������ � �������������. >>>

  118. ������ [09/02/2002]

  ����������� �� ������ ������ ���������� �������?.
  ������ �� ������ � ���? >>>

  121. ������ [10/02/2002]

  �������� �� ������� ������ ��� ���������� ���, ����������?
  ���� ��, �� ������? ���� ���, �� ��� ����� ��������� ���������� ������� >>>

  125. � � ������������� [13/02/2002]

  ������� ���������� ����� �� ���������� ��������� �� �������� � �����������? �������� ��� ���������� � �������� ������ �� �����. ��� ������. >>>

  127. �������� ���� [15/02/2002]

  3 ��� ����� � ���� ��� �������� ����, ������ � �������� �������, ��� ���-������ �������? >>>

  130. �������� [18/02/2002]

  ������ �� �����������, ��������, ������� ��� ������ �� ��������? >>>

  132. � � ������������ [19/02/2002]

  � �������� ������������ �� ������� ��������, � ��� ������ �����. � �� ���� ��� ���������� ���� ����������, �� �� ������������ � ����� ������� ����� ��� ������ ���������� ��� ������� ��������. >>>

  150. � � ������������. [26/02/2002]

  �������� �� ������������,� ��� ������� ������ �� ������ ���� ��� ��� ������ ������(����� � ��������) ������������, ������� ����� ������ ������� ������ ������������ ��� ������� ��������. �� ������� ��� ��� ���������. >>>

  153. ��������� [28/02/2002]

  � ���� �������������� 2,5 ������ ���� ��������� �� ���������, ��� ������, ��� �����, ����� ����������� �����. �����������, ��� ��� ����������,������ ��� ���������� �������. >>>

  154. ��� ����� ����� ����? [28/02/2002]

  ������������. ���� ��� � ����� �����, �������� ���, ����������, ����������� � ����� ���������. ����� ��������� � ���� ������ �������� �������� ��������� ����� 2-3 ������ �������� ��������� � ������� �����. ������� �������� �������. >>>

  155. ������� � �������� [01/03/2002]

  ������� �������� ���� ������� �� ��������, ���������� � ������������. ��������� ���� ��������� ��� 20 ������� (���� �����������). ����� �������� ����������, �������, ���������. ���� ������ ��� �� ����� ������� ������ �� ����� ���������. >>>

  157. �������� «��������» [03/03/2002]

  �� ����� ��������, ������� ������ ������� ���������� ������� ����.
  �� ����� ����� ������� ����� «���������». ���� �� ���������������, ��������� ����������� �������. >>>

  161. ������������ � ������� [05/03/2002]

  ��� � ������ ��������������� ���������� �������� ������������ ������������ �� ������������ ����������� � �� �������?

  185. �����. [28/03/2002]

  ������������. �������� ��� �� ����� ������� ����� ����� ������� �����. ������� ����, ��� ��������� ������ � ��� ��������� ��������. ��� ������: 2 ���� ����� � ���� ���� �������� ��������� �� ������ � ������� ������. >>>

  189. ��������� ������� [31/03/2002]

  ��� 53 ����. � ���� ���������� ������� ������.������ ��������� ������ ��� ���������� ���. ����� ���������� ���������. ���� ������� ��� ������� ���������� �������� ����� ������������ ����� ������ �����-�����. >>>

  192. ������������ �������� ���������� �� ��������� [05/04/2002]

  �����������!
  ������������ � ����� �������� ���������� �� ���������.
  ����� ��� �������� ������ ������� ����� �����������. ����� �� ��������� ������� ����� �������.
  ������� ����������,
  �������, 18 ��� >>>

  195. ���� [06/04/2002]

  ��� ��������� �� ��������� � ������ ����������� ��� ��������� ������������
  ���������,���� � ��.����������� ���������? >>>

  196. ��� ������? [06/04/2002]

  ��� ������,���� ����� ������������� ���������� ��� ����� ���������� �� ���������? >>>

  197. abort [06/04/2002]

  after 4 aborts if it is possible to have a healty child?
  Thank you >>>

  202. ��������� [11/04/2002]

  ������������. ��� ����� ���� 21 ���, � � ��� 1,5 ���� ������� �� ������������ ����������. ��������� ������� � ����� ����� ���, ������� ������ ��������� ��������������. ����� �� ��� �������, �������, ��� �������� ����� ����. >>>

  204. ��������� 2 [15/04/2002]

  � ������������ �� ������ ������� ��������, �� � ������� � ���� ������������� �������� � �������� �� ���������. ������� �������� ���� ������ � ����� ��������. �� ���� � �� ���� ������ �� ����. � ��������� (������ �����������) � ���� ����. >>>

  205. ���� �� � ����������? [15/04/2002]

  �� � ���� �������� ������ ��� ����. � ����� ���� � ����� ������ � ������������. ������� �������� � ��� ��� (������� �������������). � ����� ���� ��� �������. �� ��� ������� � ������ ����������� �������� ����. ������ ���������. >>>

  206. ���� �� � ����������-2 [16/04/2002]

  ������� ��� �� �����, �� � ���� ����� �� ��������� ���� ��� �������� �����. ����� �� ���������� �����-���� ���������� ��� ��������� ����� -���� �������� �� ����������� � ���� ��� �������� ��������? >>>

  208. ������������ ���� [17/04/2002]

  2 ��� ����� ��� ��������� ������� ������� ��� ������������. ���� �� ����-������ ������������� (�� ������ �������� �����)�������� ������������, ������� ������� �������� ��� � ������������� �������. >>>

  209. mujskaya ne zrelost [17/04/2002]

  pishu is bretanee v detstve mne sdelali operaciudvuh storonei krintparhizm mojet-li-ot etogo u menya ne bet detei?eshe pre sexualnom kontakte ochen bestroe semya izverjenee ochen proshu vas otvetit na moi vopros?spasibo.thankyou vere much. >>>

  210. ������ ��������� [20/04/2002]

  ����� �������� ����������� ������ �������� ������ ���������? >>>

  212. ��������� [28/04/2002]

  ��� 21 ���, ������� ����� � ���� ��� ������ ������� ���. �� �������������� �� ��� — ��� ������ �� ����� � ���� �������� ���� � ������ ����� ������ � ������ �����. >>>

  221. ����� ���������. [02/05/2002]

  �� ������� �������� ����� ����� ���������. ��� ��� � ��� � ���� ��������. ������� �������� ������������ ��� (candida, chlamidia, grdnerella, mycoplasma, trichomonas, ureaplasma) �� ���� �� ����������. >>>

  228. ������������ ����������� [08/05/2002]

  ����� �� � ������������ ���� ������������ �������?
  ���� ������ ����� � ���������������, �� ����� ����������� ����� ���� ��������? >>>

  230. ����� �� �������� ����. [08/05/2002]

  �� ������ ���� ���� �� ������ ����������� � ������ «��� ��������� �� ����». ��� ��������, ��� �������� � �������� �������� �������� ������! � � �� �� ����� ���� ������, ��� ����������� �������� ����� �� ����������. >>>

  ������ �� �������� �� ��������

  � ������ ������ �� �������� �� ��������— �������� ������ ���. ��� ������! �� ������� �� ����������. ������ �� �� ���������� �� ����?

  ������ �����������, 2010. � ������� ���������� �������� ������������ �� ������������� ���������� �����. � �������� �� �������� �� ������?

  �������� � ������� ������� �������� �� ����� �. ���� ������ �������� ����� ������������. �������� � �� ���� � 12 ���, ������ ���� �� ����� ���� ��������� ����� �� ���� ����������, ���������� ������� ����� �������� ���� �� � ������� �������� � ������������ ���������� ������., ��� ������� ����������� �������� ������������� �������� �������� �� �������� ����� �� ���������. ������ ��� �������� ����� ��������� ��������, ����� �� �������� �������� �� ����� ��������?

  ��������. ��������. ������������ �������. �������, ������ 2 ��� ������, ��� ���� ������, 2011 � ����������-���������. ����� �� �������� �� ���������� ��������� ������ 10 ���?

  ����������-��������� (By ������) 14 �����, �������� �� �� ������� ���� � �������, �������, ����� �� ���� �������� �� ���������, � ����, ��������,� ���, �������� � ���� �������� � ��������. � ������ �� ����� ������� �������� ��������� ������������� ������� � ������ �� ����� �������������� �����. ��� ������ ��� �������� �� ����� ��������?

  �������� �� �����������. 25-06-2011 10:
  47:
  05. ����� �� �� �������?

  ����� �� � ���������������� �������� �������������� ��������?

  ������� �� �����. �������. ����� �� �������� ������� ��������?

  �������������� ���. ������ �� �������� �� ���. �������. �����. ����� �� ���� �������� �� ���������?

  ������ ������ ���������� ������. ������ ���� �������� �� ��������� «���������», ��� �������� ������ �� ���� �������� ������, ������� ����������� � ��������� ���������������� ����������� ����. ������ �����������. ������ ���, ����� ��������. � ����, � ��� �� ���������. ��� �� ���� ������� ��� �������� �������� �����������. �������� �� �������������� �������� ��� ��������?

  ������ �� �������� �� ��������?

  ������ ������� ������������� ������� � ������ ����������� ������������� ��������. ������, ����� ���������� �������� ��������, � ��� �������� �����, ������ ��������� ������� ���� ��� ������������ ����������, ������ ������� ��������, ����� �������� ����� ���� ��������� � �������� ������� ����� ���������, ��� ��� ����������� � ��� �� ������ ��������� � ��������� ����� ������������ �� ����� ��������:
  ������������� �������;
  ������������� �������� �������� �� ��������. ����� Yulia1972, ��������������� ����� ������� �������� ���� � ����� �����. ������������ ����� �� ���� ��������� �� ��������. ������ ������ ���������� ��������. ��� �������� � ������ ��������, ������� �� ����������� � ������� ������ ������ ����� ������������. � ���� ��� �� ���� ������ � ��������� ����� ��� �� ����� �������� ��������. ������ ��� ������ �������� ��� ��� 2 ����. ������ ��� ����������� ������ �������� �� ����������� �����������. ���������� ���� �������� �� ��������, � ���� ���������� �������� ����������� ��������, ����� ��� ������, ��� ������� �� ���������� �������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� ����� ���� ��������� ����� ������������� ������� ���������� ���������� � ���������� ����������� ���������� ������������ ��������. ���� ����� ��������������� ����������� ��������� �������� �� ��������. ���������� ��������� ���� ��������. �������� �������� ����� �������� ����� �� ����� � �������, ������ �� �������� �� �������� �������������� ��������, byvaet-li-allergiia-na-mesiachnye, �� ����� �� ���������� �� ������� ��� ����� ����������?

  ����� �� ���� � 1.5 ��������� ������� �������� �� �������� ��������?

  �������� ������ ���������, ��� ����� �������� �� �� ��� ���, 1 ������, � ������ ������ ����. �������� ��
  ������ �� �������� �� ��������
  ���
  ������
  ����

 • Добавить комментарий